Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kommuniké från årsstämma i Litium AB

17:20 / 14 May 2019 Litium Press release

14 maj 2019

Vid årsstämma i Litium AB den 14 maj 2019 kl. 14.30 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets förlust mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter samt VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 480 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Till styrelseledamöter omvaldes Lars Karlsson, Johan Rutgersson, Marie Holmqvist, Christian Rosendahl och Mikael Lindblom. David Ståhlberg valdes till ny ordinarie styrelseledamot. Det noterades att Lars-Olof Norell har avgått som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Johan Rutgersson.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 480 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Pepins Group AB. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig på en överenskommelse mellan aktieägarna och den teckningsberättigade som en del av betalning för tjänster som Pepins utfört åt bolaget i samband med de emissioner som genomfördes av bolaget under maj-juni 2018. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är SEK 15 per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 480 000 kronor.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag, finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Årsstämma 2019. Protokoll­et från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på samma ställe.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 7 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/