Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2021

14:00 / 5 May 2021 GARO Press release

JANUARI - MARS 2021
  •   Nettoomsättningen uppgick till 290,6 MSEK (248,3).
  •   Tillväxten uppgick till 17 % (0).
  •   Rörelseresultatet uppgick till 45,9 MSEK (18,8).
  •   Rörelsemarginalen uppgick till 15,8 % (7,6).
  •   Resultat efter skatt uppgick till 38,3 MSEK (14,6).
  •   Resultat per aktie1 uppgick till 3,83 SEK (1,46).

 
CEO PATRIK ANDERSSON:

STARK TILLVÄXT OCH HÖG MARGINAL
Första kvartalet 2021 har präglats av en hög aktivitet. Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 290,6 MSEK drivet av en stark utveckling för affärsområde GARO Sweden och en utveckling i nivå med föregående år för affärsområde GARO International. Vi har haft en fortsatt stark försäljning inom produktområde E-mobility och sammantaget en bra efterfrågan inom de övriga produktområdena. Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 144 procent till 45,9 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 15,8 procent (7,6), huvudsakligen som ett resultat av den kraftiga volymökningen och positiv valutaeffekt mot jämförelseperioden.

PRODUKTOMRÅDE E-MOBILITY
Produktområde E-mobility hade en tillväxt på 62 procent under det första kvartalet. Försäljningen i affärsområde GARO Sweden ökade med 108 procent och var stark inom hela produktportföljen i Sverige såväl som via avtalskunder på övriga europeiska marknader. Försäljningen inom GARO International minskade med tolv procent främst som ett resultat av framflyttade leveranser av snabbladdare, en effekt av pandemin.  

PRODUKTOMRÅDENA INSTALLATION, PROJEKT OCH TILLFÄLLIG EL
Marknaden för produktområdena Installation, Projekt och Tillfällig el har påvisat en fortsatt återhämtning från föregående år. Produktområdet Installation hade en tillväxt på fyra procent under kvartalet drivet av affärsområdet GARO Sweden, som växte med åtta procent. Nybyggnation och renoveringssektorn har varit fortsatt god under kvartalet, vilket drivit försäljning inom samtliga produktgrupper inom produktområdet Installation. Den kalla vintern har skapat god försäljning av motorvärmare. Produktområde Projekt hade en stark utveckling inom affärsområde GARO International, drivet av flera kundprojekt på Irland och i Storbritannien, medan försäljningen för Projekt inom affärsområde GARO Sweden minskade. Produktområde Tillfällig el ökade sammantaget med 20 procent där vi inom affärsområde GARO Sweden ser att ett flertal uthyrningsbolag åter börjat investera i utrustning som en effekt av positiva signaler från den underliggande marknaden.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Den starka återhämtningen på marknaden har inneburit vissa utmaningar för oss. Bristande tillgång på komponenter påverkar just nu industrin i varierande omfattning.  Under första kvartalet har GARO lyckats säkra upp materialförsörjningen men begränsad tillgång av råmaterial och komponenter kan komma att påverka vår produktion. 

Härutöver bedömer vi att marknadsförutsättningarna bortom pandemin i grunden inte har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin. Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Bostadsbyggandet har mattats något ifrån toppnivåerna de senaste åren men ligger fortsatt på en hög och stabil produktionstakt. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50
 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 14.00
GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 400 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2020 uppgick till 1 040 Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/