Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2021

17:45 / 5 May 2021 GARO Press release

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls GARO Aktiebolags årsstämma den 5 maj 2021 genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar och ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Härutöver fattades nedanstående beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter skedde omval av Rickard Blomqvist, Ulf Hedlundh, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki och Lars-Åke Rydh samt nyval av Martin Althén och Johan Paulsson. Till styrelseordförande skedde nyval av Rickard Blomqvist. Stefan Jonsson hade avböjt omval.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 600 000 (tidigare 470 000) kronor till ordföranden och 250 000 kronor (tidigare 210 000)  till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. Som ersättning för arbete i revisionsutskottet beslutades vidare att ordföranden ska erhålla 100 000 kronor (tidigare 80 000) och att övriga ledamöter ska erhålla 50 000 kr (tidigare 40 000) vardera. Som ersättning för arbete i ersättningsutskottet (nytt utskott inrättat av styrelsen 2020) beslutades att ordföranden ska erhålla 50 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla 25 000 kronor vardera.

Uppdelning (split) av aktier och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutades om att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i fem (5) aktier av samma slag (aktiesplit 5:1) och att avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna ska vara den 26 maj 2021. Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 10 000 000 till 50 000 000 och att aktiens kvotvärde ändras från 2,00 kronor till 0,40 kronor.

För att möjliggöra uppdelningen av aktier beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen gällande bolagets aktiegränser.

Sista dag för handel i bolagets aktier före uppdelningen är den 24 maj 2021. Första dag för handel i bolagets aktier efter uppdelningen är den 25 maj 2021. I samband med uppdelningen byter aktien ISIN-kod, den nya ISIN-koden för aktien kommer att vara SE0015812417. Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att en utdelning om 4,75 kr per aktie lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets resterande disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 7 maj 2021. Utbetalning beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start den 12 maj 2021.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 400 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2020 uppgick till 1 040 Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/