Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Biovica International AB

08:00 / 26 July 2017 Biovica Press release

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma.

Datum: 31 augusti 2017
Tid: 16:00
Plats: Hotel von Kraemers, von Kraemers allé 26, Uppsala

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 augusti 2017 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Biovica International AB, att. Cecilia Driving, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala, per telefon 018 4444 830 eller via e-post på adress info@biovica.com.

Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 25 augusti 2017, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 fredag den 25 augusti. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.biovica.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Handlingar av vikt för bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämmodagen samt kan sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande samt utseende av protokollförare på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:

(a)    Fastställande av resultat- och balansräkning;

(b)   Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c)    Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om process för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen.
11. Stämmans avslutning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB

§ 1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Göran Brorsson som ordförande vid årsstämman.

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust -48 139 788 och överkursfond 133 440 067 disponeras så att i ny räkning överföres 85 300 279.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse och revisorn

Aktieägare som representerar 40 % av antalet rösterna i bolaget föreslår att styrelseledamöterna ersätts med vardera 100 000 kronor och 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode efter beslut i styrelsen.

§ 9 Förslag till omval av styrelse samt val av revisor

Styrelseledamoten Leif Glantz har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Aktieägare som representerar 40 % av antalet rösterna i bolaget föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara sex stycken. Omval föreslås av styrelseledamöterna Göran Brorsson, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Mats Danielsson, Jesper Söderqvist och Anders Rylander.

Omval föreslås av Grant Thornton Sweden AB med Michael Palm om utsedd huvudrevisor och den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg till bolagets revisorer.

§ 10 Beslut om process för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Aktieägare som representerar 40 % av antalet rösterna i bolaget föreslår att valberedningen skall utses på följande sätt:  

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter - en representant för var och en av de två största aktieägarna per den sista bankdagen i december som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de två största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade två största aktieägarna per den sista bankdagen i december månad (såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare).

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i december blivit kända kontakta de två största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller båda av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den tredje största aktieägaren, därefter till den fjärde största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast två månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Övrigt
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Dag Hammarskjölds väg 54 B och på bolagets hemsida, www.biovica.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Uppsala i juli 2017

Biovica International AB

Styrelsen

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/