UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Är botten nådd i H&M?

08:44 / 17 april 2018 Article

Den senaste veckans toppaktie bland de stora bolagen är H&M, med en uppgång på 7 procent. Är aktien på väg att lämna bottenträsket?

Räddningsplanka

H&M-aktiens uppgång den senaste veckan är bolagets tredje starkaste sedan raset började 2015. Det ger en strimma av hopp för H&M:s plågade ägare, för den senaste rapporten var ingen munter läsning. Vinsten rasade drygt 60 procent i årstakt, vilket var det värsta fallet på 20 år. Räknat från vinsttoppen 2015, ligger helårsvinsten drygt 30 procent under, men eftersom börsvärdet samtidigt rasat med drygt 60 procent, har p/e-talet kommit ner markant, från 29 i början av 2015 till 14 innan förra veckans kursrally. Den låga värderingen framstår därför som en viktig motor i  återhämtningen. Det finns dock även andra ljuspunkter.

(Klicka på bilden för att förstora den)

Säsongseffekt minskar

En positiv faktor är att det första kvartalets vinst är årets lägsta. De senaste tio åren utgör andelen i genomsnitt 16 procent av helårsvinsten. Därför blir de fasta kostnadernas andel högst detta kvartal, vilket gör resultatet känsligt för volym- och prisförändringar. Eftersom de fasta kostnaderna för datainvesteringar ökat markant sedan 2013, blir känsligheten allt högre. Datasatsningen framgår av balansräkningen, där investeringarna ökat från 0,5 miljarder kronor per år 2013, till 1,75 miljarder de senaste tolv månaderna. En mycket större andel av investeringen ligger dock i resultaträkningen. Därför har H&M:s känslighet för svängningar i bruttovinsten ökat. Det märks av att första kvartalets hanterbara fall i bruttovinst på 6 procent i årstakt, förvandlades till ett ras i vinsten före skatt på nämnda 60 procent. Eftersom andra kvartalet svarar för dubbelt så stor andel av helårsvinsten, borde utvecklingskostnadernas säsongseffekt i vinsten bli betydligt lägre. 

Valutan viktig

På kort sikt är dock valutautvecklingen i H&M den största potentialen. Dollarns nedgång mot kronan minskar H&M:s produktionskostnader, även om det sker med eftersläpning. Det framgår av redogörelsen över valutasäkringar i årsredovisningen. Här kan två slutsatser dras. Dels att ungefär 90 procent av inköpskostnaderna ligger i USD, dels att valutaeffekter i inköpen träffar resultatet med ungefär ett kvartalsfördröjning. Det senaste årets dollarfall borde därför ge tydligt minskade produktionskostnader, men med ett kvartals fördröjning. Samtidigt påverkas H&M även positivt av den stigande euron. Koncernens enskilt största marknad är nämligen eurozonen, med 40 procent av försäljningen. Även här valutasäkras överskotten, varför den positiva effekten förskjuts ungefär ett kvartal. Här har dessutom det säkrade beloppet nästan fördubblats på två år, vilket ökar förskjutningen. Möjligen drabbades dessutom det första kvartalet av extra valutakostnader. Det beror på att H&M säkrar budgeterade flöden och att dessa flöden med stor sannolikhet blivit lägre än budgeterat. Då måste bolaget göra nedskrivningar av den del av säkringen som är större än plan och det slår direkt på resultatet.    

Problem med lagret

Även H&M:s uppmärksammade lagerproblem har valutaeffekter som grund. Räknat i procent av försäljningen, binder nu H&M ungefär 17 procent av årsförsäljningen i lager. Det är väsentligt mer än de 11 procent, som var normalt 2012-2015. Uppgången framhålls ofta som en krissignal, alltså att H&M har byggt upp ett delvis osäljbart lager. Mer troligt är att uppgången är en valutaeffekt. Eftersom 90 procent av inköpen ligger i dollar och dollarn gick upp med 30 procent mot kronan 2015 (och har legat kvar där sedan dess) är det inte konstigt om även lagret ökat. Under 2015 låg dessutom H&M:s försäljningstillväxt på 20 procent i årstakt, varför ett snabbt stigande lager var en nödvändighet. Nu när försäljningstillväxten gått ner markant, är det inte konstigt om lagret i procent av försäljning går upp. Mindre uppmärksammat är att lagertillväxten faktiskt pressats ner markant de senaste tre kvartalen. Dessvärre har försäljningstillväxten gått ner ännu snabbare.    

Felaktig omräkningsmetod

Den sista valutafaktorn är mycket komplicerad. Den sammanhänger med val av omräkningsmetod för utländska dotterbolag. H&M har valt samma metod som de flesta andra börsbolag, vilket innebär att valutaeffekter från omräkning av utländska dotterbolags balansräkningar redovisas i "övrigt totalresultat", alltså i den del av resultaträkningen som ligger under den ordinarie. Detta är dock en skev metod i H&M. Det beror på att deras dotterbolag är integrerade i koncernens verksamhet, inte självständiga. H&M:s omräkningseffekter borde därför ligga med i resultaträkningen direkt, men beräknade på ett något annorlunda sätt. Det hade givit mindre kraftiga valutasvängningar och en riktigare resultatredovisning. 

Tidig indikator

Den som söker en tidig indikator på valutastyrda resultatsvängningar i H&M har dock användning för den nuvarande omräkningsdifferensen. Exempelvis nådde omräkningsdifferensens en topp i första kvartalet 2015 på 4,2 miljarder kronor (rullande årsvärde). Resultatet före skatt toppade i kvartalet efter. Därefter föll omräkningsdifferensen till en botten första kvartalet 2016 på minus 1,3 miljarder, varefter resultatet nådde en botten två kvartal senare. Om detta upprepas framöver, borde resultatet stiga de kommande kvartalen. Omräkningsdifferensen nådde nämligen en botten på minus 2,6 miljarder kronor i det tredje kvartalet 2017 och har sedan dess stigit i två steg, till minus 0,4 miljarder.         

Och slutsatsen...?

H&M:s resultatmässiga genomklappning de två senaste kvartalen är svårbegriplig. Plötsligt rasar allt - försäljning, bruttovinst och nettovinst. Det kan ju knappast skapas av en press från internethandlarna Zalando och Asos. Den pressen verkar i sådana fall på längre sikt. När dessutom valutautvecklingen, med en fallande dollar och stigande euro är mycket positiv ur H&M:s perspektiv, blir vinstraset ännu svårare att förstå. Därför måste första kvartalets resultat ha påverkats av betydande negativa engångseffekter. Lägg till detta en låg värdering av aktien, samt en fortsatt gynnsam valutatrend, så är det inte konstigt om aktien, äntligen, kan lämna bottenträsket.    

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar