Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Delårsrapport januari-juni 2020

07:30 / 27 August 2020 GARO Press release

Pressmeddelande 27 augusti 2020

(Delårsrapport januari - juni 2020 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

APRIL - JUNI 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 238,3 (247,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 30,3 (24,0).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 % (9,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 18,1 (18,4).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 1,81 (1,84).
JANUARI - JUNI 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 486,6 (496,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 49,1(53,1).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 % (10,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 32,6 (43,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 3,26 (4,33).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 • I april genomförde GARO ett effektiviseringsprogram som resulterade i att 18 tjänster avvecklades, varav merparten var tjänstemän i Sverige och Polen, vilket belastat rörelseresultatet i andra kvartalet med MSEK 2,3.
 • I maj ingick GARO ett avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i EV Charge Partner Sweden AB, ett bolag verksamt inom service och support för E-mobility. Tillträde och konsolidering har skett från den 1 juni.

 
VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:
FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL UNDER ANDRA KVARTALET
Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till MSEK 238 vilket var fyra procent lägre jämfört med samma period föregående år. Försäljningsutvecklingen i GARO Sverige var under kvartalet stabil inom samtliga produktområden medan GARO Övriga marknader var lägre beroende på den rådande coronapandemi. Vi har haft en god försäljning inom fritidsprodukter som används för att styra, mäta och strömförsörja småbåtshamnar och campingplatser, då flertalet semestrat i sitt hemland. Noterbart är det goda mottagandet av vårt nya kabelskåp, inom produktområde Projekt, som började levereras under det första kvartalet i år. Här ser vi tydliga synergier med produktområde E-mobility genom att elbilsladdarna kan strömförsörjas och styras via detta kabelskåp.

Försäljningen inom GARO Övriga marknader påverkades negativt av de restriktiva åtgärder som sjösattes för att motverka spridningen av Covid-19. Detta gällde huvudsakligen för Irland och Storbritannien men i viss mån även för Norge. I Finland ökade försäljningen trots en omfattande nedstängning.

Rörelseresultatet under kvartalet ökade till MSEK 30,3 (24,0) och rörelsemarginalen uppgick till 12,7 procent (9,7). En positiv produktmix inom E-mobility, lägre försäljningskostnader, högre produktionseffektivitet samt en allmän kostnadskontroll förklarar i allt väsentligt en starkare lönsamhet.

E-MOBILITY
Försäljningen av E-mobility produkter gick bra under kvartalet i Sverige, drivet huvudsakligen av en god efterfrågan på laddboxar. I Norge var försäljningen lägre i början av kvartalet men återhämtade sig genom ett par viktiga order på DC-laddare (snabbladdare) mot slutet av perioden. Intresset för GAROs egenutvecklade DC-laddare - GARO Althea - är stort med en positiv respons från kunderna. Produkten utmärker sig genom sin användarvänlighet, driftssäkerhet och hållbarhet. De första leveranserna kommer att genomföras under det tredje kvartalet. Efterfrågan inom laddinfrastruktur för privat bruk, arbetsplatser och flerbostadshus är fortsatt stark på samtliga marknader och vår nylanserade laddbox Twin har haft god efterfrågan under det andra kvartalet.

GARO E-mobility är idag en marknadsledande leverantör med egentillverkat sortiment för hela bredden inom elbilsladdning. Vårt erbjudande förstärktes under kvartalet genom att vi förvärvade 70 procent av EV Charge Partner Sweden AB. Bolaget utför service och support samt driftsättning av laddinfrastruktur främst för större laddoperatörer och kraftbolag i Sverige och Polen.

COVID-19 OCH UPPDATERING INFÖR DET TREDJE KVARTALET
Den pågående pandemin har hittills haft relativt begränsad effekt på GARO i Sverige medan effekterna var relativt omfattande under april och maj i övriga marknader som i varierande grad stängdes ned. Försäljningen i dessa länder har dock ökat successivt i takt med att ekonomierna öppnades upp mot slutet av kvartalet. I skrivande stund är efterfrågan i Sverige fortsatt god medan utvecklingen i Övriga marknader påvisar en stadig om än försiktig återhämtning. GARO har hittills inte ansökt om eller erhållit några stöd från Tillväxtverket med anledning av Covid-19.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Vi bedömer att marknadsförutsättningar bortom pandemin i grunden inte har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin. Marknaden för E-mobility växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Dock förväntas bostadsbyggandet successivt mattas av i takt med ett minskat antal byggstarter. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom E-mobility.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 27 augusti 2020 kl. 07.30

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-mobility. Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.
Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/