Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)

18:00 / 6 May 2021 Litium Press release

6 maj 2021

Vid årsstämma i Litium AB (publ) den 6 maj 2021 genom poströstning fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets negativa resultat mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter samt VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 280 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johan Rutgersson, Mikael Lindblom, David Ståhlberg, Christopher Johansson och Catrin Wirfalk. Det noterades att Marie Holmqvist har avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Johan Rutgersson.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 350 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får nyckelpersoner och andra anställda inom Litium-koncernen teckna teckningsoptionerna.

h) Årsstämman beslutade om att inrätta principer för tillsättande av och instruktion för valberedning.

i) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag, finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relationsunder Årsstämma 2021. Protokoll­et från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på samma ställe.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, styrelseordförande Litium AB (publ)
Tel: +46 708 15 72 00
E-post: johan@dewell.se

Om Litium

Litium AB (publ) tillhandahåller en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper medelstora och stora företag inom både B2B och B2C att accelerera sin försäljning. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.comeller +46 844 68 61 00. För mer information om Litium besök www.litium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/