Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Fortsatt hög aktivitet och god lönsamhet

15:00 / 2 May 2018 GARO Press release

(Delårsrapporten januari - mars 2018 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

  • Nettoomsättningen ökade med 14% till MSEK 207,0 (181,6)

  • Rörelseresultatet ökade med 6% till MSEK 25,1 (23,6)

  • Rörelsemarginalen uppgick till 12,1% (13,0)

  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 19,1 (18,5)

  • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,91 (1,85)

  • Soliditeten uppgick till 51,4% (50,8)

  • Ny landschef för GARO i Finland

VD och koncernchef Carl-Johan Dalin:

GARO utvecklas fortsatt i positiv riktning med en omsättningstillväxt på 14 procent under det första kvartalet. Affärsområde Sverige uppvisade en tillväxt på 14 procent där försäljningen inom samtliga produktområden utvecklades positivt. Även Affärsområde Övriga Marknader växte med 14 procent hänförligt till elinstallationsprodukter i allmänhet men produktområde Ladd i synnerhet. En utdragen och relativt sträng vinter samt en tidig påskhelg i jämförelse med föregående år ledde till en lägre aktivitet på de nordiska marknaderna i mars. Marknaden för elinstallationsprodukter i Sverige bedöms ha vuxit med ca 2 procent för kvartalet.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 6 procent till MSEK 25,1 och rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (13,0). Resultatet belastades av den pågående flytten av produktion till Polen, då produktiviteten temporärt hämmats på grund av upplärning av personal. Produktiviteten i den polska fabriken förväntas öka successivt under det andra kvartalet i takt med ökad upplärning. Flytten av produktion har även inneburit en viss planerad lageruppbyggnad i syfte att säkerställa leveransförmågan. Lageruppbyggnaden fungerar som en buffert under produktionsflytten och den nya personalens upplärningstid varefter lagernivån skall normaliseras.

Aktiviteten inom byggmarknaden är fortsatt hög i Sverige trots signaler om en viss inbromsning av bostadsbyggandet. GAROs produkter kommer dock normalt sent in i byggprojekten varför vi vidhåller en positiv syn på marknadsförutsättningarna för 2018. Vi ser även en fortsatt hög aktivitet i våra övriga marknader. För produktområde Ladd ser vi en fortsatt stark utveckling och utbyggnad av laddinfrastruktur i samtliga marknader.

Gnosjö 2 maj 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalin, VD och koncernchef: 070-361 00 95
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 15.00.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 394 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/