Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2019

07:30 / 7 November 2019 GARO Press release

(Delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)
JULI - SEPTEMBER 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 11% till MSEK 235,2 (212,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 23,6 (28,4).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 10,1% (13,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK17,9 (22,7).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 1,79 (2,27).
JANUARI - SEPTEMBER 2019
  • Nettoomsättningen ökade med 15% till MSEK 730,3 (633,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 76,8 (76,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 61,2 (57,2).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 6,12 (5,72).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
  • Garo tecknar avtal med Vattenfall.
VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

FORTSATTA FRAMGÅNGAR OCH SATSNINGAR INOM E-MOBILITY

GARO visar fortsatt bra tillväxt under kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 11 procent till MSEK 235,2 (212,7) . Tillväxten drevs fortsatt av expansionen inom E-mobility men även i betydande omfattning av produktområdena Installation och Projekt, medan försäljningen inom Tillfällig el är fortsatt svag. Tillväxten var balanserad i affärsområde Sverige och Övriga marknader om 11% respektive 10%. Det är glädjande att se utvecklingen inom vår bas - Installation med en tillväxt på 10% under kvartalet och 14% under perioden januari - september vilket överträffar den bedömda marknadstillväxten under perioden avsevärt.

Rörelseresultatet för kvartalet minskade jämfört med föregående år och uppgick till MSEK 23,6 (28,4) motsvarande en rörelsemarginal om 10,1% (13,4). Detta var huvudsakligen ett resultat av ofördelaktig produktmix och valutaeffekter vilket pressat bruttomarginalen. Även fortsatta marknadssatsningar och organisationsförstärkningar främst inom produktområdet E-mobility har säsongsmässigt fått större påverkan på omkostnaderna i relation till omsättningen under tredje kvartalet.

Rörelseresultatet för januari till september uppgick till MSEK 76,8 (76,4) motsvarande en rörelsemarginal om 10,6% (12,0). Justerat för en jämförelsestörande post från första kvartalet, uppgick rörelseresultatet till MSEK 78,8 motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

MARKNADSAKTIVITETER INOM E-MOBILITY

Produktområdet E-mobility har haft en fortsatt hög aktivitet och hade en tillväxt under tredje kvartalet på 27% framför allt drivet av Övriga marknader där tillväxten sammantaget var 51%. I Sverige återinfördes under juli "Klimatklivet" och "Ladda-hemma stödet" för att stödja utbyggnaden av laddinfrastrukturen för el-och laddhybridbilar. Programmen har i år en annan utformning än motsvarande program föregående år, och årets ansökningsperioder ligger i augusti och oktober, vilket tillfälligt dämpat efterfrågan på främst publika laddstationer.

Under kvartalet skrev vi kontrakt med Vattenfall för leveranser av vår smarta laddbox GLB+. Avtalet omfattar Norge, Nederländerna, Storbritannien samt Sverige, vilka alla är strategiskt viktiga marknader för oss. Laddboxen, som är en OCPP-kompatibel laddbox för flerfamiljsbostäder, arbetsplatser och offentliga miljöer, kommer att kopplas upp mot Vattenfalls molntjänst för laddning "InCharge" vilket möjliggör betalning, fjärrstyrning och driftövervakning.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

För produktområde E-mobility ser vi en stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande god men förväntas under 2020 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter. Dock bedöms den viktiga ROT- sektorn vara stabil. Gällande övriga marknader där GARO är verksamma förväntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser GARO positivt på marknadsförutsättningarna, främst drivet av utbyggnaden av laddinfrastruktur.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 07.30.
    
  
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har ca. 400 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/