Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: BOKSLUTSKOMMUNIKE 2019

07:30 / 18 February 2020 GARO Press release

OKTOBER - DECEMBER 2019
Nettoomsättningen ökade med 4% till MSEK 277,8 (268,4).
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 35,9 (37,5).
Rörelsemarginalen uppgick till 12,9% (14,0).
Resultat efter skatt uppgick till MSEK24,6 (25,5).

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 2,46 (2,55).
 

JANUARI - DECEMBER 2019
Nettoomsättningen ökade med 12% till MSEK 1 008,1 (903,7).
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 112,6 (113,8).
Rörelsemarginalen uppgick till 11,2% (12,6).
Resultat efter skatt uppgick till MSEK 85,7 (82,7).
Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 8,57 (8,27).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på SEK 4,20 (4,00) per aktie.
 

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Lansering av egenutvecklad snabbladdare GARO Fast Charger.

Lansering av laddbox med dubbla uttag samt G-Cloud för individuell mätning.
 

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

GARO PASSERAR EN MILJARD I OMSÄTTNING OCH LANSERAR EGENUTVECKLAD SNABBLADDARE
Efter ett år med hög aktivitet på flera områden uppnådde GARO för första gången en helårsomsättning överstigande en miljard kronor, motsvarande en ökning om 12 procent jämfört med 2018. Tillväxten var väl balanserad mellan affärsområde Sverige och Övriga marknader och drevs av en stark tillväxt inom vårt största produktområde Installation där vi återigen tagit marknadsandelar. Även inom vårt snabbast växande produktområde E-mobility såg vi en stark tillväxt med hela 43%. Vi uppfyllde vårt lönsamhetsmål om en rörelsemarginal överstigande 10% med ett utfall om 11,2 (12,6) procent trots ökade produkt- och marknadssatsningar främst inom produktområdet E-mobility. Vinst per aktie förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 8,57 kr (8,27). Styrelsen föreslår en utdelning på 4,20 (4,00) kr per aktie.

FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2019 ökade med 4 procent. Marknaden under kvartalet var avvaktande främst inom produktområdena Installation och E-mobility. För Installation är den något lägre försäljningen ett resultat av det milda vädret som påverkat försäljningsvolymerna bland annat för motorvärmare och värmefläktar. Tillväxten inom produktområdet E-mobility påverkades negativt av färre försålda DC laddare (snabbladdare) jämfört med föregående år.  För just DC-laddare sker en betydande andel av försäljningen genom större upphandlingar, varför tidpunkten för avropen ger kvartalsmässiga svängningar och påverkar försäljningen i enskilda kvartal.

Under kvartalet förstärkte GARO närvaron i Storbritannien genom att öppna upp ett lokalt dotterbolag med avsikt att etablera sitt sortiment inom Installation och E-mobility. Den brittiska marknaden är en av de största i Europa med över 250 000 laddbara bilar i trafik och det finns höga politiska ambitioner att ställa om fordonsflottan till eldrift.                              

Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till MSEK 35,9 (37,5) motsvarande en rörelsemarginal om 12,9 (14,0) procent där resultatet påverkades av kostnader relaterade till etableringen av dotterbolaget i Storbritannien samt produktutveckling inom flera av våra produktområden.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Inom marknaden för E-mobility ser vi en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande gynnsam men förväntas under 2020 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter. Dock bedöms den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Gällande övriga marknader där GARO är verksamma förväntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser GARO positivt på marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom E-mobility.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50
 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 07.30.
 

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility.

Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/