Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium AB (publ) - Bokslutskommuniké 2019

07:57 / 20 February 2020 Litium Press release

ARR upp 31 %, bruttomarginal 81 % 

Litium i sammandrag

Perioden 1 oktober - 31 december 2019 
Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2019-12-31 till 41,7 MSEK (31,9 MSEK per 2018-12-31) vilket motsvarar en tillväxt på 30,7 %. 
De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 24,7 % till 11,6 MSEK (9,3 MSEK). Dessa uppgick därmed till 94,7 % (90,4 %) av de totala intäkterna. 
Nettoomsättningen ökade med 20,8 % till 12,2 MSEK (10,1 MSEK) med en bruttomarginal på 81 % (83 %). 
EBITDA uppgick till -0,7 MSEK (0,0 MSEK) och resultatet före skatt var -2,6 MSEK (-1,6 MSEK). 
EBITDA per aktie blev -0,07 SEK (0,00 SEK) och resultatet före skatt per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,17 SEK). 
Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 33,3 MSEK (35,9 MSEK per 2019-09-30) och till 3,38 SEK/ aktie (3,65 SEK/aktie per 2019-09-30). 

Investeringarna uppgick till 3,5 MSEK (2,8 MSEK), en ökning med 25,0 %. 

Perioden 1 januari - 31 december 2019 
De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 36,8 % till 39,0 MSEK (28,5 MSEK). Dessa uppgick därmed till 95,2 % (90,0 %) av de totala intäkterna för perioden. 
Nettoomsättningen ökade med 28,6 % till 40,9 MSEK (31,8 MSEK) med en bruttomarginal på 75 % (76 %). 
EBITDA uppgick till -9,0 MSEK (0,9 MSEK) och resultatet före skatt var -16,6 MSEK (-5,5 MSEK).
EBITDA per aktie blev -0,91 SEK (0,09 SEK) och resultatet före skatt per aktie uppgick till -1,68 SEK (-0,58 SEK).

Investeringarna uppgick till 12,3 MSEK ( 11,5 MSEK). 

Annual Recurring Revenue (ARR) 

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge med Litium har varje ny ARR-krona ett högt värde för bolaget. 

ARR-värdet motsvarar fasta och rörliga årliga avtalsintäkter från existerande kunder för de kommande 12 månaderna. Det innebär att ARR kan ses som en miniminivå för de nästkommande 12 månadernas intäkter. För en fullständig definition av ARR, se avsnittet "Kommentarer till den finansiella informationen". 

ARR uppgick per 2019-12-31 till 41,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 30,7 % sedan 2018-12-31 då ARR uppgick till 31,9 MSEK. Litiums mål är att ARR ska överstiga 30 % på årsbasis. 

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling de senaste 12 kvartalen: 

[image]

Bruttovinstanalys 

Från och med det fjärde kvartalet 2019 kommer Litium att redovisa bruttovinst och bruttomarginal för verksamheten. Intäkterna som redovisas i analysen kan härledas direkt från resultaträkningen. De direkta kostnaderna inkluderar rörliga driftkostnader samt direkta försäljningskostnader såsom direkta kostnader hänförliga till teknologipartners och den kickback som våra solution partners erhåller från införsäljningen av Litiums erbjudande. 

[image]

Viktiga händelser under perioden 

Driftstopp - I samband med ett strömavbrott hos Litiums leverantör av IT-drift inträffade en incident som medförde att flera av Litiums kunder fick problem med sina tjänster vilka under det efterföljande dygnet återställdes till full funktion. Denna incident har inte fått några materiella finansiella konsekvenser. 

Viktiga händelser efter periodens slut 
Utökad finansiering - Efter periodens utgång har Litium upptagit lån om 6 MSEK från Swedbank med sedvanliga villkor. 
Extra bolagsstämma - Vid extra bolagsstämma den 22 januari 2020 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 200 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en aktie. Optionerna kan enbart tecknas av Litium AB med rätt att överlåta teckningsoptionerna till VD och CFO i Litium AB. 
Ny kund - Tura Scandinavia - Den 24 januari 2020 meddelade Litium att Tura Scandinavia valt att använda Litiums lösning för digital handel. Tura Scandinavia verkar i flera länder och valde Litium bland annat på grund av det adderade kanalstöd som möjliggör att lättare hantera flera olika språk på sajten tillsammans. 
Litium Accelerate 2020 - Den 29 januari genomfördes 2020-års upplaga av kund- och partnereventet Litium Accelerate där Litium lanserade ett antal viktiga produktnyheter. Nyheternas fokus låg på att ytterligare möta ökande kundförväntningar och att addera spetsfunktionalitet och en ny API-strategi som möjliggör s.k. best-of-breed. 
Patrik Settlin tillträder - Den 10 februari 2020 tillträdde Patrik Settlin sin tjänst som VD för Litium. 

