Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Bokslutskommuniké 2020

07:30 / 12 February 2021 GARO Press release

(Bokslutskommuniké januari - december 2020 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

OKTOBER - DECEMBER 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 306,3 (277,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 49,5 (35,9).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,2% (12,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 34,4 (24,6).
 • Resultat per aktie[1] uppgick till SEK 3,44 (2,46).
JANUARI - DECEMBER 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1039,8 (1 008,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 136,2 (112,6).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,1% (11,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 95,3 (85,7).
 • Resultat per aktie[1] uppgick till SEK 9,53 (8,57).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 4,75 (0,00) per aktie.

 
HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
GARO genomförde den 1 januari 2021 bolagiseringen av produktområdet E-mobility genom att föra över verksamheten till det helägda dotterbolaget GARO E-mobility AB. Syftet med bolagiseringen är ett ökat fokus, intensifiering av vårt utvecklingsarbete samt att ytterligare bredda samt att stärka vårt erbjudande till marknaden

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON- FORTSATT STARK TILLVÄXT INOM E-MOBILITY
GARO stärkte sin ställning under året som annars präglats av Covid-19 och dess inverkan på anställda, kunder, leverantörer och samhället i stort.  Nettoomsättningen ökade totalt med tre procent med en god tillväxt i affärsområde GARO Sverige och en utveckling i nivå med föregående år för affärsområde Övriga marknader. Försäljningsutvecklingen drevs i huvudsak av vårt snabbast växande produktområde E-mobility. 

Rörelseresultatet för helåret ökade med 21 procent och rörelsemarginalen uppgick till 13,1 procent (11,2) där GARO haft fördelar av ökade volymer, förbättrad produktionseffektivitet och god kostnadskontroll. Vinst per aktie ökade till 9,53 kr (8,57) och styrelsen föreslår en utdelning på 4,75 kr per aktie. 

Fjärde kvartalet ett rekordkvartal för GARO
Likt tidigare år uppvisade GARO ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Kvartalet innebar även ett rekord både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Nettoomsättningen ökade med 10 procent till MSEK 306,3 under det fjärde kvartalet. Marknaden för de byggrelaterade produktområdena utvecklades positivt. Marknaderna utanför Sverige påvisade en fortsatt återhämtning. Tillväxten drevs av produktområdena E-mobility och Installation.   

Rörelsemarginalen under kvartalet förbättrades vilket främst beror på skalfördelar från ökade volymer och fördelaktig produktmix jämfört med 2019. Detta, i kombination med en allmänt god kostnadskontroll, förklarar i allt väsentligt en starkare marginal. Rörelseresultatet under kvartalet ökade till MSEK 49,5 (35,9) och rörelsemarginalen uppgick till 16,2 procent (12,9). 

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Vi bedömer att marknadsförutsättningarna bortom pandemin i grunden inte har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin. Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Bostadsbyggandet har mattats något ifrån toppnivåerna de senaste åren men ligger fortsatt på en hög och stabil produktionstakt. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. [07.30]

[1)] Ingen utspädning av aktier föreligger varför resultat per aktie avser före och efter utspädning.
 

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 400 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2020 uppgick till 1 039 Mkr.  GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". 
För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/