Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Stark tillväxt och ökade satsningar

07:30 / 31 October 2017 GARO Press release

Pressmeddelande
(delårsrapport tredje kvartalet, juli - september 2017 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

  • Nettoomsättningen ökade med 24% till MSEK 184,1 (148,2).
  • Rörelseresultatet minskade till MSEK 21,1 (22,3).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,5% (15,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 23,2 (17,6) varav MSEK 7,0 är hänförlig till en uppskjuten skattefordran.
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,32 (1,76) varav SEK 0,70 är hänförlig till en uppskjuten skattefordran.
  • Soliditeten uppgick till 47,8% (52,2).
  • Ny VD och koncernchef för GARO, Carl-Johan Dalin tillträdde den 4 september.
  • Händelse efter periodens slut: GARO förvärvade den 27 oktober WEB-EL Försäljning AB.
 

VD och koncernchef Carl-Johan Dalin:

Efter nästan två månader på VD-posten är det med glädje jag konstaterar att GARO fortsätter expandera kraftigt. Nettoomsättningen ökade med 24% till MSEK 184,1 (148,2) i kvartalet, med en bra tillväxt i både Sverige och övriga marknader. Utvecklingen var god inom såväl de byggrelaterade produktområdena sammantaget som inom Ladd.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,1 (22,3) och rörelsemarginalen minskade till 11,5% (15,0). Vi har haft ökade direkta kostnader för att möta den kraftiga tillväxten och för att säkerställa en god leveransförmåga. Vi har även haft högre indirekta omkostnader jämfört med föregående år som en följd av satsningar inom prioriterade områden såsom produktutveckling och marknad. Fabriksutbyggnaden i Polen är nu färdig och vi har byggt ut den lokala organisationen. Produktionen i den nya fabriken kommer att öka gradvis och möjliggör fortsatt god tillväxt och hög leveranssäkerhet.

Vår marknadsbedömning kvarstår - GARO ser positivt på utvecklingen under 2017. För produktområde Ladd ser vi en fortsatt stark utveckling och utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter i samtliga marknader. Byggmarknaden är fortsatt stark i Sverige och Irland. Efterfrågan i Norge och Finland är god. Sammanfattningsvis ser jag mycket fram emot att leda verksamheten och tillsammans med mina kollegor arbeta fokuserat i linje med GAROs tillväxtstrategi.  

Gnosjö 31 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalin, VD och koncernchef: 070-361 00 95
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98
Patrik Linzenbold, IR chef: 0708-252630 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 07.30.
 

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 360 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö. 

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/