UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Exportsektorerna går starkt

16:32 / 2 maj 2018 Article

Basindustri och verkstad har haft en bra utveckling under det första kvartalet, men byggsektorn släpar efter, samtidigt som bankerna vandrar i sidled.

Fortsatt bra vinstutveckling

När drygt 80 procent av börsvärdet lämnat rapport, kan konstateras att den goda trenden för vinstutvecklingen håller i sig. Den summerade ökningen i årstakt ligger på 19 procent (Ericsson drar upp kraftigt) och totalt 61 procent av bolagen redovisar vinstökningar. Det ger en mediantillväxt på drygt 5 procent, vilket är bättre än förra kvartalet. Utfallet mot prognos var ovanligt starkt. Summerar vi rapporterna ligger utfallet hela 4,3 procent över prognos (SME), samtidigt som 58 procent av bolagen överträffat prognos. Det ger ett medianutfall på mycket goda 1,9 procent och är ett av de bästa utfallen på länge. 

Sektorutfall: Cykliskt i topp

Räknar vi vinsten i miljarder kronor för åtta olika sektorer, var IT/tele den klart bästa sektorn, med Ericsson som den huvudsakliga motorn, eftersom en kraftig förlust förra året vändes till en liten förlust i år. I botten hittar vi konsumentföretagen, där H&M drog ner vinsten med ett kraftigt fall. De bästa sektorerna, räknat som median, är basindustri och verkstadssektorn, där årstillväxten låg på plus 25 respektive 11 procent. Även IT-sektorn landade högt, på drygt 20 procent, men förra året redovisade flera av dessa bolag svaga resultat, vilket gör det lätt att få en hög tillväxttakt i år. I botten hittar vi byggsektorn med ett vinstfall (median) på drygt 20 procent, vilket är en kraftig negativ omsvängning från de senaste kvartalen. Även serviceföretagen och sjukvård hade en svag utveckling, men populationen innehåller ännu ganska få bolag, vilket gör slutsatserna osäkra. Slutligen kan konstateras att konsumentföretagen medianmässigt hade en ganska hygglig vinsttillväxt på 7 procent, även om H&M går svagt. Samtidigt lunkade bankerna på och ökade med 2 procent.

Prognosutfall: IT vinnare

Summerar vi vinstutfallet och mäter mot prognos, kan konstateras att IT/telesektorn kom ut som vinnare, vilket i allt väsentligt berodde på en överraskande låg förlust i Ericsson. I botten av listan hittar vi byggsektorn, även om minusposten var ganska liten. Granskar vi utfallet mätt som median, kan konstateras att IT låg i topp, även här, följt av konsument och verkstad (vi bortser från sjukvårdsföretagen p g a få bolag). I botten hittar vi basindustri och bankerna, som kom in 4 respektive 2 procent under prognos (median). Lägger vi ihop rangordningen för prognosutfallet, med rangordningen för den faktiska vinstutvecklingen, kan konstateras att verkstadsbolagen hade en bra utveckling i båda fallen, vilket faktiskt även gäller konsumentföretagen. Byggsektorn låg däremot i andra änden och hade en fallande vinst, som dessutom var sämre än väntat. Samtidigt lunkade bankerna på i sidled, vilket också var väntat.

Bra försäljningstillväxt

Slutligen kan konstateras att försäljningstillväxten skvallrar om en god konjunktur. Totalt sett var tillväxten nästan 5 procent och utfallet mot prognos 1,1 procent. Räknat som median ökade sju av åtta sektorer, med basindustrin i topp och byggsektorn i botten. Eftersom samtidigt sex av åtta sektorer rapporterade en försäljning som var bättre än väntat, verkar den starka konjunkturen ha kommit som en överraskning för placerarna. Det kan möjligen också ha att göra med valutaeffekter, där främst den starka euron kan ha påverkat positivt. Däremot låg försäljningen i basindustrin något under prognos, medan bankernas intäkter visade sämst utfall mot prognos. Något överraskande levererade dock byggsektorn en försäljningsutveckling som var klart över förväntan, vilket är svårt att få ihop med sektorns vinstutveckling. Möjligen har byggbolagen lastat in en del extra kostnader i första kvartalet, nu när de flesta ändå väntade sig en härdsmälta. 

Och slutsatsen..?

Slutsatsen blir samma som i tidigare sammanställningar. Första kvartalets vinstutveckling får fullt godkänt, även om vi räknar bort extremerna. Det är dessutom en hyggligt jämn utveckling mellan sektorerna, möjligen med undantag av byggsektorn. Helt klart är i alla fall att bolagen verkar i en, totalt sett, bra konjunktur.

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar