Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium AB offentliggör emissionsmemorandum

14:18 / 14 May 2018 Litium Press release

Emissionsmemorandum avseende Litium AB:s (publ) ("Litium" eller "Bolaget") nyemission av aktier om 24 MSEK finns nu publicerat på www.litium.se, www.aktietorget.se och www.pepins.com.

Emissionsmemorandumet innehållande fullständiga villkor och anvisningar kan erhållas från Litium och hålls tillgängliga på Litiums webbplats (www.litium.se), på Pepins webbplats (www.pepins.com) samt på AktieTorgets webbplats (www.aktietorget.se). Folder samt kompletterande information om Litiums nyemission kommer även att sändas per post till Litiums direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

För att ytterligare öka spridningen i ägandet samt öka basen av långsiktiga större ägare har årsstämman i Litium den 9 maj beslutat om två nyemissioner.

En emission till institutionella investerare riktad till Aktia Asset Management om 5 MSEK och Fredrik Österberg om 3,5 MSEK och totalt 8,5 MSEK (varvid minsta teckningspost är 100 TEUR).

Den andra emissionen ("Erbjudandet") är på maximalt 24 MSEK där både befintliga och nya ägare kan teckna. Memorandumet beskriver denna emission. Befintliga ägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande 8,7 MSEK. Garantiförbindelser om 9,3 MSEK har dessutom säkrats via Silfverlok Invest AB (5,0 MSEK) och Fedelta Finance AB (4,3 MSEK). Ersättning utgår med 6 % på garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och garantierna är ingångna genom skriftliga avtal men är ej säkerställda.

Totalt belopp i de båda emissionerna är maximalt 32,5 MSEK. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Därtill kommer utgifter för garantiförbindelser om
558 000 SEK.

Teckningskurs och värdering

Båda nyemissionerna genomförs till teckningskursen 10 SEK per aktie. Värdering före nyemissionerna (pre-money) är 65,9 MSEK. Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på AktieTorget. Utspädningen uppgår till cirka 33 %.

Förtur till befintliga aktieägare

För att möjliggöra ett bredare ägande enligt ovan utan att missgynna befintliga ägare kommer nya och gamla ägare få teckna cirka hälften var av det totala emissionsbeloppet. Första delen av teckningstiden i Erbjudandet (24 MSEK-emissionen) reserveras därför för befintliga ägare som tecknar upp till 16 MSEK pro rata. Därefter får allmänheten, inklusive befintliga ägare, teckna resten upp till 24 MSEK enligt principen "först till kvarn". Autentisering av befintliga ägare kommer ske mot aktiebok från Euroclear. Avstämningsdag för befintliga aktieägare att kunna teckna med förtur i den första delen var den 4 maj 2018.

Teckningstid och betalning

Teckningstiden för emissionerna är 16 maj -14 juni 2018. Betalning ska enligt anvisning från förvaltare eller efter mottagen avräkningsnota från Aqurat dock senast den 21 juni 2018. Betalning för institutionella investerare ska ske enligt separat överenskommelse.

Rådgivare

Pepins Group AB (publ) är finansiell rådgivare till Litium i samband med nyemissionen. Advokatfirman Setterwalls är legala rådgivare till Bolaget. Aqurat Fondkomission är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Lars-Olof Norell, styrelseordförande Litium AB
Mobil: +46 705 37 52 66
E-post: lon@norell.eu

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Litium AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Litium kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort idag den 14 maj 2018. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Litium AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller betalda tecknade aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Litium AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/