Ny kund - Eleiko som är verksamma inom fitness väljer Litium för sin internationella e-handelssatsning mot konsument. Det världsledande bolaget anger att de valde Litium för plattformens tekniska anpassnings- barhet tillsammans med en bra utbildningssupport för deras utvecklare. 

VD har ordet 

Som ny VD kan jag med glädje konstatera att vi stänger 2019 med ett starkt kvartal där ARR når en god bit över 40 MSEK. Vi fortsätter att hålla en hög tillväxttakt på över 30 % drivet av både nya och existerande kunder och från allt fler intäktsströmmar. Även nettoomsättning har fin tillväxt med drygt 20 % och landar på 12,2 MSEK vilket indikerar fortsatt hög attraktionskraft i vårt värdeerbjudande. Vår höga bruttomarginal på 75 % för helåret och 81 % för fjärde kvartalet visar styrkan i vår affärsmodell och ger oss gott om strategiska valmöjligheter. Kort sagt - vi är väl positionerande för fortsatt framgång. 

Fjärde kvartalet innehöll några givna handelshöjd- punkter där Black Week var den främsta med nya rekord för Litiums plattform avseende om- sättning både i kronor och transaktioner. Vi noterar med glädje ett generellt ökande intresse för vårt erbjudande både från potentiella kunder och partners. Allt större verksamheter värderar vår plattform som sin helhetslösning för digital handel och/eller unified commerce motor. Det har även varit hög aktivet hos våra solution partners avseende försäljning och certifieringar och när vi stänger året så har vi utbildat och certifierat mer än 200 kunder och konsulter i kunskaper kring Litiums plattform. 

Vi ser en trend att besluten om teknisk plattform i våra primära målgrupper allt mer flyttar från teknikenheterna till lednings- och styrelserummen p.g.a. dess strategiska karaktär. Denna förflyttning i kombination med den ökade efterfrågan på Litiums erbjudande från högre marknadssegment samverkar till att säljcyklerna tenderat att för- längas. Den nya dynamiken i målmarknaden och möjligheterna till en allt större intäktsbas påverkar vilka målsättningar som är mest effektiva för oss att navigera efter. Vi har därför inlett en process där vi ser över och kompletterar våra operationella och finansiella mål. Denna process räknar vi med att slutföra under våren. 

Om vi fortsätter blicka framåt så förväntas digital handel i konsumentsegmentet växa fortsatt starkt, men på kort och medellång sikt ser vi troligen ännu kraftigare tillväxt inom B2B. Vill man förkovra sig ytterligare i den utvecklingen kan jag rekommendera vår undersökning "Skandinavisk B2B-handel 2020" som lanseras i april. Det är fjärde gången vi ger ut rapporten som är nordens största B2B-undersökning för digital handel och nytt för i år är att vi även inkluderat Norge och Danmark. Vi ser fram emot att få dela med oss av resultatet och ge en vägledning till hur B2B företagen jobbar med digital handel och hur utvecklingen ser ut. 

Skiftet till digitaliserad handel pågår med full kraft och vi ser effekterna av det varje dag i branschnyheterna. Vi på Litium tror att flexibilitet är en kritisk egenskap att besitta för att vara en vinnare framåt. Att snabbt kunna byta strategier, kanaler, budskap och addera nya förmågor blir avgörande. Att inte vara begränsad av teknik eller en tröghet i go-to-market blir nyckeln och i vårt värdeerbjudande manifesteras det genom flexibilitet, kundfokuserad paketering och best-of-breed. Detta verkar gillas av målmarknaden och vi fortsätter att välkomna nya framsynta kunder till Litium. Denna gång vill jag särskilt lyfta framstående nordiska hemelektronikdistributören Tura Scandinavia och världsledande fitnessbolaget Eleiko som efter grundliga urvalsprocesser båda valt Litiums plattform för ytterligare expansion av sin internationella affär. 

Framåtriktat så fortsätter vi att maximera vår investering i kundanskaffning och öka plattformens funktionalitet, för att både attrahera nya kunder och ge ännu mer värde till våra befintliga kunder. Vi kommer att öka våra ansträngningar för att bryta ny mark i Norge och Danmark. Vi allokerar ännu mer resurser till produktutveckling av Litium 8 och kommer i rask takt bygga ut flexibiliteten runt vår kärna via det koncept vi kallar Litium Connect. Vårt värdeerbjudande är mycket väl positionerat för att kapitalisera på rådande och kommande marknadstrender. Givet vår utmärkta strategiska position och erbjudandets genomslag på en expansiv marknad är rationalen stark för att investera i tillväxt, och det kommer vi att göra. Jag ser med tillförsikt fram emot att bygga Litium vidare mot nya höjder tillsammans med alla drivna kollegor, partners och kunder. 

//Patrik 

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter. 

Delårsrapport perioden januari-mars 2020 lämnas den 27 april 2020. 

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Denna information är insiderinformation som Litium AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari, 2020.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/