Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium Q1 rapport 2021: Stark start med tillväxt på över 27 %

08:05 / 28 April 2021 Litium Press release

Perioden 1 januari - 31 mars 2021
  • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-03-31 till 55,1 MSEK (43,3 MSEK per 2020-03-30) vilket motsvarar en tillväxt på 27,3 % (28,1 %).
  • Nettoomsättningen ökade med 22,8 % till 12,5 MSEK (10,2 MSEK) med en bruttomarginal på 66,3 % (71,9 %).
  • Repetitiva intäkter uppgick till 12,1 MSEK (9,8 MSEK) vilket motsvarar 97,3 % (96,3 %) av nettoomsättningen. 83,2 % (82,2 %) av nettoomsättningen avsåg abonnemangsintäkter och 16,8 % (17,8%) avsåg rörliga intäkter. 
  • EBITDA uppgick till -3,2 MSEK (-3,9 MSEK) och resultatet före skatt var -5,8 MSEK (-6,4 MSEK).
  • EBITDA per aktie blev -0,23 SEK (-0,39 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (- 0,65 SEK).
  • Investeringarna uppgick till 6,4 MSEK (4,7 MSEK), en ökning med 37,5 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 24,5 MSEK (0,4 MSEK).

   

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2021-03-31 till 55,1 MSEK (43,3 MSEK per 2020-03-31) vilket motsvarar en tillväxt på 27,3 % (28,1 %). Ökningen av ARR jämfört med första kvartalet 2020 drivs av tillströmningen av nya kunder vilka genererar nya abonnemangsintäkter samt ökande intäkter från befintliga kunder och våra teknologipartners.

Litiums mål är att den organiska tillväxten för ARR ska ligga i intervallet 20 - 40 %, illustrationen nedan visar ARR för de senaste 14 kvartalen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK) 

[image]

   

Viktiga händelser under perioden

Litium gör strategiskt programvaruförvärv

I januari förvärvar Litium rättigheterna till en programvara för dropshipping av bolaget Droshi AB. Programvaran avses att integreras som en del i Litiums produkterbjudande för avancerad digital handel.

Litium publicerar Bokslutskommuniké för 2020

Den 18 februari publicerar Litium Bokslutskommuniké för 2020 med titeln "Mot 2021 med en tillväxt över 23%."

Styrelsen för Litium beslutar om spridningsemission

Styrelsen beslutar den 23 februari om en riktad nyemission av aktier till allmänheten motsvarande 26,2 MSEK.

Spridningsemissionen i Litium kraftigt övertecknad

Den 10 mars meddelar Litium i ett pressmeddelande att spridningsemissionen kraftigt övertecknades och att ca 5 000 nya aktieägare tillförts bolaget.

Publicering av årsredovisning 2020

Den 31 mars meddelar Litium att årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på hemsidan www.litium.se.

Viktiga händelser efter periodens slut

Kallelse till årsstämma 

Den 7 april kallar Litium aktieägarna till årsstämma vilken ska äga rum torsdagen den 6 maj 2021.

   

VD har ordet

Vi öppnar 2021 med ett starkt kvartal där ARR växer med 27 % jämfört med samma period föregående år och uppgår till 55 MSEK. Vår framgång är en följd av Litiums fina marknadsposition, där vår flexibla och säljdrivande e-handelsplattform fortsätter att attrahera nya kunder och leverera högt affärsvärde till de som redan valt oss. Sammantaget gör detta att vi återigen levererar gentemot vårt finansiella mål på 20-40 % organisk tillväxt.

Kvartalets nettoomsättning ökade med 23 % och uppgick till 12,5 MSEK (10,2) och de repetitiva intäkterna utgjorde 97 % av nettoomsättningen. God tillströmning av nya kunder och affärer bidrog till att abonnemangsintäkterna ökade något mer än de rörliga intäkterna och stod för 83 % (82 %) av omsättningen.

Snabba sajter är avgörande för våra kunders försäljning och därmed prioriterat av oss. Bruttomarginalen landade på 66,3% (71,9%) vilket främst beror på ökade driftskostnader för att möta det mycket höga efterfrågetrycket med maximal prestanda till våra kunder. Vår bedömning är att kostnadens marginalpåverkan under året kommer att balanseras upp av ökade intäkter och stordriftsfördelar. Totalt sett ökar kostnaderna med 16 %. Utöver de direkta kostnaderna drivs ökningen av de nyanställningar som gjorts under 2020 samt av högre investering i produktutveckling.

Den digitala handeln fortsätter att gå på högvarv och enligt Postnords e-barometer ökade e-handeln inom B2C med 40% under 2020. I linje med förväntningarna har även första kvartalet i 2021 rivstartat gentemot föregående år. Bortom första kvartalet är det svårare att prognostisera och jämförelsetalen blir högintressanta att följa nu när vi dels möter pandemieffekten fullt ut från det andra kvartalet, och senare under året gradvis återgår till normalitet när vaccineringen förhoppningsvis fått effekt.

Att digitaliseringen av konsumenthandeln accelererat och att vi fått bestående beteendeförändringar råder det inget tvivel om, men hur snabb och stark är transformationen inom B2B? Det avhandlas i vår årliga rapport "Scandinavian B2B Commerce" som publiceras i maj. Rekommenderad läsning för er som vill ta del av de senaste insikterna inom digital handel mellan företag. Litium har svaren.

Blickar vi framåt så bedömer vi vår position som långsiktigt stark, men precis som tidigare kan vi i kortare kvartalsperspektiv få se variation i affärens utvecklingstakt beroende på säljcyklernas längd och dynamiken i marknaden. Vi ser oförändrat positivt på våra möjligheter framåt och under kvartalet genomfördes även en nyemission för att dels finansiera fortsatta tillväxtinvesteringar, men där det primära syftet var att bredda ägandet i Litium. 

Sammanfattningsvis ett bra kvartal där de flesta nyckeltal pekar åt rätt håll. Stark tillväxt av ARR, affärens skalbarhet skiner igenom, fina framgångar på kundsidan och våra framstående lösnings-partners ökar i antal. Som vd är det extra glädjande att kunna hälsa alla våra cirka 5000 nya aktieägare välkomna med ett rejält styrkebesked. Vi ser fram emot att fortsätta tillväxtresan med er ombord. 

Litium rising // Patrik Settlin, vd Litium

 

Hela kvartalsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Finansiella rapporter. 

Idag klockan 11:00 presenterar Litium Q1 rapporten för 2021 och inför årsstämman 6 maj görs det även en tillbakablick av händelser under 2020 och en framtidsspaning. Presentationen kommer att hållas av vd Patrik Settlin och styrelseordförande Johan Rutgersson.  Webbsändningen kan följas direkt här (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAxMDc1ZGItZjRlMS00NTUzLWIyYWQtNTQyYTQ5Y2UxYWNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c857c3d-9064-4d91-8a98-cf68467d26d7%22%2c%22Oid%22%3a%226e0ffbb3-cd66-4603-90f3-65faf0877560%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a).

Kvartalsrapport Q2 2021 publiceras den 26 augusti 2021.

  

Om Litium AB

Litium AB (publ) tillhandahåller en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper medelstora och stora företag inom både B2B och B2C att accelerera sin försäljning. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.comeller +46 844 68 61 00. För mer information om Litium besök www.litium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/