Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium AB (publ) listas på Nasdaq First North Growth Market den 16 december 2020

09:29 / 27 November 2020 Litium Press release

Litium AB (publ) ("Litium" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 16 december 2020. Den bolagsbeskrivning som upprättats inför listningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.litium.se.

Den 28 oktober 2020 meddelade Litium att Bolagets styrelse har tagit beslut om byte av handelsplats för Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market från Spotlight Stock Market. Ansökan har nu godkänts och första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market är fastställd till den 16 december 2020 och sista dag för handel av Litiums aktier på Spotlight Stock Market är fastställd till den 15 december 2020.

Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning (iii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Bolaget, underlätta för internationella investerare att bli aktieägare samt ha en positiv inverkan på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder. Sammantaget bedömer Litium att listbytet kommer vara positivt för Bolagets framtida utveckling och expansion.  

Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplats (s.k. MTF). Aktieägare i Litium kommer inte att behöva vidta några åtgärder vid bytet av handelsplats från Spotlight Stock Market.

Bolaget har i samband med ansökan till Nasdaq First North Growth Market upprättat en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.litium.se.

Rådgivare
Arctic Securities är rådgivare avseende listbytet och Certified Adviser. Setterwalls Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm. www.litium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/