Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium Q1 rapport 2020 - Finansiering på plats, fler starka ägare och fortsatt hög tillväxttakt

08:01 / 27 April 2020 Litium Press release

Perioden 1 januari - 31 mars 2020 

Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2020-03-31 till 43,3 MSEK (33,8 MSEK per 2019-03-31) vilket motsvarar en tillväxt på 28,1 %. 

De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 7,7 % till 9,8 MSEK (9,1 MSEK). Dessa uppgick därmed till 96,7 % (96,0 %) av nettoomsättningen. 

Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 10,2 MSEK (9,5 MSEK) med en bruttomarginal på 71,9 % (75,1 %).

EBITDA uppgick till -3,9 MSEK (-1,0 MSEK) och resultatet före skatt var -6,4 MSEK (-2,8 MSEK).

EBITDA per aktie blev -0,39 SEK (-0,10 SEK) och resultatet före skatt per aktie uppgick till -0,65 SEK (-0,29 SEK). 

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 66,7 MSEK (46,9 MSEK) och till 6,78 SEK/aktie (4,77 SEK/aktie). 

Investeringarna uppgick till 4,7 MSEK (3,2 MSEK) en ökning med 46,9 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 0,4 MSEK (19,7 MSEK). Efter periodens utgång slutfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget 40,0 MSEK. 
 

Annual Recurring Revenue (ARR) 

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas. 

ARR uppgick per 2020-03-31 till 43,3 MSEK (33,8 MSEK per 2019-03-31) vilket motsvarar en tillväxt på 28,1 %. Litiums mål är att tillväxten i ARR ska överstiga 30 % på årsbasis. Illustrationen nedan visar ARR för de senaste 12 kvartalen. 

Ökningen av ARR jämfört med första kvartalet 2019 drivs främst av tillströmningen av nya kunder som vilka generar både nya licensintäkter samt intäkter från våra teknologipartners.

Annual Recurring Revenue (ARR) (MSEK) 

[ARR Litium]
 

Bruttovinstanalys 

Från och med det fjärde kvartalet 2019 har Litium separat redovisat bruttovinst och bruttomarginal för verksamheten. Intäkterna som redovisas i analysen kan härledas direkt från resultaträkningen. De direkta kostnaderna inkluderar rörliga externa driftkostnader samt direkta försäljningskostnader såsom direkta kostnader hänförliga till teknologipartners och den kickback som våra solution partners erhåller från införsäljningen av Litiums erbjudande.

På kvartalsbaisis ser vi att bruttomarginalen kan komma att fluktuera på grund av att enstaka händelser, relativt sett, kan få stor påverkan. I takt med att vår affär växer kommer detta att minska. Marginalen för helåren ger en rättvisande bild. Den minskade bruttomarginalen jämfört med första kvartalet 2019 beror främst på att kostnaderna för tredjepartslösningar från våra teknologipartners ökat något samt en mindre ökning av kickback till partners. 

[image]
 

Viktiga händelser under perioden 

Utökad finansiering - I januari upptog Litium lån om 6 MSEK från Swedbank med sedvanliga villkor. 

Extra bolagsstämma - Vid extra bolagsstämma den 22 januari 2020 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 200 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en aktie. 

Tura Scandinavia - Den 24 januari 2020 meddelade Litium att Tura Scandinavia valt att använda Litiums lösning för digital handel. Tura Scandinavia verkar i flera länder och valde Litium bland annat på grund av lösningen adderar ett utökat kanalstöd vilket möjliggör en lättare hantering av olika språk på sajten. 

Litium Accelerate 2020 - Den 29 januari genomfördes 2020-års upplaga av kund- och partnereventet Litium Accelerate där Litium lanserade ett antal viktiga produktnyheter. Fokus låg på hur Litium ytterligare ska möta ökande kund- förväntningar genom att addera spetsfunktionalitet och en ny API-strategi som möjliggör så kallad "best- of-breed" d.v.s. våra kunder kan använda den bästa lösningen för ett specifikt område oavsett om det är Litiums eller från tredjepart. 

Patrik Settlin tillträder - Den 10 februari 2020 tillträdde Patrik Settlin sin tjänst som VD för Litium. 

Ny kund - Eleiko - Den 20 februari meddelar Litium att Eleiko, som är verksamma inom fitnessindustrin, har valt Litium för sin internationella e-handelssatsning mot konsument. Det världsledande bolaget anger att de valde Litium för plattformens tekniska anpassningsbarhet tillsammans med en bra utbildningssupport för deras utvecklare. 

Litium utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission - I mars gav Litium ABG Sundal Collier i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission av aktier motsvarande ett värde om cirka 40 MSEK riktad till svenska och internationella institutionella investerare genom ett så kallat accelererat book-building-förfarande. 

Litium beslutar om en riktad nyemission om totalt 40 mkr till en premie om 11 procent - Styrelsen i Litium har beslutat om en riktad nyemission av 3 333 333 aktier till en teckningskurs om 12 SEK per aktie och Litium kan därigenom tillföras cirka 40 MSEK. Genomförandet av nyemissionen förutsätter ett godkännande från en extra bolagsstämma. 

Överlåtelse av teckningsoptioner till VD i Litium inom ramen för incitaments-program riktat till VD - Styrelsen i Litium har beslutat om och genomfört överlåtelse av 150 000 teckningsoptioner inom ramen för det incitamenprogram som extra bolagsstämma beslutade att införa den 22 januari 2020 till Bolagets verkställande direktör Patrik Settlin. 

Litiums årsredovisning 2019 - Den 27 mars publicerades Litium AB:s årsredovisning för 2019 på bolagets webbplats. 

