Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)

17:07 / 27 April 2020 Litium Press release

Vid årsstämma i Litium AB (publ) den 27 april 2020 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets förlust mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter samt VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 480 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rutgersson, Marie Holmqvist, Mikael Lindblom och David Ståhlberg. Christopher Johansson och Catrin Wirfalk valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Det noterades att Lars Karlsson och Christian Rosendahl har avgått som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Johan Rutgersson. 

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma till följd av en kommande lagändring samt att ändra beloppsgränsen för aktiekapitalet och gränserna för antal aktier. 

h) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag, finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Årsstämma 2020. Protokoll­et från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på samma ställe.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, styrelseordförande Litium AB (publ)
Tel: +46 708 15 72 00
E-post: johan@dewell.se 
 

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 7 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/