Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Delårsrapport januari-september 2020

07:30 / 18 November 2020 GARO Press release

(Delårsrapport januari - september 2020 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)
JULI - SEPTEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 247,0 (235,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 37,5 (23,6).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 % (10,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 28,3 (17,9).
  • Resultat per aktie[1] uppgick till SEK 2,83 (1,79).
JANUARI - SEPTEMBER 2020
  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 733,6 (730,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 86,6 (76,8).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,8 % (10,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 60,9 (61,2).
  • Resultat per aktie[1] uppgick till SEK 6,09 (6,12).
VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:
FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL UNDER KVARTALET
Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till MSEK 247 vilket var fem procent högre jämfört med samma period föregående år. Försäljningen inom affärsområde Sverige var något högre, drivet av en stark utveckling inom produktområdet E-mobility. Affärsområde Övriga marknader hade en bra tillväxt inom samtliga produktområden.

Vi har under sommarmånaderna haft en bra försäljning av fritidsprodukter inom Installation då många har semestrat i sitt hemland. Den starka tillväxten inom affärsområdet Övriga marknader var i huvudsak ett resultat av att marknaderna öppnade upp efter att, i olika grad, ha varit nedstängda under ett par månader i det andra kvartalet.

Rörelsemarginalen under kvartalet förbättrades vilket främst beror på en fördelaktig pris- och produktmix samt en förbättrad valutasituation jämfört med 2019. Detta sammantaget med en allmänt god kostnadskontroll förklarar i allt väsentligt en starkare marginal. Rörelseresultatet under kvartalet ökade till MSEK 37,5 (23,6) och rörelsemarginalen uppgick till 15,2 procent (10,0).

Försäljningen under niomånadersperioden är på samma nivå som föregående år, samtidigt som rörelseresultatet ökat. Vi har genomgående haft en bra beläggning och en god leveransförmåga.

GARO kommer per 1 januari 2021 att bolagisera produktområdet E-mobility genom att föra över verksamheten till det helägda dotterbolaget GARO E-mobility AB. Syftet med bolagiseringen av produktområdet E-mobility är ett ökat fokus. Vi kommer förstärka organisationen och intensifiera vårt utvecklingsarbete och på så sätt ytterligare bredda och vässa vårt kunderbjudande på marknaden för laddinfrastruktur.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Vi bedömer att marknadsförutsättningar bortom pandemin i grunden inte har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin. Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Bostadsbyggandet har mattats något ifrån toppnivåerna de senaste åren men ligger fortsatt på en hög och stabil produktionstakt. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.
 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 kl. 07.30

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility. 

Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/