UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Lönsamma aktiestrategier 2017

15:29 / 3 januari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Börsindex gick upp 10 procent under 2017, men spridningen mellan topp och botten är stor. Vilka aktiestrategier firade triumfer?

Bottenfiske lockar

För de flesta placerare framstår bottenfiske nästan alltid som lockande. Att köpa en aktie som fallit kraftigt känns logiskt - en förlorare ena året, borde bli en vinnare nästa. För 2017 gällde detta definitivt inte. Kursvinnarna under 2017 hade också en väldigt bra kurstillväxt under 2016. Det omvände gällde även för bolagen i botten. Vi har mätt tillväxten som median för fem grupper om 21 aktier, sorterade efter kursutvecklingen 2017. Gruppen med de bästa aktierna 2017 fick en mediantillväxt på hela 42 procent, medan samma aktier under 2016 redovisade en tillväxt på goda 29 procent. I botten 2017 hade gruppen en medianförändring på hemska minus 27 procent, vilket uppgick till magra 1 procent året innan och blev då sämsta grupp, även det året. 

På två år sikt?

Om vi hoppar tillbaka ytterligare ett år, till 2015, försvinner sambandet med kursutvecklingen helt. De bästa aktierna 2017 redovisar varken bättre eller sämre kursutveckling under 2015, än de aktier som hamnade i bottengruppen. Däremot var kvartalsutvecklingen under det sista kvartalet 2016 en bra kursindikator för det kommande året. Bra aktier uppvisade nämligen en bra kursutveckling även sista kvartalet 2016, och vice versa. Det bör påpekas att de aktier som finns med i undersökningen representerar de flesta branscherna på NASDAQ:s listor, utom investmentbolag och renodlade utvecklingsbolag. 

P/e-talet fungerar bra

Ytterligare en vanlig placeringsstrategi är att satsa på bolag med hjälp av p/e-talet, alltså bolagets börsvärde i förhållande till vinstprognosen. Vi har mätt gruppernas p/e-tal som medianvärden, samtidigt som bolag med förluster tagits bort. Under 2017 har p/e-talet fungerat bra, men bara om placeraren satsat i bolag med höga p/e-tal. Både om vi använder vinstprognosen för 2016 (bara tre kvartal är ju kända vid årsskiftet) och för helåret 2017, blir sambandet tydligt. Gruppen med bäst kursutveckling 2017 får ett p/e-tal mätt på prognos 2016, på 23, medan bottengruppen landar på 19. Ännu tydligare blir sambandet mätt på vinstprognos 2017. Då får gruppen med bäst kursutveckling ett p/e på drygt 21, medan bottengruppen landar på 15. Slutsatsen blir att p/e-tal fungerar bra, men satsa på bolag med höga p/e-tal, som är beräknade på vinster ett helt år framåt.

Fungerar inte

Vad som däremot inte fungerat under 2017 är relationen mellan börsvärdet och eget kapital. Där är det svårt att hitta något samband. Granskar vi andra parametrar kan konstateras att exempelvis försäljningstillväxt haft ett negativt samband med aktiekursen. Gruppen med bäst kursutveckling 2017 har nämligen haft lägst omsättningstillväxt året innan. Detsamma gäller även om vi mäter omsättningstillväxten som ett medianvärde över fyra år. Låg tillväxt är uppenbart en kursvinnare 2017. Avkastning på eget kapital har inte heller varit något bra prognosvapen. Det förbättras något om vi mäter avkastningen som ett medianvärde över fyra år. Långsiktig lönsamhet har därför ett visst prognosvärde, om än trubbigt. Däremot är det bara att stryka ett streck över balansräkningen. Varken soliditeten eller goodwillpostens storlek i förhållande till eget kapital har något samband med den efterföljande kursutvecklingen. 

Kassaflöde och förvärv

Kassaflödet efter investeringar har däremot haft ett ganska bra samband med kursutvecklingen. Gruppen med bäst kursutveckling 2017 redovisade under 2016 ett kassaflöde på hela 14 procent av eget kapital, medan bottengruppen låg på 6 procent. Emellertid uppvisade även den näst sämsta kursgruppen ett kassaflöde som var i toppklass. I denna grupp återfinns en hel del bolag med starka balansräkningar, låga goodwillvärden, men också med medioker långsiktig lönsamhet. Det skulle kunna tolkas som att överdrivet försiktiga, kassaflödesstinna, strategier inte givit någon attraktiv kursutveckling 2017. 

Prognosförändring

Väldigt bra samband med kursutvecklingen har däremot vinstprognosens förändring 2017. Det är dock nästan som att jämföra med facit. Kursvinnarna uppvisar nämligen genomgående positiva prognosförändringar. Det känns ändå relativt tryggt att veta, att den som lyckas prognostisera ett bolags vinstutveckling bäst under året, också kommer vara kursmässig champion. Däremot är det ett trubbigt vapen att satsa i de bolag där den prognostiserade vinsttillväxten för det kommande året är hög. Det fungerar någorlunda om vi granskar de tre mittgrupperna, men i gruppen med högst respektive lägst vinsttillväxt, fungerar det inte alls.

Och slutsatsen..?

Glöm bottenfiske och balansräkningen. Satsa istället på bolag med bra kurstrend, utan att vara rädd för höga p/e-tal. Håll även koll på den långsiktiga lönsamheten, liksom på utvecklingen av kassaflödet efter investeringar. Dessutom bör du även hålla blicken på kvartalsrapporterna. Levererar bolagen i linje med förväntan - behåll aktien. Svårare än så är det inte att slå index...  

 


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar