Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kallelse till extra bolagsstämma i Litium AB (publ)

22:06 / 10 March 2020 Litium Press release

Aktieägarna i Litium AB (publ), org.nr 556562-1835, kallas till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, måndagen den 30 mars 2020 kl. 11:00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 24 mars 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 24 mars 2020. 

Anmälan ska göras via e-post till investor@litium.seeller skriftligen till Litium AB (publ), att. Elin Roglar, Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste i god tid före den 24 mars 2020, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registrerings­bevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. 

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörig­hetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.litium.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet; 
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt; och 
8. Avslutande av stämman. 

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Marcus Nivinger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 3 333 333aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 3 333 333kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 1 krona per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde, totalt 3 333 333kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ABG Sundal Collier AB för de investerares räkning som anmält intresse i det accelererade book building-förfarandet.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 30 mars 2020. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 2 april 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden förbetalning.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Överteckning kan inte ske.

Skälet till att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1 krona per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Det till investerarna erbjudna sammanlagda priset i erbjudandet om 12 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande. Genom att priset i erbjudandet fastställs på detta sätt är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet 

Giltigt beslut enligt punkt 7 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.litium.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i bolaget 

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 9 843 776 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier. 

____________________

Stockholm, mars 2020

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, styrelseordförande Litium AB (publ)
Tel: +46 708 15 72 00
E-post: johan@dewell.se 

Om Litium
Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm. 

Offentliggörande

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars2020 kl. 20:00CET.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/