Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kallelse till årsstämma i Litium AB

08:45 / 10 April 2018 Litium Press release

Aktieägarna i Litium AB, org.nr 556562-1835, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 9 maj 2018 kl. 14.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 3 maj 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 3 maj 2018.

Anmälan ska göras via e-post till investor@litium.comeller brevledes till Litium AB, att. Lars-Olof Norell, Fleminggatan 85, 112 45 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 3 maj 2018, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registrerings­bevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörig­hetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.litium.se senast från och med den 18 april 2018.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode;
13. Val av styrelseledamöter och revisorer;
14. Beslut om riktad emission till befintliga aktieägare och allmänheten;
15. Beslut om riktad emission till professionella och institutionella investerare;
16. Avslutande av stämman.

Aktieägarnas beslutsförslag

Punkt 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Aktieägarna föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 660 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 220 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det totala arvodesbeloppet ska i förekommande fall inkludera sociala avgifter.

Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av Lars-Olof Norell, Lars Karlsson, Johan Rutgersson, Marie Holmqvist och Christian Rosendahl genom omval och Mikael Lindblom genom nyval till ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Aktieägarna föreslår vidare att Lars-Olof Norell omväljs till styrelsens ordförande.

Aktieägarna föreslår vidare att omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor).       

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Marcus Nivinger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets negativa resultat, uppgående till - 4 139 972 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2017. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapital till 5 906 234 kronor.

Punkt 14: Beslut om riktad emission till befintliga aktieägare och allmänheten

Bolagets styrelse har föreslagit, under förutsättning av bolagsstämmans beslut, en nyemission av aktier till befintliga aktieägare och till allmänheten. Emissionen som föreslås innefattar följande villkor:
 • Bolagets aktiekapital ska öka med högst 2 400 000 kronor genom emission av högst 2 400 000 aktier.
 • Teckningskursen ska uppgå till SEK 10.
 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ges i första hand befintliga ägare förtur till två tredjedelar (2/3) av de nya aktierna. Resterande del erbjuds allmänheten inklusive befintliga ägare.
 • Teckning ska ske 16 maj 2018 - 14 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.
 • Betalning ska ske i samband med teckningen av aktierna, dock senast den 21 juni 2018.
 • Avstämningsdag för befintliga ägares förtur ska vara den 4 maj 2018.
 • Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på Aktietorget
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att uppnå en bättre spridning av ägandet samt nå ytterligare en kommunikationskanal.
 • Beslutet ska vara villkorat av att stämman godkänner förslagen till beslut enligt punkten 15 på dagordningen.

Punkt 15: Beslut om riktad emission till professionella och institutionella investerare

Bolagets styrelse har föreslagit, under förutsättning av bolagsstämmans beslut, en nyemission av aktier till professionella och institutionella investerare. Emissionen som föreslås innefattar följande villkor:
 • Bolagets aktiekapital ska öka med högst 850 000 kronor genom emission av högst 850 000 aktier.
 • Teckningskursen ska uppgå till SEK 10.
 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av det begränsade antal svenska och internationella professionella och institutionella investerare som i förväg vidtalats av Pepins Group AB (publ).
 • Teckning ska ske 16 maj 2018 - 14 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.
 • Betalning ska ske enligt separat överenskommelse med investerarna, dock senast den 31 juli 2018.
 • Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på Aktietorget.
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att få in kompetens och stabilitet genom fler större och långsiktiga ägare.
 • Beslutet ska vara villkorat av att stämman godkänner förslagen till beslut enligt punkten 14 på dagordningen, samt att minst aktier tecknas till ett värde motsvarande 18 MSEK av emissionen som beslutas enligt punkten 14.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 6 593 776 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.litium.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

____________________

Stockholm, april 2018

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/