UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolag med god omsättningstillväxt och EV/EBIT om högst 15 2017e

16:22 / 22 mars 2017 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.  

Denna gång har vi screenat fram de bolag på Introduce som har en omsättningstillväxt om minst 25 % samt ett EV/EBIT om högst 15x, baserat på våra estimat för helåret 2017e. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.


 

Lovisagruvan är en liten underjordsgruva med höga halter av zink och bly samt även mindre halter silver. Produktionen startades 2004 och brytningstakten har varit i paritet med det långsiktiga brytningsmålet om 40 000 ton per år. I slutet av 2016 påbörjades leverans av malm till ZGH Boleslaw i Polen för anrikning. Den sammanlagda leveransen för 2017 kommer uppgå till ca 54 000 ton.

Den 20 februari publicerade vi vår senaste analys på bolaget, avseende deras Q4-rapport. Nedan finner du ett kort utdrag:

"För fjärde kvartalet levererade Lovisagruvan en omsättning om 18,6 MSEK (12,1) med ett gruvresultat (EBITDA exklusive prospektering och övriga utvecklingskostnader) om 10,6 MSEK (3,0) samt ett rörelseresultat om 13,1 (0,1) MSEK. Omsättningen kom in något lägre än estimerat samtidigt som gruvresultatet översteg våra förväntningar med mer än 7 procentenheter. Rapporterat rörelseresultat kom in hela 50% över våra estimat, 13,1 mot förväntade 8,7 MSEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till aktivering av utvecklingskostnader (avseende kopparfyndigheten Pahtohavare) om 3,7 MSEK. Exklusive aktiveringseffekten uppgick den justerade rörelsemarginalen till 51% (1%) mot förväntade 40%."

Lovisagruvan handlas nu till EV/EBIT 4,5x enligt våra estimat för helåret 2017e.  Bolaget har även en estimerad direktavkastning om  4,3%. 


Capacent är ett managementkonsultbolag inriktat mot företagsrådgivning med fokus på att förbättra kundernas lönsamhet och kassaflöde. Bolaget erbjuder affärsnära företagsrådgivning med fokus på att leverera mätbara resultat, från fastställande av strategi till implementering och uppföljning. Capacent har nordisk närvaro och hög grad av involvering i kundernas verksamhet. Kundbasen är bred både i termer av antal kunder och representerade sektorer.

Här finner du ett utdrag från vår senaste analys som vi publicerade 7 mars:

'’Omsättningen uppgick till 38,6 MSEK (46,5), motsvarande en försäljningsnedgång om 16,9% Y/Y. EBIT-marginalen kom in på 11% (17,4). Vi hade förväntat oss en försäljningsnedgång om 15% samt en rörelsemarginal på låga 4,9%. Avvikelsen härrör att vi räknade med fortsatt svagt, om än förbättrat, momentum från tredje kvartalet. Trots att rörelsemarginalen var en försämring om 6,4 procentenheter Y/Y är det upplyftande att bolaget visade en marginal i linje med H1 2016. Sett till helåret 2016 har kundnöjdheten ökat från redan goda nivåer (mätt som andelen intäkter från befintliga kunder).

Capacent handlas nu till EV/EBIT 8,2x enligt våra estimat för 2017e. Bolaget har även en estimerad direktavkastning om 7,1%. 


Elanders är en global leverantör av integrerade lösningar inom områdena supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen har verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är framför allt tillverkare av fordon, konsumentelektronik eller vitvaror..

Bolaget handlas nu till EV/EBIT 11,8x 2017e.  Nedan finner du ett utdrag från vår senaste analys  (publicerad 31 januari ) angående bolagets Q4-rapport:

’’Elanders omsättning kom in i linje med vår förväntan och uppgick till 2 313 MSEK (1 124), vilket motsvarade en tillväxt om 107% varav 6% organiskt. Den organiska tillväxten var främst hänförlig affärsområdet Supply Chain Solutions som växte 5,4% vilket var över vår förväntan som låg på 3,2%. Print & Packagings försäljning överraskade med en stark tillväxt om 13,7% varav större delen hänförligt förvärvet Schmidt Druck som konsoliderades januari 2016. Rörelseresultatet ex EO (30 MSEK) uppgick under kvartalet till 153 MSEK (127) motsvarande en rörelsemarginal om 6,6% (11,3). Att marginalen skulle bli lägre var sedan tidigare känt då förvärvet av LGI medför en viss marginalutspädning. Trots det kom affärsområdet in strax under våra estimat vilket berodde på att vi överskattade de säsongsvariationer som finns i LGI, där H2 är betydligt starkare än H1. På den positiva sidan överraskade affärsområdet Print & Packaging med en EBIT-marginal om 7,7% (6,7) vilket var över vår förväntan. Den högre rörelsemarginalen inom Print & Packaging var hänförlig högre volymer samt god utveckling från förvärvet av Schmidt Druck. EO-posten är hänförlig förlikning från en stämning mot Mentor Media i Kalifornien. Tvisten är nu löst.