Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av GARO

12:45 / 24 March 2016 GARO Press release

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Med hänvisning till pressmeddelandet från GARO AB (publ) ("GARO" eller "Bolaget") den 16 mars 2016 meddelar GARO idag att Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Global Coordinator"), i samband med erbjudandet och notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"), har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo avseende 600 000 befintliga aktier i GARO.

I samband med Erbjudandet har Bolagets Ägare ("Lars Svensson, Jerzy Pettersson och Stefan Jonsson genom Stefan Jonsson Invest AB") ställt ut en option till Global Coordinator omfattande 600 000 befintliga aktier i Bolaget i syfte att täcka övertilldelningar av aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). Global Coordinator har idag utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kommer Bolagets Ägare att inneha 5 400 000 aktier i GARO, motsvarande 54 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan noteringen och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Global Coordinator beslutat att avbryta stabiliseringsperioden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, VD GARO
Telefon: +46 (0)370 33 28 02
E-post: stefan.jonsson@garo.se

Patrik Linzenbold, IR-chef GARO
Telefon: +46 (0)708 25 26 30
E-post: patrik.linzenbold@garo.se

Om GARO
GARO är ett företag som under eget varumärke utvecklar och tillverkar innovativa produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden. GARO har under sin 75-åriga historia byggt upp starka kundrelationer och ett välutvecklat leverantörsnätverk som i kombination med egna produktions- och försäljningsenheter utgör plattformen för att leverera innovativa helhetslösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland samt Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden: GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Bolaget har utvecklats från ett lokalt och produktionsorienterat företag till en utvecklingsdriven och marknadsorienterad aktör med en, enligt Bolagets egen bedömning, ledande position inom sina respektive produktområden Installationsprodukter, Projekt, Tillfällig el och Ladd. GAROs huvudsakliga kundgrupp är elgrossister men Bolaget har även goda relationer med slutkunderna som utgörs av elinstallatörer, OEM-tillverkare och industriföretag.

Mer information om GARO finns på www.garo.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av GARO Aktiebolag (publ).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EC (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar GAROs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Ett prospekt upprättat i enlighet Prospektdirektivet har den 7 mars 2016 offentliggjorts och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på GAROs hemsida (www.garo.se) och Carnegies hemsida (www.carnegie.se).

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av GARO Aktiebolag enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2016 kl. 12.45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/