Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Fortsatt stark tillväxt och förbättrat rörelseresultat

07:30 / 31 October 2018 GARO Press release

(Delårsrapport tredje kvartalet 2018 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

  • Nettoomsättningen ökade med 16% till MSEK 212,7 (184,1).
  • Rörelseresultatet ökade med 35% till MSEK 28,5 (21,1).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 13,4% (11,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 22,7 (23,2).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,27 (2,32).
  • Soliditeten uppgick till 51,1% (47,8%).
  • GARO har levererat DC högeffektsladdare till Volvo Cars provverksamhet.

  

VD och koncernchef Carl-Johan Dalin:
GARO visar fortsatt bra tillväxt i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 16 procent till MSEK 212,7 tack vare god organisk tillväxt. Affärsområde Sverige uppvisade en tillväxt på 11 procent främst drivet av produktområde Ladd samtidigt som försäljningen inom byggrelaterade produktområden sammantaget visar viss tillväxt. Övriga Marknader växte med 26 procent hänförligt till stark tillväxt inom samtliga produktområden och länder.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 35 procent till MSEK 28,5. Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 procent (11,5) som ett resultat av stärkt bruttomarginal behjälpt av prisjusteringar, för att kompensera för högre materialkostnader och en svag svensk valuta, samt skalfördelar från ökade volymer. Vi ser även positiva effekter i form av lägre tillverkningskostnader och stigande produktivitet i den polska fabriken. Förbättringen av rörelsemarginalen förklaras även av att det tredje kvartalet föregående år belastades av ökade kostnader för att säkerställa en god leveransförmåga.

Produktområde Ladd uppvisar fortsatt stark tillväxt i samtliga marknader och över hela produktprogrammet. Utvecklingen på marknaden sker snabbt och efterfrågan på mer avancerade samt uppkopplade produkter har varit stor. Förvärvet av WEB-EL för ett år sedan har ytterligare stärkt vår position på laddmarknaden och möjliggjort lansering av ett flertal nya produkter under kvartalet.

I september kunde vi med stolthet meddela att vi levererat högeffektsladdare till Volvo Cars provverksamhet omfattande 12 DC stationer av varierande typ och funktion. Laddarna inkluderar den absolut senaste tekniken med möjlighet till mycket högt effektuttag och är avsedda för Volvo Cars provverksamhet.

Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är på fortsatt höga nivåer. Vi noterar dock en utplaning av tillväxtkurvan, främst relaterad till viss avmattning i Stockholmsområdet. Tillväxten i Övriga Marknader är fortsatt hög. För produktområde Ladd ser vi en stark utveckling med fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Sammantaget ser GARO fortsatt positivt på marknadsförutsättningarna 2018.
  

För mer information, vänligen kontakta: 

Carl-Johan Dalin, VD och koncernchef: 070-361 00 95
Rickard Blomqvist, tf finansdirektör: 070-537 52 87

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 07.30.
  

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har 403 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/