Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2019

19:00 / 15 May 2019 GARO Press release

Vid GARO Aktiebolags årsstämma den 15 maj 2019 fattades följande beslut 

Val av styrelse 

Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson (ordförande), Rickard Blomqvist, Susanna Hilleskog, Per Holmstedt, och Lars-Åke Rydh samt nyvaldes Mari-Katharina Jonsson Kadowaki. Lars Svensson hade avböjt omval.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att utgå med 470 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. Som ersättning för arbete i revisionsutskottet beslutades vidare att ordföranden ska erhålla 80 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla 40 000 kronor vardera.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 4,00 kronor per aktie för 2018. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 17 maj 2019. Utbetalning beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 22 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har cirka 400 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen"

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/