Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GHP Specialty Care

GHP Specialty Care

Specialiserade vårdlösningar

GHP Specialty Care

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som bedriver både öppen och slutenvård i Norden och Förenade Arabemiraten. Genom att fokusera klinikerna inom specifika nischer anser bolaget sig kunna uppnå högre kvalitet, effektivitet samt patientsäkerhet. Bolaget driver idag över 20 kliniker.Modern specialistvård

GHP bedriver kliniker för specialistvård inom en rad områden. Bolaget startar både upp egna kliniker samt förvärvar redan existerande. I det senare fallet väljer läkarna och kirurgerna ofta att stanna kvar som delägare i klinikerna, detta ger ökade incitament för att vidareutveckla verksamheten att bli ännu bättre. Enheterna drivs i en decentraliserad struktur vilket möjliggör en större flexibilitet för respektive klink. Flexibiliteten och självbestämmandet leder till snabba beslutsvägar och mindre administration, vilket gör organisationen mer effektiv.

Trots att klinikerna drivs som egna enheter finns en rad funktioner som den centrala organisationen bistår med. Det allra främsta är kanske att de tillsammans kan bygga ett starkt varumärke och en legitimitet som är särskilt viktig på den marknad bolaget är verksamt på. Den gemensamma nämnaren är att klinikerna arbetar patientnära för att kunna ge bästa möjliga vård. Dessutom kan kunskap på ett effektivt sätt spridas över såväl geografiska som kunskapsmässiga gränser. Slutligen kan även exempelvis IT-system, ekonomiskt stöd samt upphandlingar samordnas.

Strategi

GHP:s strategi går ut på att arbeta inom vårdgrenar där bolaget anser att traditionella storsjukhus inte har möjlighet att lägga fokus vilket i sin tur kan leda till bristande kapacitet eller kompetens. Genom att fokusera klinikerna inom specifika nischer anser bolaget sig kunna uppnå en högre kvalitet och servicegrad. Det hjälper därmed till att skapa en högre trovärdighet samt ett starkare varumärke. Bolagets ledord är ”kvalitet genom specialisering”. Specialiseringen ger möjlighet till högre effektivitet då varje klinik har få och tydliga processer och personalen en stor vana vid de behandlingar som erbjuds. Utrustningen som används vid behandlingarna kan därmed användas på ett mer effektivt sätt.

GHP:s partnerskapsmodell där många läkare är delägare i de enskilda klinikerna skapar goda incitament för enheterna att alltid sträva efter att bli bättre. Decentraliseringen ger personalen stort inflytande över verksamheten och ger ett positivt arbetsklimat. De olika klinikerna har även ett nära samarbete både gentemot varandra samt mot GHP:s huvudkontor. Det leder till att de olika enheterna kan ta lärdom och utvecklas tillsammans. Internt handlar samarbetet mycket om informations- och arbetsutbytet enheterna emellan. 

Allmänt

Bolaget driver idag kliniker inom allmänkirurgi, diabetesvård, gastroenterologi, hjärtrytmrubbningar, idrottsmedicin, mödrahälsovård, ortopedi, ryggkirurgi, specialisttandvård, urologi samt överviktskirurgi. Klinikerna återfinns i Stockholmsregionen, Norrköping, Göteborg, Danmark, Helsingfors samt i Förenade Arabemiraten. GHP International är bolagets satsning i Mellanöstern, GHP har sedan 2009 bedrivit en diabetesklinik i Förenade Arabemiraten. Sedan 2016 driver bolaget nu också två akutsjukhus, satsningen gör att säsongseffekterna blir mindre jämfört med tidigare.

GHPs kunder kan delas in i tre grupper: offentliga avtalskunder (landsting och försäkringskassa i Sverige), privata försäkringsbolag samt privatkunder. Cirka 36% av intäkterna kommer ifrån försäkringsbolag vilket ger bolaget en stabilitet. GHP har generellt en låg personalomsättning vilket tyder på att personalen är välmående. De faktorer som driver marknaden är bland annat den demografisk utvecklingen, människor blir allt äldre. Medvetenheten kring fria vårdval samt en ökad andel sjukvårdsförsäkringar bidrar också till tillväxten.