Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Stark utveckling i verksamheten och ett lovande förvärv

15:00 / 4 May 2017 GARO Press release

Pressmeddelande

(Delårsrapport januari - mars 2017 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

  • Nettoomsättningen ökade med 21% till MSEK 181,6 (149,6)
  • Rörelseresultatet ökade med 54% till MSEK 23,6 (15,3*)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 13,0% (10,2*)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 18,5 (12,1*)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,85 (1,21*)
  • Soliditeten uppgick till 50,8% (45,2)
  • GARO Montage AB förvärvade Emedius AB
  • Väsentlig händelse efter periodens slut: Ny VD och koncernchef för GARO utsedd

*) Justerat för jämförelsestörande poster på MSEK -12,6 i rörelseresultatet och MSEK -9,8 i resultat efter skatt relaterade till börsnoteringen i mars 2016.

VD och koncernchef Stefan Jonsson:

Året har börjat bra för GARO med en stark utveckling av verksamheten och ett förvärv för att stärka kapaciteten för vår projektaffär. Nettoomsättningen under perioden ökade med 21% till MSEK 181,6 (149,6) drivet av en stark tillväxt i GARO Sverige och en god utveckling av byggrelaterade produktområden i GARO Övriga marknader.

Rörelseresultatet ökade med 54% till MSEK 23,6 (15,3 justerat för jämförelsestörande poster) och rörelsemarginalen förbättrades till 13,0% (10,2). Kraftigt ökade volymer i kombination med genomförda produktivitetshöjande program har bidragit till förbättrade bruttomarginaler och lägre omkostnader i förhållande till omsättningen.

På marknaden för laddprodukter ser vi en fortsatt stark utveckling för den underliggande marknaden för elbilar vilket har en stark koppling till utbyggnaden av laddinfrastruktur. Avseende byggmarknaden ser vi, överlag, en fortsatt stark efterfrågesituation generellt i Sverige och Irland och en god efterfrågesituation i Norge och Finland. Sammanfattningsvis ser vi positivt på utvecklingen under 2017.
Gnosjö 4 maj 2017
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 66 73
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98
Patrik Linzenbold, IR chef: 0708-252630
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 15.00.
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 321 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen". 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/