Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm - första handelsdag beräknad till 31 mars 2017

12:20 / 7 March 2017 Christian Berner Tech Trade Press release

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 31 mars 2017.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 6 mars 2017 godkänt att Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) ("Christian Berner" eller "Bolaget") aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 31 mars 2017 och sista dag för handel på Nasdaq First North är beräknad till den 30 mars 2017.
Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, CBTT respektive SE0006143129. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.
Styrelsen och ledningen anser att en notering på Nasdaq Stockholm skapar bättre förutsättningar för framtida värdeökningar för Bolagets aktieägare genom ökade möjligheter till institutionellt ägande, ökad synlighet och ökat intresse för Bolaget. Vidare bedöms noteringen på Nasdaq Stockholm att stärka bilden av Christian Berner som en långsiktig, trovärdig och stabil aktör samt främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.
Ett prospekt för noteringen ("Prospektet") är beräknat att offentliggöras omkring den 15 mars 2017 och publiceras på Bolagets webbplats www.christianberner.com.
 
I syfte att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav avser Bolagets huvudägare, Christian Berner Invest AB, erbjuda allmänheten i Sverige möjligheten att förvärva aktier av serie B ("Erbjudandet"). Ytterligare information avseende Erbjudandet kommer att presenteras i samband med publicering av Prospektet.
Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Christian Berner i samband med noteringen.

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ) - noterat på Nasdaq First North har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/