Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2017

19:30 / 4 May 2017 GARO Press release

Vid GARO Aktiebolags årsstämma den 4 maj 2017 fattades följande beslut

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Anders Pålsson (ordförande), Sofia Axelsson, Rickard Blomqvist, Per Holmstedt, Stefan Jonsson och Lars Svensson.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 350 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.

Val av revisor
Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 2,85 kronor per aktie för 2016. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 8 maj 2017. Utbetalning beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 11 maj 2017.

Instruktioner för valberedningen
Årsstämman godkände valberedningens förslag till instruktioner för valberedningen innebärande i huvudsak följande.

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Valberedningens ordförande ska vara valberedningens talesperson.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 6673
Lars Kvarnsund, Finansdirektör: 0705-165 998
Patrik Linzenbold, IR direktör: 0708-252 630 

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 321 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö. Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen". 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/