Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)

16:01 / 5 May 2022 Litium Press release

5 maj 2022

Vid årsstämma i Litium AB (publ) den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets förlust mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter samt VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 280 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rutgersson, Mikael Lindblom, David Ståhlberg, Christopher Johansson och Catrin Wirfalk. Till styrelseordförande omvaldes Johan Rutgersson.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

h) Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får nyckelpersoner och andra anställda inom Litium-koncernen teckna teckningsoptionerna.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag, finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relationsunder Årsstämma 2022. Protokoll­et från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på samma ställe.
 

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/