UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolag med ett P/S-tal om högst 0,5 (2017e)

15:20 / 30 mars 2017 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.  

Denna gång har vi screenat fram de bolag på Introduce som har ett P/S-tal om högst 0,5x, baserat på våra estimat för helåret 2017e. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.


Caperio är ett IT-konsultbolag som levererar skräddarsydda lösningar och funktionstjänster till såväl privat som offentlig sektor. En grundläggande målbild som genomsyrar hela bolagets erbjudande är att kunderna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och släppa kringliggande uppgifter till en aktör som Caperio för att på så sätt optimera sina investeringar. Det kan handla om allt från att hjälpa en kund med upphandling av datorer till att sätta upp en effektiv telefonilösning.

Den 1 mars publicerade vi vår senaste analys på bolaget, avseende deras Q4-rapport. Nedan finner du ett kort utdrag:

"Omsättningen uppgick till 238 MSEK (218) motsvarande en tillväxt om 9,5% jämfört med samma kvartal ifjol. Vår prognos var 228 MSEK. Samtliga intäktsslag visade en något högre försäljning relativt vår prognos. De lönsamma Managerade tjänsterna växte med 25% y/y, visserligen från låga nivåer, och uppgick till 8,6 MSEK. EBIT, justerat för en positiv engångspost om 5 MSEK kopplat till det 51%-ägda Caperio Finance, blev 3,0 MSEK (-1,7) motsvarande en EBIT-marginal om 1,2%. Detta översteg vår prognos om 1,6 MSEK. Avvikelsen förklaras av en högre bruttomarginal än väntat, uppgående till 19,9% (ex EO) (19,1). Vårt estimat var 18,5% och sannolikt tog vi ett allt för stort intryck av den svaga nivån under Q3 (15,8%), som visserligen i hög grad var produktdriven. Enligt ledningen så kan delar av marginalexpansionen förklaras av att Caperio kunnat tacka nej till vissa låglönsamma order i och med bolagets allt starkare utveckling den senaste tiden."

Caperio handlas just nu till EV/EBIT 4,7x, enligt våra estimat för helåret 2017e. Vi estimerar en direktavkastning om 2,7% för 2017, enligt aktuell aktiekurs. 


eWorks affärsidé bygger på att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt konsulter till rätt projekt. Kärnan i bolagets verksamhet är en databas bestående av drygt 60 000 konsulter. Viktigt att förstå är att dessa konsulter inte är anställda på eWork utan bolaget är istället helt fokuserat på sin uppgift, nämligen sökuppdraget - att hitta rätt specialistkompetens till kundernas uppdrag.

Här finner du ett utdrag från vår senaste analys angående bolagets Q4-rapport som vi publicerade 23 februari:

'’Omsättningen uppgick till 2 320 MSEK (1 740) motsvarande en tillväxt om 33% jämfört med samma kvartal ifjol. Detta var klart högre än vår prognos om 19% i tillväxt. Samtliga geografiska enheter växte bättre än väntat. Enligt ledningen förklaras ökningen av en bred tillväxt där en hög andel av kunderna ökat sin efterfrågan, således var det ingen stororder som drev tillväxten i kvartalet. Bland annat har flertalet småkunder, som tidigare endast haft ett fåtal konsulter, expanderat betydligt. En mycket god konjunktur i merparten av bolagets marknader i kombination med en fortsatt strukturell trend till fördel för egenarbete drev tillväxten under perioden. Ledningen väntar sig att marknaden fortsätter vara stark även under 2017, vilket kvartalets höga orderingång stödjer.

eWork handlas nu till ett P/E-tal om 17,7x enligt våra estimat för 2017e. Vi estimerar en direktavkastning om 4,3% för 2017, enligt aktuell aktiekurs.


Electra Gruppen är en nordisk leverantör av varor och tjänster primärt till hemelektronikbranschen. Bolaget utvecklar och driver koncept för fristående entreprenörer så som Audio Video, Digitalbutikerna, RingUp och The Image men står även för varuförsörjningen till ett flertal externa kunder samt tillhandahåller tjänster inom IT och tredjepartslogistik.

Bolaget handlas nu till EV/EBIT 9,4x 2017e.  Nedan finner du ett utdrag från vår senaste analys, som publicerades 16 februari angående bolagets Q4-rapport:

’’Electra Gruppen presenterade en rapport som kom in något över förväntan på alla punkter. Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 3% till 575,9 MSEK (559,2) gentemot vårt estimat om 570,0 MSEK. Electra Retail ökade omsättningen med 2,2% och Electra Logistik & IT växte med 4,6%. Bruttomarginalen stärktes något till 12,5% (12,4) och trenden från H1 2016 med minskande bruttomarginal, som även vi räknade med, fortsatte således inte. Inklusive jämförelseförstörande kostnader om 0,8 MSEK hänförligt organisationsförändringar, vilket vi ser i den minskade personalstyrkan från 129 stycken i Q3 till 124 anställda (134), ökade EBIT med 1,9% till 15,9 MSEK (15,6) där vi hade räknat med en minskning till 14,4 MSEK. Justerat för ovan EO ökade dock EBIT med 7% till 16,7 MSEK. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 4,25 SEK (4,25) vilket även var vår prognos.