Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium: Delårsrapport jan-mars 2019: Positiv inledning av året, ARR + 44,2 % på årsbasis

08:30 / 9 May 2019 Litium Press release

Litium i sammandrag 

 Perioden 1 januari - 31 mars 2019
  • Annual Recurring Revenue, ARR*, uppgick per 2019-03-31 till 33,77 MSEK (23,42 MSEK per 2018-03-31) vilket ger en tillväxt på 44,2 % sedan 2018-03-31.

  • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 42,3 % till 9,09 MSEK jämfört med samma period 2018. Dessa uppgick därmed till 96 % av de totala intäkterna för det första kvartalet 2019 (90 % motsvarande period föregående år).

  • Nettoomsättningen steg med 32,5 % och uppgick till 9,53 MSEK (7,19 MSEK motsvarande period 2018). 

  • EBITDA uppgick till -0,96 MSEK (0,62 MSEK motsvarande period 2018) och resultatet före skatt var -2,83 MSEK (-1,02 MSEK). 

  • EBITDA per aktie blev -0,10 SEK (0,09 SEK) och resultatet före skatt per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,15 SEK).

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 46,93 MSEK (49,52 MSEK per 2018-12-31 och 24,92 MSEK per 2018-03-31) och till 4,77 SEK/aktie, att jämföra med 5,03 SEK/aktie per 2018-12-31 och 3,78 SEK/aktie 2018-03-31.

Resultatutvecklingen är i linje med den tidigare kommunicerade planen att bli den ledande aktören i Norden. Investeringar sker fortlöpande i sälj, marknadsföring och nya marknader.

* Från och med första kvartalet 2019 ändras definitionen av de rörliga avtalsintäkternas årsvärde i ARR. Istället för att använda de två senaste kvartalen i uppskattningen av årsvärdet används de fyra senaste kvartalen med en tillväxtuppräkning. Anledningen är att det fjärde kvartalet, med både julhandeln och "black week", blir alltmer dominerande och bästa möjliga årsvärdesuppskattning uppnås när alla kvartal inkluderas i beräkningen. 

För mer detaljerad information angående förändringen se delårsrapporten för första kvartalet 2019.

Annual Recurring Revenue (ARR)*

ARR är Litiums viktigaste nyckeltal (tillsammans med kundnöjdhet) och motsvarar bolagets årligen återkommande intäkter. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge med Litium har varje ny krona ARR ett högt värde för bolaget.

ARR-värdet motsvarar årliga återkommande avtalsintäkter från existerande kundbas för kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt exklusive churn. Det innebär att ARR kan ses som en miniminivå för de nästkommande 12 månadernas intäkter.

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling

[image]

ARR uppgick, med den justerade uppskattningen av årsvärdet för de rörliga avtalsintäkterna, per 2019-03-31 på 33,8 MSEK (34,2 MSEK enl tidigare definition) och tillväxten uppgick till 44,2 % jämfört med 2018-03-31 (46,2 % enligt tidigare definition). Tillväxten för förstakvartalet uppgick till 5,6 %. (7,2 % enligt tidigare definition). Tillväxten i det första kvartalet är i linje med plan samtidigt som bolaget presterar starkare än plan sett till 12-månaders utvecklingen.

Viktiga händelser under perioden

Den 29 januari 2019 hölls extra bolagsstämma i Litium AB. Extra bolagsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram om maximalt 600 000 teckningsoptioner som var och en ger rätt att teckna en aktie. För detaljerad information se: www.litium.se/investor-relations.

Extra bolagsstämman beslutade även att entlediga Lars Olof Norell från hans uppdrag som

styrelseordförande och att utse Johan Rutgersson till ny styrelseordförande. Det noterades

att Lars Olof Norell kvarstår som styrelseledamot.

VD har ordet

Efter den starka avslutningen av 2018, med många nya kunder och hög aktivitet, har inledningen av året fortsatt i ett högt tempo. Trots att första kvartalet är säsongsmässigt lugnare efter Black Week och julhandeln, bibehåller vi den goda tillväxten och överträffar våra högt satta mål för tillväxt av den återkommande intäktsbasen, ARR (Annual Recurring Revenue). ARR växte med 44 % under det senaste året och 6 % under kvartalet.

Intäkterna växte med 32 % jämfört med första kvartalet 2018. Den underliggande intäktstillväxten är ännu starkare då den starka kundtillströmning i fjärde kvartalet lett till större fokus på on boarding av nya kunder och partners snarare än debiterbart stöd i projekt vilket gjort att intäkter från konsulttjänster var väsentligt lägre än första kvartalet 2018.  

En bättre indikator för intäktstillväxten ger utvecklingen av de repetitiva avtalsintäkterna. Dessa ökade med 42 % jämfört med motsvarande period föregående år drivet av stark tillväxt i molntjänsten vars intäkter ökade med 57 % jämfört med samma period. Den positiva utvecklingen gör att Litium i första kvartalet redovisar den största andelen repetitiva avtalsintäkter i förhållande till totala intäkter någonsin; 96 % (90 % i första kvartalet 2018).

En viktig bidragande faktor till det ökade tempot i nykundsanskaffningen är den lyckade lanseringen av senaste huvudversionen av vår digitala handelsplattform, Litium 7. Med Litium 7 och de tidigare kommunicerade satsningarna inom sälj och marknadsföring på både befintliga och nya marknader är vi på god väg att säkra positionen som den ledande aktören i Norden. 

Bland nya kunder vill jag speciellt nämna Eleven som efter sitt förvärv av Litium-kunden Nordicfeel valde Litium för både Elevens och Nordicfeels fortsatta e-handelssatsningar. Beslutet bygger på de goda erfarenheter och framgångar Nordicfeel har haft med Litium både som e-handelsplattform och partner genom åren.

I mars presenterade vi för tredje året i rad undersökningen "Svensk B2B handel" i samarbete med Svensk Digital Handel. Med 599 respondenter är det Nordens största undersökning om digital handel mellan företag. Och trenden är glasklar, svenska B2B-företag tror på digitala affärer och fortsätter att växla upp sina satsningar i digitala kanaler. I samband med släppet genomfördes en roadshow där undersökningen presenterades och resultaten diskuterades bland deltagande B2B-företag.Intresset var stort och samtliga event blev fullbokade. Studien har även fått ett stort genomslag generellt inom branschen vilket stärker Litiums position och varumärke som ledande aktör inom e-handel.

Under mars deltog vi även på den största branschmässan i Sverige, D-Congress, där bland annat Lindex höll ett mycket uppskattat föredrag om sin e-handelsresa med Litium.

Litium växer inte bara ur ett finansiellt perspektiv. Vi fortsätter rekrytera nya duktiga medarbetare. Under första kvartalet flyttade vi till ett nytt kontor i centrala Stockholm för att ge utrymme för fler rekryteringar och öka trivseln för våra medarbetare. 

Stärkta av den senaste tidens framgångar ser vi oerhört positivt på framtiden. E-handeln växer inom alla segment över hela världen. Litiums position, varumärke och erbjudande vinner allt större genomslag. Vi är bara i början av vår tillväxtresa!

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/