Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2021

08:30 / 12 August 2021 GARO Press release

(Delårsrapport januari- juni 2021 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

 

APRIL - JUNI 2021
  • Nettoomsättningen uppgick till 341,2 MSEK (238,3).
  • Tillväxten uppgick till 43% (-4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 55,1 MSEK (30,3).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (12,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 42,6 MSEK (18,1).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,85 SEK (0,36).

 

CEO PATRIK ANDERSSON:
FORTSATT STARK TILLVÄXT MED HÖG RÖRELSEMARGINAL

GARO utvecklas positivt. Nettoomsättningen ökade med 43 procent och uppgick till 341,2 MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 82 procent till 55,1 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 16,1 procent, huvudsakligen som ett resultat av den kraftiga volymökningen.

Organisationen har under kvartalet varit lösningsorienterad, med fokus på kunden, för att kunna genomföra våra affärer och skapa fortsatt tillväxt, trots utmaningar i komponent- och materialförsörjning. Med denna inställning har vi fortsatt att vara offensiva, bland annat genom att öka produktionskapaciteten i både Sverige och Polen.

Jag vill även lyfta fram bredden i GAROs produkt- och tjänsteerbjudande, vilket är en styrka och utmärkande för GARO. Ett nära samarbete mellan GAROs produktutveckling och de olika produktområdena gör det möjligt för koncernen att snabbt möta marknadens behov, vilket skapar ökad tillväxt. Unika synergieffekter mellan produktområdena skapar möjligheter och gör det enkelt för våra kunder att få en helhetslösning från GARO, där exempelvis höga försäljningsvolymer av laddboxar skapar merförsäljning av elinstallationsmaterial, säkerhetsprodukter och strömförsörjning som används i samband med installation av laddinfrastruktur.
PRODUKTOMRÅDENA
Produktområde E-mobility hade en tillväxt om 88 procent under kvartalet. Försäljningen inom affärsområdet var stark inom hela produktportföljen, men speciellt inom AC-laddare (hemmaladdare samt publika laddare). Förutom den fortsatt snabba tillväxten i Sverige är det noterbart att utvecklingen är god i Storbritannien, Irland och Finland samt på övriga europeiska marknader.För att ytterligare stärka upp inom det snabbväxande produktområdet E-mobility har Niklas Rönnäng, efter kvartalets utgång, utsetts till VD för GARO E-mobility AB. Rollen täcker även koncernansvar för produktområdet E-mobility.

Marknaden för produktområdena Installation, Projekt och Tillfällig el påvisade en stark återhämtning från föregående år, då ett flertal marknader i hög grad var nedstängda som en effekt av pandemin. Produktområdena Installation och Projekt hade sammantaget en tillväxt om hela 21 procent, vilket bedöms vara betydligt starkare än den underliggande marknaden.
MATERIALFÖRSÖRJNING
Den starka återhämtningen och tillväxten i marknaden har inneburit vissa utmaningar, såsom emellanåt bristande tillgång på komponenter. Under andra kvartalet har GARO framgångsrikt lyckats säkra upp materialförsörjningen, men osäkerheten avseende tillgång på råmaterial och komponenter kvarstår.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas, i kombination med den viktiga ROT-sektorn, vara stabil. Bostadsbyggandet har mattats av något från toppnivåerna de senaste åren, men ligger fortsatt på en hög och stabil produktionstakt. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.

  

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50 
 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och sådan information som GARO är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 08.30.

 

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 400 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2020 uppgick till 1 040 Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/