UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Seafire

14:37 / 5 oktober 2017 Article

Vi välkomnar idag Seafire som nytt bevakat bolag på Introduce.

Seafire - Aktiv ägare med värdeskapande förvärvsstrategi

Investmentbolaget Seafires affärsidé är att förvärva och vidareutveckla onoterade bolag med starka varumärken och ledande marknadspositioner. Seafire tar en tydlig roll som aktiv ägare där operationella och finansiella resurser tillsätts för att accelerera potentialen i portföljbolagen. Seafire utgörs idag av portföljbolagen Hedén Group och Followit Sweden som åtnjuter marknadsledande positioner i sina respektive nischer. Målsättningen är att förvärva 2-3 bolag per år.

Gemensam nämnare för förvärvsobjekten är att de ska besitta en ledande marknadsposition, beprövad affärsmodell, etablerad kundbas, lönsam grundaffär och en årlig omsättning upp till 100 MSEK. Seafire ser gärna att bolagen står inför ett generationsskifte och/eller är ett entreprenörsbolag. Målsättning är att genomföra två till tre förvärv per år och avser både plattformsbolag (fristående enheter) samt tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. Förvärvsstrategin är inte begränsad till någon enskild bransch vilket öppnar upp ett stort förvärvsspektrum att kunna exekvera flertalet förvärv utan att göra avkall på förvärvskriterier och potential. Betalningsstrukturen som tillämpas är en mix av kontantvederlag, aktier och säljreverser vilket möjliggör en solid kapitalstruktur på koncernnivån även när förvärvstempot växlar upp.

Seafire är en aktiv ägare med lång ägarhorisont. Vid tillträde initieras initiativ för att vidareutveckla den långsiktiga potentialen i den redan beprövade affärsmodellen. Med utgångspunkt från portföljbolagens marknadsposition och varumärken tillför Seafire operationella och finansiella resurser ofta med syfte att expandera eller på annat sätt bygga vidare på ökat värdeskapande i produkt/serviceerbjudandet. En långsiktig strategi utarbetas med utveckling av affärsmodellen, effektiviseringar och rationaliseringar, produktutveckling tillsammans med marknads- och försäljningssatsningar. Därigenom kan bolagens tillväxt accelereras och det strategiska värdet öka. Som en del av affärsstrategin kan vid behov någon från Seafires team axla rollen som interim-vd i portföljbolagen för att driva igenom operationella och strategiska satsningar.

 

Seafires aktie är planerad att noteras på Nordic MTF med kortnamn SEA MTF. Se bolagets prospekt.

Erbjudandet ser ut enligt följande: 

Teckningskurs: 12 SEK per aktie
Anmälningsperiod: 2 okt - 13 okt 2017
Besked om tilldelning: 17 okt 2017
Beräknad likviddag: 20 okt 2017
Beräknad första handelsdag Nordic MTF: 10 nov 2017

 

Vi återkommer med en inledande analys av bolaget i anslutning till Q3-rapporten (25e okt).

Bolagets VD Johan Bennarsten håller en investerarpresentation hos Remium den 11e oktober kl 12.00.

 

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden, kalender och intervjuer.


Intervju

Inledningsvis berättar Seafires VD Johan Bennarsten kortfattat om sin egna bakgrund samt bolagets affärsidé. Han beskriver sedan de två olika verksamheterna och hur deras finansiella utveckling ser ut. Vidare redogör han för hur förvärvstrategin ser ut och vilka bolag de letar efter. Avslutningsvis förklarar han vad som är mest intressant med Seafire och varför han tycker att man ska investera i bolaget.


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.