Kallelse till årsstämma - Aktieägarna i Litium kallas till årsstämma måndagen den 27 april 2020 kl. 16.00. 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Litium AB (publ) - Vid extra bolagsstämma den 30 mars 2020 beslutades om att godkänna den av styrelsen beslutade emissionen av högst 3 333 333 aktier. 

Flaggningsmeddelande - Den 30 mars informerar Litium att Aktia Nordic MIC, Swedbank Robur Microcap och TIN Fonder har ökat sitt aktieinnehav till över 5 % i Litium AB genom en riktad nyemission. Aktia Nordic MIC ökade sitt aktieinnehav i Litium AB till 666 156 aktier, motsvarande 5,1 % av såväl kapitalet som rösterna, från tidigare 425 433 aktier, motsvarande 4,3 %. Swedbank Robur Microcap tillkom som ny aktieägare med ett aktie- innehav uppgående till 1 083 333 aktier motsvarande 8,2 %. TIN fonder kommer in som ny aktieägare med ett aktieinnehav uppgående till 1 166 666 aktier motsvarande 8,9 %. I samband med den nyemissionen minskade styrelseledamoten Mikael Lindbloms andel av både kapital och röster minskade från 6,2 % till 4,7 % genom den utspädning som emissionen medförde. 
 

Viktiga händelser efter periodens slut 

Mediejätten NTM väljer Litiums plattform - Med en omsättning på närmare 1,8 miljarder är mediekoncernen NTM Sveriges största koncern för lokala media. Den 2 april anger Litium och NTM genom pressmeddelanden att NTM väljer Litium som plattform för sin satsning på digital handel. 

Litiums CFO Monika Pers lämnar bolaget - Litum meddelas att CFO Monika Pers har valt att lämna bolaget på grund av hälsoskäl samt att rekryteringen av en ny CFO har inletts. 

Litium lanserar B2B-rapport - Litiums fjärde rapport om digital B2B-handel lanserades den 21 april: Scandinavian B2B Commerce 2020. Den baseras på svar från närmare 1 000 respondenter och sträcker sig denna gång utanför Sverige och omfattar nu Skandinavien. 

VD har ordet 

Vi fortsätter på inslagen väg och startar året starkt där ARR växer med drygt 28 % jämfört med samma period föregående år och når över 43 MSEK. Bruttomarginalen bibehålls på en hög nivå och uppgår till 72 % vilket visar styrkan i underliggande affär. Vi har säkerställt likviditeten och därmed finansieringen av våra långsiktiga tillväxtplaner genom den riktade emissionen på 40 MSEK som genomfördes under mars. En emission som inte bara tillförde likvida medel utan även topprankade fonder som med sin långsiktighet och sitt kunnande kommer att vara ytterst värdefulla för Litium. 

Coronaviruset, COVID-19, har drabbat oss alla med oerhörd kraft. De gripande humanitära perspektiven överskuggar givetvis allt annat, men det är samtidigt fint att se hur vi som kollektiv enas och kämpar tillsammans för att rida ut stormen. Vi på Litium drar såklart vårt strå till stacken för att minimera smittspridning och stöttar upp där vi kan för att underlätta för partners och kunder. Sett till det affärsmässiga bedöms situationen kortsiktigt inte medföra betydande finansiell risk för Litium då över 95 % av befintliga intäkter är avtalsbundna. Vi har även en bred kundbas med kunder från många olika branscher och segment vilket minskar riskexponeringen. 

Även om effekterna av COVID-19 ännu inte är överblickbara så kan vi redan nu skönja förändrade mönster som påverkar den bransch vi befinner oss i. Initialt har vi sett många potentiella kunder, fullt för- ståeligt, avvakta med alla slags investeringsbeslut på grund av det osäkra läget. Detta påverkar vår ny- försäljning och kan medföra en tillfällig inbromsning av vår tillväxttakt om läget består. Samtidigt är vårt värdeerbjudande ytterst attraktivt för de som har investeringsmöjligheter på kort sikt och fortsatt mycket väl positionerat till hela målmarknaden på längre sikt. 

Som jag skrev om i fjärde kvartalets rapport så bedömer vi det synnerligen rationellt att investera i tillväxt givet Litiums position och med påfylld kassa ges möjlighet att realisera bolagets tillväxtpotential. Parallellt har marknadens dynamik ändrats signifikant sedan vi satte nuvarande finansiella mål tidigt 2018. Vi har därför behov av att kalibrera om siktet och kommer under våren att uppdatera våra finansiella mål utifrån de nya förutsättningarna. 

Att ha en slagkraftig lösning för alla digitala säljkanaler har visat sig än mer avgörande i takt med den accelererande beteendeförändringen hos både B2C- och B2B-kunder. Den 21 april lanserade vi för fjärde gången Nordens största undersökning om hur företag gör affärer i de digitala kanalerna. Scandinavian B2B Commerce 2020. I rapporten kan du bland annat läsa om hur skandinaviska B2B-företag fortsätter att spänna bågen och bredda sin verksamhet internationellt och särskilt i övriga Norden, Europa och globalt. Vi spänner bågen med dem - Litium med partners står redo för att på vår flexibla plattform snabbt bygga kundunika lösningar som levererar digital handel i världsklass. 

Vi står alla inför stora utmaningar kommande kvartal men vi kommer även att se ljuspunkter och jag är övertygad om att Litium är en av dem. Stay safe. 

//Patrik Settlin, vd Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 7 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Denna information är insiderinformation som Litium AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 8:00 den 27 april, 2020.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/