Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Kommuniké från Biovica International AB:s årsstämma den 31 augusti 2017

08:00 / 1 September 2017 Biovica Press release

Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 85 300 279 kr överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 575 000 kronor, varav 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes: Göran Brorsson, Mats Danielsson, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist. Göran Brorsson valdes till ordföranden för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman omvaldes Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Michael Palm som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Samtliga beslut vara enhälliga.

Informationen i denna kommuniké lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 08:00 CET. 

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/