UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vinster Q4: Förväntningar något i överkant

16:04 / 10 januari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Mycket påminner om de förväntningar som fanns innan det förra kvartalet och då lyckades bolagen inte riktigt infria dem. Här finns dock en del mätproblem.

Tydlig vinstökning

Vinsten före skatt under det fjärde kvartalet 2017 beräknas ha stigit i årstakt med 8 procent, enligt SME:s analytikerprognoser. Det är nästan identiskt med förväntningarna inför det förra kvartalet. Granskar vi medianvärdet av de 90-talet bolagen landar det något högre, på 11 procent, vilket kan jämföras med förra kvartalets 10 procent. Det bör påpekas att en betydande reavinst i Telia från förra året har eliminerats ur beräkningarna, men att jämförelsestörande poster i övrigt är inkluderade.

Topp och botten

Granskar vi de bolag där vinsten beräknas öka mest i miljarder kronor hamnar Assa Abloy, Lundin Petroleum och Millicom i topp. Av den samlade prognostiserade vinstökningen svara dessa tre för 70 procent. Uppgången förklaras till stor del av uteblivna omstruktureringskostnader och nedskrivningar, vilket fanns mycket av föregående år. I andra änden uppvisar Nordea, Astra Zeneca och Ericsson störst vinstfall. Det är lika stort som samtliga bolags vinstuppgång. Även här förklarar omstruktureringar en hel del, men i Nordea fall fanns även en engångsvinst förra året, som inte förväntas upprepas i år. Exkluderar vi dessa sex bolag i toppen och botten, beräknas kvarvarande bolag redovisa en vinsttillväxt på mycket goda 12 procent, vilket kan jämföras med 8 procent förra kvartalet. 

Försäljningen ökar

Granskar vi den prognostiserade försäljningen, kan konstateras att den beräknas öka med 3,6 procent i årstakt, medan mediantillväxten beräknas landa på goda 7,8 procent. Uppenbarligen förväntas medelstora bolag ha en bättre utveckling än de största, vilket är samma mönster som förra kvartalet. Då låg den summerade prognosen på en oförändrad försäljning, medan mediantillväxten beräknades landa på 6,3 procent. En förklaring till skillnaderna är att en del storbolag genomfört försäljningar av dotterbolag (eller planerar att göra det och i förväg justerar för detta i räkenskaperna). Därför kan medianvärdet vara en bättre indikator på den underliggande tillväxten. Då förväntas utvecklingen vara något bättre detta kvartal än det förra.

Och utfallet?

Förra kvartalet landande den summerade vinsttillväxten på bara 2 procent, jämfört med prognostiserade 8 procent. Mediantillväxten blev dock goda 9 procent, medan vinsten justerad för topp- och bottenbolag ökade med acceptabla 6 procent. Det var totalt sett alltså ett utfall något i underkant av prognoserna, men ändå godkänt. En förklaring till de skilda utfallen var engångsposter. Eftersom dessa har en tendens att öka i det fjärde kvartalet, finns det nog risk för en upprepning, alltså att det summerade utfallet inte klarar analytikernas prognoser. Emellertid verkar placerarna ganska villiga att justera bort dessa poster och därmed mer reagera mer på medianvärdet ovan. I sådana fall kommer nog rapporterna för det fjärde kvartalet att tas emot ganska väl.


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar