Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Kallelse till årsstämma i GARO Aktiebolag (publ)

08:30 / 31 March 2022 GARO Press release

Aktieägarna i GARO Aktiebolag (publ) ("GARO" eller "Bolaget"), org.nr 556051-7772, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 klockan 17.00 på Gnosjöandans Kunskapscenter, Fritidsvägen 4 i Gnosjö. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 16.30.
 

    

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Den som önskar delta vid årsstämman ska:

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 maj 2022,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress GARO AB, "Årsstämma", Box 203, 335 25 Gnosjö, per telefon 0370-332 800, genom e-post till arsstamma@garo.seeller via Bolagets hemsida www.garo.se, senast torsdagen den 5 maj 2022.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medfölja till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via Bolagets hemsida www.garo.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 3 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 5maj2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1.           Årsstämmans öppnande.
2.           Val av ordförande vid stämman.
3.           Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.           Godkännande av dagordning.
5.           Val av justerare.
6.           Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.           Redogörelse av verkställande direktören.
8.           Framläggande av

a)årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, samt

b) revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare av Bolaget har följts.

9.           Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2021,

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning, samt

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

10.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
11.       Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12.       Val av styrelseledamöter.
13.       Val av revisorer.
14.       Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
15.       Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16.       Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025.
17. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 10-13)

Den inför årsstämman 2022 utsedda valberedningen bestående av ordförande Lars Kongstad (Mannheimer Swartling Advokatbyrå) utsedd av Lars Svensson, Fredrik Carlsson utsedd av Svolder AB (publ), Ulrik Grönvall utsedd av Swedbank Robur fonder och Rickard Blomqvist, i egenskap av styrelseordförande för GARO, har lämnat följande förslag till beslut inför årsstämman 2022:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Rickard Blomqvist, eller vid dennes förhinder den valberedningen anvisar, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Styrelse: Antalet styrelseledamöter ska vara sju (utan suppleanter). Till styrelseledamöter ska omval ske av Martin Althén, Rickard Blomqvist, Ulf Hedlundh, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki, Johan Paulsson och Lars-Åke Rydh. Till styrelseordförande ska omval ske av Rickard Blomqvist.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.garo.se.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 2440000kronor (tidigare 2100000kronor), varav 700000kronor till ordföranden (tidigare 600000kronor) och 290000kronor (tidigare 250000kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska oförändrad ersättning utgå med totalt 200000kronor, varav 100000kronor till ordföranden och 50000kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska oförändrad ersättning utgå med totalt 100000kronor, varav50000kronor till ordföranden och 25000kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisor och revisorsarvode: Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i GARO för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i Bolaget, Joakim Falck, kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag avseende vinstdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,40kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2021. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 maj 2022. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 18maj2022.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I förhållande till nuvarande riktlinjer innebär förslaget, utöver vissa redaktionella justeringar, huvudsakligen en möjlighet för styrelsen att besluta om att extra rörlig kontantersättning ska kunna utgå till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i syfte att främja GARO-koncernens strategiska initiativ under 2022-2023. Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen, övriga chefer som är direkt underställda VD samt styrelseledamot som är anställd av Bolaget, nedan kallade "ledande befattningshavare". Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Om en styrelseledamot utför uppdrag för Bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan ersättning ska beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer av lag). Styrelseledamot som är anställd av Bolaget ska inte erhålla särskild ersättning för styrelseuppdrag i Bolaget eller koncernbolag.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att med fokus på innovation, hållbarhet och design utveckla lönsamma helhetslösningar för elbranschen. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se http://corporate.garo.se/om-garo/var-affarside. En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Styrelsen har föreslagit årsstämman 2022 att besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Rörlig kontantersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. För den verkställande direktören får den rörliga kontantersättningen inte överstiga två (2) MSEK per år och inte vara pensionsgrundande. För övriga ledande befattningshavare får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 30 % av den fasta årliga kontantlönen. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till tydligt målrelaterade kriterier i enkla och transparenta konstruktioner. Kriterierna kan vara finansiella, icke-finansiella, eller utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Dessa kriterier innefattar för närvarande bland annat försäljnings- och resultatbaserade finansiella mål.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska en bedömning/utvärdering ske till vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

Utöver de maxbelopp som anges ovan ska styrelsen, i syfte att främja beslutade strategiska initiativ under 2022-2023, ha möjlighet att besluta om att rörlig kontantersättning ska kunna utgå till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare motsvarande högst nio (9) månadslöner. Sådan extra rörlig kontantersättning ska vara kopplad till uppfyllelse av på förhand fastställda målsättningar som främjar GARO-koncernens strategiska initiativ under 2022-2023. Mätperioden ska således löpa över två räkenskapsår och utvärdering avseende uppfyllelse av kriterier för utbetalning ska ske efter årsstämman 2024. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, förutsatt att det kan göras kostnadsneutralt för GARO, ha rätt att erhålla maximalt 30 procent av sådan extra rörlig kontantersättning som pensionsförmån, vilken ska vara undantagen taket för pensionspremier om 30 procent som framgår nedan.

Pensionsförmåner

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30procent av den pensionsgrundande lönen.

Andra förmåner

De ledande befattningshavarnas andra förmåner, såsom till exempel tjänstebil, dator, mobiltelefon, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den marknad där Bolaget är verksamt. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från Bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen ("Deltagarna") genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2022/2025") i enlighet med nedan.

Avsikten med incitamentsprogrammet är att på ett enkelt sätt erbjuda ledande befattningshavare möjlighet att ta del av en värdetillväxt som är relaterad till GAROs gemensamma mål och de strategiska initiativ som ska prioriteras inom koncernen. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget och aktieägarna att Deltagarna på detta vis ges ett personligt ägarengagemang i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare samt till att vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare på en snabbväxande marknad. Programmets uppbyggnad med tre års löptid bedöms bidra till uppfyllandet av Bolagets långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella mål.

A.Emission av teckningsoptioner

I syfte att genomföra Teckningsoptionsprogram 2022/2025 föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Högst 200000 teckningsoptioner ska ges ut.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i GARO-koncernen, enligt nedanstående principer. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt.

3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till Bolaget.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2022, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning.

5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 5 juni 2025 - 30 juni 2025. Överteckning får inte ske.

7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022.

8. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 80000 kronor.

9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

10. För det fall teckningskursen vid nyteckning av aktier överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överskjutande beloppet tillföras den fria överskursfonden.

11. Teckningsoptionerna kan komma att bli föremål för omräkning enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser.

12. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2022/2025".

B.Överlåtelse av teckningsoptioner

I syfte att genomföra Teckningsoptionsprogram 2022/2025 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att överlåtelse av teckningsoptioner sker från Bolaget till Deltagarna på följande villkor.

1. Teckningsoptionerna ska av Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till anställda i GARO-koncernen i enlighet med nedan angivna riktlinjer.
2. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 200000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

3. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske mot ett vederlag motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid överlåtelsetidpunkten. Beräkningen baseras på variablerna riskfri ränta, volatilitet, teckningsoptionernas löptid, förväntade aktieutdelningar under teckningsoptionernas löptid, börskursen vid överlåtelsetidpunkten och lösenpriset för aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

4. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna enligt följande riktlinjer:

+---------------------------+-----------------------+
|Kategori |Antal teckningsoptioner|
+---------------------------+-----------------------+
|VD |Högst 50 000 |
+---------------------------+-----------------------+
|Koncernledning (4 personer)|Högst 25 000 per person|
+---------------------------+-----------------------+

 

Första tilldelning beräknas ske under juni 2022. Överteckning kan inte ske.

5. Det totala antalet optioner som utges i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 överstiger det antal optioner som förväntas tilldelas i den första tilldelningen. De teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelas framtida anställda eller anställda som har befordrats, till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper, varvid det ovan angivna antalet anställda i respektive kategori kan komma att ändras. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2023.
6. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid utbetalningstillfället meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas.
7. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska teckningsoptionsinnehavaren ingå hembudsavtal med Bolaget, på av styrelsen fastställda sedvanliga villkor. Avtalet ska innehålla rätt för styrelsen att under vissa förhållanden helt eller delvis återkräva förvärvade teckningsoptioner (eller värde som erhållits från en disposition av dessa), med de begränsningar som må följa av lag.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare varigenom de erbjuds möjlighet att ta del av värdetillväxten i Bolagets aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde vid emissionstidpunkten.

Deltagare i andra jurisdiktioner

Såvitt gäller deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till deras fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 i den mån så krävs för att tilldelning och utnyttjande av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2022/2025.

Kostnader, utspädning m.m.

Kostnaderna för programmet kommer främst att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Programmet. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Vid antagande av att samtliga 200000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 80000kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 0,4procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga aktier. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

Förslagets beredning

Styrelsens förslag har beretts av styrelsens ersättningsutskott och styrelsen. Ersättningsutskottet har konsulterat Bolagets tre största ägare i samband med beredningen av förslaget för att få återkoppling och inspel på utformningen. Dessa ägare är positivt inställda till det slutliga förslaget men det skall noteras att de inte är legalt förpliktigade att stödja förslaget vid stämman.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten häri vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

C.                ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 50000000. Bolaget innehar inte några egna aktier.

D.               TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021, liksom revisorns yttrande huruvida ersättningsriktlinjerna följts och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-16 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor i Gnosjö och på Bolagets hemsida www.garo.se senast från och med onsdagen den 20 april 2022. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna och valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på Bolagets hemsida www.garo.se.

Handlingarna framläggs på årsstämman genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

E.                UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

F.                BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Gnosjö i mars 2022

GARO Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 500 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2021 uppgick till 1 296  Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/