UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se - v.35

16:24 / 2 september 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


Veckan startade här på Introduce.se med en ny analys för Malmbergs Elektriska. För 2Q16 estimerade vi att bolaget skulle presentera ett EBIT-resultat om 10,6 MSEK utfallet blev 15,0 MSEK. Till följd av detta har vi uppgraderat våra helårsestimat för 2016. Vi estimerar nu att bolagets omsättning för FY16E hamnar på 688,9 MSEK samt 720,2 MSEK FY17E. Vi förväntar oss även att bolaget presenterar ett EPS-resultat om 9,07 SEK 2016E samt 9,65 SEK 2017E. 


Polygienes VD Christian von Uthmann svarar på frågor om årets marknadssatsningar, vilka nya segment bolaget har kommit in på under Q2, vilka segment som är bolagets största och var den största potentialen finns framöver samt avslutningsvis vad som kommer driva Polygienes tillväxt.

Polygienes vd Christian von Uthmann höll en lunchpresentation den 26 augusti hos Remium. Presentationen finns tillgänglig här


 

I måndags publicerade vi en ny analys för Amasten. Vår analytiker estimerar nu att bolaget presenterar ett driftnetto om 126 MSEK detta år samt 143 MSEK nästa år 2017E.

Amasten emitterade under Q2 ett obligationslån om 150 MSEK med totalt rambelopp om 500 MSEK till en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,00%. Därutöver emitterades efter kvartalets slut ytterligare 175 MSEK inom ramen för ovan obligation. Delar av de likvida medel som tillfördes kommer att utnyttjas i ett aviserat förvärv i Ronneby om 186 MSEK. Vi har ökat våra estimat avseende finansnetto markant tack vare obligationerna vilket i sin tur sänker vårt estimerade förvaltningsresultat kommande år. Däremot har Amasten nu större möjligheter att kraftigt utöka fastighetsbeståndet i linje med bolagets mål om en fastighetsportfölj om 4 mdr SEK.  


 

Analys

Asien visar återigen tillväxt
Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 152 MSEK (139), vilket motsvarade en ökning om 10% jämfört med motsvarande kvartal 2015 varav 4% utgjordes av organisk tillväxt. Den svaga efterfrågan vid Elos verksamhet i Tianjin återhämtade sig till mer stabila nivåer och bidrog till försäljningsökningen. Försäljningen inom marknadssegmentet Dental Implant Systems ökade med 23% Y/Y, drivet av stark utveckling för koncernens egna produkter som under kvartalet ökade med 67%. De egna produkterna svarade för drygt 9% av koncernens totala omsättning under det första halvåret 2016. Marknadssegmentet Diagnostics ökade med 11% Y/Y, drivet av positiv utveckling för Microplasts produkter. Microplast hade en god tillströmning av nya kunder, vilket medförde en ökad försäljning av verktyg som har lägre marginaler. Bruttomarginalen på R12M uppgick till 27% (29), men då verktygsförsäljningen har en kortvarig marginalpåverkan torde vi kunna se en förstärkning under andra halvåret innevarande år.


Lyssna på VD Håkan Lagerberg sammanfatta det andra kvartalet. Han går igenom vad avtalet med Veracus innebär och kommenterar det senaste förvärvet av djurhälsobolaget Biodistra. Håkan förklarar också om detta är ett typiskt förvärv för dem innan han avslutar intervjun med att berätta om höstens fokus. 


Förra veckans insynstransaktioner på Introduce.se v.33

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce.


Analys

Ingen lansering varför svagt Q2
Liksom förväntat har Greater Than ännu inte lanserat sin smarta bilförsäkringsprodukt. Nettomsättningen om 1,0 MSEK (1,2) utgörs av befintliga produkter såsom Enerfy och Lean Haulage. Vårt estimat var en oförändrad omsättning gentemot fjolårets Q2. Härtill aktiverade bolaget 0,6 MSEK (0,3), i linje med vår förväntan. Bolagets rörelsekostnader ökade något jämfört med under Q1 och uppgick till 3,7 MSEK, i linje med våra estimat. EBIT i kvartalet blev således -2,7 MSEK (-2,9). Samtidigt räknar vi inte med något lyft i resultatet förrän försäkringslösningen är lanserad. Notera dock att våra estimat i dagsläget ej speglar försäkringslösningen då vi ej vet varken tid eller omfattning av lansering. En lyckosam sådan ger således uppsida på våra estimat.  


Bolag med hög avkastning på EK samt lågt P/E (2017E) 

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.  

Denna gång har vi screenat fram bolag som har minst 20 % avkastning på eget kapital och ett P/E på max 10 (2017E). Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

 


VD Fredrik Lidjan berättar om det andra kvartalet och den fortsatt starka tillväxten i projektportföljen. Han förklarar hur de ska använda kapitalet från den senaste obligation och fortsätter med att förklara hur Magnolia Bostad ska kunna upprätthålla tillväxttakten. Avslutningsvis berättar Fredrik om hur Magnolia Bostad arbetar för att minimera de affärsmässiga riskerna.


