Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)

10:38 / 15 May 2018 Litium Press release

Litium AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 9 maj 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutade att Bolagets negativa resultat för året, uppgående till - 4 139 972 kronor, skulle avräknas mot balanserat resultat och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvoden åt styrelsen och revisor ska utgå i enlighet med enligt följande:
 • Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 660 000 kronor, varav 220 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 110 000 kronor utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter och att inget arvode ska utgå till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.
 • Arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Lars-Olof Norell, Lars Karlsson, Johan Rutgersson, Marie Holmqvist och Christian Rosendahl genom omval och Mikael Lindblom genom nyval till ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Lars-Olof Norell omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) valdes som revisor (omval). Det noterades att Nicklas Kullberg skulle utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktad emission till befintliga aktieägare och allmänheten

Stämman beslutade att genomföra en nyemission i Bolaget av aktier till befintliga aktieägare och till allmänheten. Emissionen innefattar följande villkor:
 • Bolagets aktiekapital ska öka med högst 2 400 000 kronor genom emission av högst 2 400 000 aktier.
 • Teckningskursen ska uppgå till SEK 10.
 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ges i första hand befintliga ägare förtur till två tredjedelar (2/3) av de nya aktierna. Resterande del erbjuds allmänheten inklusive befintliga ägare.
 • Teckning ska ske 16 maj 2018 - 14 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.
 • Betalning ska ske i samband med teckningen av aktierna, dock senast den 21 juni 2018.
 • Avstämningsdag för befintliga ägares förtur ska vara den 4 maj 2018.
 • Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på Aktietorget
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en bättre spridning av ägandet samt nå ytterligare en kommunikationskanal.

Beslut om riktad emission till professionella och institutionella investerare

Stämman beslutade att genomföra en nyemission i Bolaget av aktier till professionell och institutionella investerare. Emissionen innefattar följande villkor:
 • Bolagets aktiekapital ska öka med högst 850 000 kronor genom emission av högst 850 000 aktier.
 • Teckningskursen ska uppgå till SEK 10.
 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av det begränsade antal svenska och internationella professionella och institutionella investerare som i förväg vidtalats av Pepins Group AB (publ).
 • Teckning ska ske 16 maj 2018 - 14 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.
 • Betalning ska ske enligt separat överenskommelse med investerarna, dock senast den 31 juli 2018.
 • Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på Aktietorget.
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in kompetens och stabilitet genom fler större och långsiktiga ägare.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag, finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under "Årsstämma 2018". Protokoll­et från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på samma ställe.

Stockholm, maj 2018

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/