Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2018

19:20 / 2 May 2018 GARO Press release

Vid GARO Aktiebolags årsstämma den 2 maj 2018 fattades följande beslut

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Blomqvist, Per Holmstedt, Stefan Jonsson och Lars Svensson samt nyvaldes Lars-Åke Rydh och Susanna Hilleskog. Stefan Jonsson valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att utgå med 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 4,00 kronor per aktie för 2017. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 4 maj 2018. Utbetalning beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 9 maj 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalin, VD och koncernchef: 0703-610 095
Lars Kvarnsund, Finansdirektör: 0705-165 998
Malin Rylander Thordén, IR direktör: 0768-949 596
    

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har 394 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/