Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

14:30 / 15 May 2019 GARO Press release

(Delårsrapport första kvartalet 2019 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

JANUARI - MARS 2019
  • Nettoomsättningen ökade med 20% till MSEK 248,4 (207,0).
  • Rörelseresultatet ökade med 16% till MSEK 29,2 (25,1).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (12,1).
  • Rörelseresultat exkl avgångsvederlag till tidigare VD om 4,0 MSEK uppgick till MSEK 33,2 motsvarande en justerad rörelsemarginal på 13,5%.   
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 24,8 (19,1).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 2,48 (1,91).
  • Soliditeten uppgick till 54,4% (51,4).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
  • Helena Claesson tillträdde som CFO för koncernen den 1 januari.
  • Patrik Andersson har idag utsetts till VD och koncernchef för GARO AB. Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan. Patrik har varit tillförordnad VD för koncernen sedan den 19 februari i år.

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

BRA INLEDNING PÅ ÅRET
Året har börjat starkt med en omsättningstillväxt om 20% till MSEK 248,4. Det är glädjande att tillväxten sker brett, drivet huvudsakligen av en kraftig expansion inom E-Mobility (tidigare benämnd Ladd) men även inom vår bas - Installationsprodukter. Tillväxten är god inom båda våra affärsområden, där Sverige uppvisar en tillväxt om 18% och Övriga marknader 24%. Det bör påpekas att första kvartalet föregående år var svagt inom installationsprodukter på grund av den stränga vintern.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 16% till MSEK 29,2 motsvarande en rörelsemarginal om 11,7% (12,1). Justerat för en reservation om MSEK 4,0 som ingår i resultatet (relaterat till avgångsvederlag för tidigare vd) uppgick rörelsemarginalen till 13,5% vilket är ett resultat av den goda volymtillväxten i kombination med en effektiv kostnadskontroll.

HÖG MARKNADSNÄRVARO
En framåtblickande produktutveckling måste gå hand i hand med en stark marknads- och försäljningsorganisation. Här har vi gjort satsningar genom att dels förstärka säljorganisationen med ett flertal rekryteringar och dels genom en hög marknadsnärvaro under perioden. Som exempel på detta kan nämnas att vi deltagit på Hannovermässan - en av världens största industrimässor, samt på ett antal mässor i Storbritannien med fokus på laddprodukter. Marknadssatsningarna har skett inom Norden och norra Europa, vilket är i linje med vår strategi att växa inom dessa regioner under de kommande åren.

E-MOBILITY VÄXER MED 89 %
Produktområdet E-mobility fortsätter att uppvisa stark tillväxt. Under kvartalet har flera större projekt inom produktområdet slutlevererats, och vi har dessutom fått uppföljningsordrar från ett flertal kunder som värdesatt att GARO har kunnat leverera med korta leveranstider. Detta är ett resultat av att vi successivt byggt upp och kraftigt ökat vår leveranskapacitet. Det har gjorts främst genom investeringar i vår polska fabrik, men kapaciteten har också ökats inom underleverantörsledet. Produktutveckling inom E-mobility sker kontinuerligt med ny funktionalitet och bättre prestanda och vi ser ett fortsatt stort intresse på samtliga marknader för produkterna.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande god men förväntas under 2019 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter. Dock bedöms ROT- sektorn vara stabil. Gällande övriga marknader där GARO är verksamma förväntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. För produktområde E-mobility ser vi en stark utveckling med fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Sammantaget ser GARO positivt på marknadsförutsättningarna främst drivet av utbyggnaden av laddinfrastruktur.

  
För mer information, vänligen kontakta:
  
Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50
  
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 14.30.

  
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har ca. 400 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/