Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium Q1 rapport 2022: Fortsatt stark tillväxt samt säkerställd finansiering

07:57 / 28 April 2022 Litium Press release

"Med nyckelrekryteringar på plats och en framgångsrik emission i ryggen om 35 MSEK, har vi utmärkta förutsättningar att fullfölja vår ambition och börja skala upp på en större internationell arena. Vi ser stor potential till accelererad tillväxt framåt med ökande efterfrågan och marknadsexpansion inom B2B som motor." Patrik Settlin, vd

Perioden 1 januari - 31 mars 2022
Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-03-31 till 65,5 MSEK (55,1 MSEK per 2021-03-31) vilket motsvarar en tillväxt på 18,8 % (27,3 %).
Nettoomsättningen ökade med 20,5 % till 15,0 MSEK (12,5 MSEK) med en bruttomarginal på 67,9 % (66,3 %).
De repetitiva intäkterna uppgick till 14,5 MSEK (12,1 MSEK) vilket motsvarar 96,6 % (97,3 %) av nettoomsättningen. 84,5 % (83,2 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 15,5 % (16,8%) avsåg rörliga intäkter.  
EBITDA uppgick till -1,5 MSEK (-3,2 MSEK) och resultatet före skatt var -4,6 MSEK (-5,8 MSEK).
EBITDA per aktie blev -0,10 SEK (-0,23 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,42 SEK).

Investeringarna uppgick till 6,2 MSEK (6,4 MSEK), en minskning med -4,1 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 33,8 MSEK (24,5 MSEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2022-03-31 till 65,5 MSEK (55,1 MSEK per 2021-03-31) vilket motsvarar en tillväxt på 18,8 % (27,3 %). Trots det oroliga världslägets påverkan på rörliga avtalsintäkter uppvisar vi en stark tillväxt under kvartalet.

Litium har fortsatt tillväxtfokus och följer tidigare kommunicerade mål. För att optimera Litiums möjligheter till skalbar och hög tillväxt, samtidigt som vi förhåller oss till nya externa faktorer, väljer vi dock att framåt inte kvantifiera våra finansiella mål. Grafen nedan visar ARR-utvecklingen de senaste 13 kvartalen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[image]

Viktiga händelser under perioden

Litium ska få fler att köpa upplevelser online från Live it - Den 11 januari meddelar Litium att Live it väljer Litium Commerce Cloud. Live it är marknadsledande inom upplevelser. Med målsättningen att erbjuda kunderna en e-handel i toppklass föll valet på Litium.

E-handelsprofil ansluter till Litium - I mars anger Litium att företaget har rekryterat e-handelsprofilen Kenneth Lyngshede som Head of Global Sales.

Litium genomför en riktad nyemission om totalt 35 mkr - I mars genomför Litium en riktad nyemission om 2 334 000 aktier till en teckningskurs om 15 kr per aktie. Emissionen blir övertecknad och tillför bolaget 35 mkr.

Publicering av årsredovisning 2021 - Den 31 mars meddelar Litium att årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig på hemsidan www.litium.se

Viktiga händelser efter perioden

Kallelse till årsstämma i Litium AB (publ) - Den 5 april går kallelse till årsstämman ut. Stämman hålls den 5 maj 2022 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Litium utser ny CFO - Den 21 april meddelar Litium att Elin Roglar har utsetts till ny CFO från den 1 maj. Elin har under flera år varit redovisningschef för bolaget.

Vd har ordet

Första kvartalet 2022 har präglats av det oroliga världsläget på grund av kriget i Ukraina. Handeln i stort har påverkats både av störningar i varuförsörjningskedjor, ökad inflation och ändrade konsumtionsmönster som en följd av detta. De samlade följdeffekterna har visat sig i minskade försäljningsvolymer hos många handlare, främst under senare delen av kvartalet då många även mötte pandemiförstärkta jämförelsetal.

Litium redovisar fortsatt stark tillväxt under årets första kvartal trots omvärldslägets påverkan. Vår ARR uppgick vid kvartalets slut till 65,5 MSEK (55,1 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt på 18,8 % (27,3 %). En stark tillväxt givet att de rörliga intäkterna pressats av de skiftande konsumtionsmönstren, en effekt vi bedömer kommer att vara tillfällig.

Omsättningen ökade med dryga 20 % och lönsamheten förbättrades för femte kvartalet i rad där EBITDA uppgick till -1,5 MSEK jämfört med -3,2 MSEK motsvarande period förra året. Ett fint kvitto på affärens skalbarhet och att vi balanserar kostnadskontroll och tillväxtfokus på ett vägvinnande sätt.

När vi blickar framåt kan vi konstatera att läget i världen är minst sagt förändrat jämfört med för två år sedan då vår nuvarande finansiella målsättning kommunicerades om organisk ARR-tillväxt i korridoren 20-40%. För att optimera Litiums möjligheter till skalbar och hög tillväxt, samtidigt som vi förhåller oss till nya externa faktorer, väljer vi därför att framåt inte kvantifiera våra finansiella mål. Vi bedömer att bolaget gynnas av en mer flexibel hållning till balansen mellan tillväxt och lönsamhet. Tillväxt står fortsatt högst på agendan och vi är mer dedikerade än någonsin att leverera maximalt kund-, affärs- och aktieägarvärde.

Tillväxten i första kvartalet drevs både av nytillkomna kunder och expanderade affärer med befintliga kunder. Vi noterar med glädje att vår redan starka marknadsposition har förbättrats av vårt nylanserade Litium Commerce Cloud och att våra lösningspartners har full fart i sina verksamheter. Den nordiska målmarknaden växer, digitaliseringen av värdekedjorna i handeln fortsätter med oförminskad styrka inom B2C och förstärks alltmer inom B2B.

Litium har redan en vinnande position och under första kvartalet har möjligheterna att förverkliga vår fulla tillväxtpotential förstärkts ytterligare. Med nyckelrekryteringar på plats och en framgångsrik emission i ryggen om 35 MSEK, har vi utmärkta förutsättningar att fullfölja vår ambition och börja skala upp på en större internationell arena. Vi ser stor potential till accelererad tillväxt framåt med ökande efterfrågan och marknadsexpansion inom B2B som motor.

Onwards and upwards

//Patrik

Hela kvartalsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Idag klockan 10:00 presenterar vd Patrik Settlin Q1-rapporten för 2022. Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via webbsändning som du hittar här: https://content.litium.se/q1-2022

Delårsrapport Q2 2022 publiceras den 21 juli 2022.

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/