Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium genomför offensiv nyemission - tar in 32,5 MSEK

08:30 / 10 April 2018 Litium Press release

Styrelsen i Litium AB (publ) föreslår nyemission om 32,5 MSEK för att satsa offensivt på tillväxt. Miniminivån för det totala emissionsbeloppet (26,5 MSEK) är säkrat till 100 % genom teckningsförbindelser och garantier.

Finska fondförvaltaren Aktia och Fredrik Österberg, grundare av Evolution Gaming, blir nya storägare genom lämnade teckningsförbindelser på totalt 8,5 MSEK. Emissionen genomförs till teckningskursen 10 SEK per aktie. Beslutet är villkorat av årsstämmans godkännande.

Litium är verksamt på en internationell marknad i kraftig tillväxt med ett erbjudande och affärsmodell som är bevisat framgångsrik och förberedd för internationell expansion. Bolaget har därför valt att genom nyemission ta in kapital för att satsa offensivt på nya marknader och i första steget ta en ledande position på e-handelsmarknaden i Norden.

Litium går nu från att vara en svensk aktör med nordisk ambition till en nordisk aktör med europeisk ambition. Bolaget har under året tagit strategiskt viktiga kunder och partners på både den norska och finska marknaden och ser en stor potential på flera nya marknader.

- Litium hade en tillväxt på 37 % på vår repetitiva intäktsbas förra året, säger Henrik Lundin, vd för Litium. Det är ett självklart val för styrelse och ledning att i detta läge, då bolaget har en stark position på den växande e-handelsmarknaden, att satsa på att accelerera ytterligare. Jag är väldigt glad att i denna satsning ha fått förtroendet från investerare som Aktia och Fredrik Österberg samt befintliga ägare som också ser detta som rätt väg framåt.

[image]

Nyckeltalet ARR, Annual Recurring Revenue, motsvarar Litiums repetitiva avtalsintäkter
kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn.

Litium har sedan börsintroduktionen 2016 genomfört omställningen från licensbaserad försäljning till en repetitiv intäktsmodell, där 83 % av bolagets intäkter numera är återkommande. Omställningen har gått snabbare än bolaget räknat med och tillväxtmålen för den repetitiva intäktsbasen har överträffats. Bolaget ser nu stora möjligheter att öka denna intäktsbas kraftigt och därmed bibehålla den höga tillväxttakten flera år framöver.

Växande marknad och gynnsam konkurrenssituation

Enbart den svenska konsument-ehandeln omsatte 67 miljarder kronor under 2017 och beräknas öka 16% till 77 miljarder kronor 2018 vilket utgör 8,7 % av den totala detaljhandeln. Flertalet bedömare prognostiserar att denna andel kommer att ha tredubblats redan 2025. Till detta kommer hela B2B-ehandeln som enligt analytiker beräknas omsätta det dubbla. Litiums erbjudande riktar sig mot både företag som säljer till konsument och business-to-business.

[image]

Diagram från E-barometern helårsrapport 2017 utgiven av PostNord/HUI Resaerch.

Med en växande marknad och en gynnsam konkurrenssituation inom segmentet medelstora till stora företag ser bolaget en stor möjlighet att relativt snabbt ta marknadsandelar på nya marknader samtidigt som tillväxten på hemmamarknaden bibehålls.

Om erbjudandet

Bolagets rådgivare i kapitalanskaffningen är crowdfunding-bolaget Pepins Group AB (publ).

Litium fick i samband med noteringen på AktieTorget i maj 2016 omkring 880 aktieägare. För att ytterligare öka spridningen i ägandet samt öka basen av långsiktiga större ägare föreslår Litiums styrelse två nyemissioner. En emission till professionella och institutionella investerare riktad till Aktia Asset Management och Fredrik Österberg om totalt 8,5 MSEK (varvid minsta teckningspost är 100 TEUR). Emissionen till professionella och institutionella investerare är säkerställd genom teckningsförbindelser om 5 MSEK från Aktia Asset Management samt 3,5 MSEK från Fredrik Österberg. Den andra emissionen är på maximalt 24 MSEK där både befintliga och nya ägare kan teckna. I denna har befintliga ägare lämnat teckningsförbindelser motsvarande 8,7 MSEK. Garantiförbindelser om 9,3 MSEK har säkrats via Silfverlok Invest AB (5,0 MSEK) och Fedelta Finance AB (4,3 MSEK). Ersättning utgår med 6 % på garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser.

Totalt belopp i de båda emissionerna är maximalt 32,5 MSEK. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Därtill kommer kostnader för garantiförbindelser om maximalt 558 000 SEK.

Informationsmemorandum

Något prospekt kommer inte att upprättas med anledning av emissionerna då tillämpliga undantag föreligger. Däremot kommer bolaget att upprätta ett informationsmemorandum i enlighet med AktieTorgets regler. Informationsmemorandumet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och hållas tillgängligt på bolagets hemsida senast den 15 maj 2018.

Memorandumet kommer inte utgöra ett prospekt då Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet med anledning av att respektive emission erbjuds till belopp som understiger 2,5 MEUR. Därmed kommer inte memorandumet upprättas i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller godkännas och registreras av Finansinspektionen.

Teckningskurs

Båda nyemissionerna genomförs till teckningskursen 10 SEK per aktie. Värdering före nyemissionerna (pre-money) är 65,9 MSEK. Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på AktieTorget.

Förtur till befintliga aktieägare

För att möjliggöra ett bredare ägande enligt ovan utan att missgynna befintliga ägare kommer nya och gamla ägare få teckna cirka hälften var av det totala emissionsbeloppet. Första delen av teckningstiden i 24 MSEK-emissionen reserveras därför för befintliga ägare som tecknar upp till 16 MSEK pro rata. Därefter får allmänheten, inklusive befintliga ägare, teckna resten upp till 24 MSEK enligt principen "först till kvarn". Autentisering av befintliga ägare kommer ske mot aktiebok från Euroclear. Avstämningsdag för befintliga aktieägare att kunna teckna med förtur i den första delen blir den 4 maj 2018.

I och med att nyemissionen formellt sett är en så kallad riktad nyemission och inte en företrädesemission kommer det inte finnas några teckningsrätter.

Teckningstid och betalning

Teckningstiden för emissionerna är 16 maj -14 juni 2018. Betalning ska ske i samband med teckning, dock senast den 21 juni 2018 för emissionen till befintliga aktieägare och till allmänheten. Betalning för institutionella investerare ska ske enligt separat överenskommelse dock senast den 31 juli 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.

Teckna via Pepins

För mer information om hur teckning går till hos Pepins, se https://pepins.com/companies/litium

För ytterligare information om erbjudandet se https://litium.se/investor-relations och https://pepins.com/companies/litium

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Om Pepins

Pepins erbjuder aktiebaserad crowdfunding på professionella villkor. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i spännande bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.

www.pepins.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Denna information är sådan som Litium AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april kl. 08:30.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Litium i någon jurisdiktion.

Ett investeringsbeslut med anledning av nyemissionerna ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet"). Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

[EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, HONG KONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.]

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/