 

 

 Analys

Mer stabilitet
En ökad fast intjäning och en negativ korrelation mellan de resultatbaserade intäkterna inom Systematic Funds och Mutual Funds gör att Catella under de senaste kvartalen kunnat redovisa betydligt stabilare vinster än tidigare. Koncernens rörelseresultat steg till 65 MSEK (57) trots ett ur aktiemarknadssynpunkt relativt volatilt kvartal. Till detta kommer så engångsintäkter om 219 MSEK efter Catella Bank sålt sina aktier i Visa Europe. Mutual Funds fortsätter att vara den viktigaste vinstgeneratorn med ett rörelseresultat på 48 MSEK (36) följt av Corporate Finance som genererade 41 MSEK (29). Det totala förvaltade kapitalet steg med 5% till 137,9 mdr SEK. Utflöde ur Mutual Funds uppvägdes av inflöde i Systematic Funds.


INVISIO:s VD Lars Højgård Hansen sammanfattar först det andra kvartalet. Därefter svarar han på frågor om hur potentialen ser ut framöver inom TCAPS-programmet, resonerar kring relationen mellan tillväxten och rörelsekostnaderna, berättar om den utökade produktportföljen med nya INVISIO V20 samt hur bolagets orderbok ser ut.


Analys

Hög substanstillväxt i Q2
Stendörren redovisade hyresintäkter om 106 MSEK (94), ett driftnetto om 74 MSEK (68) och ett förvaltningsresultat om 37 MSEK (37,4). Hyresintäkterna var helt i linje med vårt estimat medan vi hade räknat med en högre överskottsgrad än faktiskt utfall. Centrala kostnader uppgick till 12 MSEK (6) varav cirka 5 MSEK utgjorde engångskostnader till följd av bland annat den planerade flytten till huvudlistan. Möjliga positiva utfall vid listbyte är bland annat högre likviditet i aktien samt förbättrade kreditvillkor. Värdeförändringar på fastigheter påverkade positivt med 427 MSEK (71,5) då hela Stendörrens fastighetsbestånd externvärderades för att spegla verkligt värde inför höstens stundande listbyte. Därmed steg även EPRA NAV per aktie kraftigt till 73,5 SEK vilket är en sekventiell ökning med 25% och 54% i årstakt.

 


Analys

Engångskostnader i Q2
Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-0,9) i Q2. Relativt jämförelsekvartalet ökade de totala rörelsekostnaderna till -2,3 MSEK från -2,0 MSEK vilket torde vara drivet av engångskostnader relaterade till den nyemission som genomfördes under kvartalet. Detta motverkades dock till viss del av lägre personalkostnader vilka Y/Y minskade till -1,1 MSEK från -1,4 MSEK. Nyemissionen tillförde bolaget 6,6 MSEK och i Q2 var det fria kassaflödet -3,2 MSEK (-2,0). Vid utgången av kvartalet uppgick bolagets likvida medel till 4,4 MSEK. 


Analys

God tillväxt i Q2
Under Q2 uppgick Orasolvs intäkter till 28,8 MSEK (23,5), vilket motsvarar en tillväxt om 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatmässigt var tillväxten mer påtaglig där rörelseresultatet före av- och nedskrivningar steg till 2,3 MSEK (1,1). Utväxlingen i resultatet innebar en marginalexpansion från 4,7% till 8,0% Y/Y. Trots den starka resultattillväxten och ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 3,2 MSEK (0,4) var kvartalets nettokassaflöde negativt om -2,7 MSEK (11,1). Det negativa kassaflödet var dock till stor del hänförligt till förvärvet av Gårdatandläkarna. Vid kvartalets utgång uppgick bolagets likvida medel till 12,5 MSEK, innebärandes en nettoskuld om 6,6 MSEK. Nettoskulden motsvarar 1,2x relativt bolagets rapporterade proforma R12m EBITDA. 


 

Analys

Sen start på entreprenadsäsongen
Perioden mellan vinter- och sommaruppdragen på entreprenadsidan är traditionellt en svårplanerad tid för Railcare. I år kom uppdragen från Trafikverket senare än normalt vilket gjorde att beläggningen under ca halva kvartalet var under det normala. Även på transportsidan kom verksamheten igång senare än beräknat. Till det kommer att en av företagets Railvac- maskiner i Storbritannien gått på s k "spothire", vilket inneburit lägre intäkter (men samtidigt gett möjligheter att visa upp maskinen i arbete i olika delar av landet). Detta gjorde totalt att resultatet kom in betydligt under vår förväntan. Vi hade förväntat oss ett rörelseresultat om 11,6 MSEK att jämföra med ett utfall om enbart 1,2 MSEK.


Clavister

Ökad aktivitet inom Telekom
I Q2-rapporten meddelar Clavister att de för närvarande deltar direkt eller indirekt, där majoriteten avser Nokia-avtalet, i fler än 14 upphandlingar med telekomoperatörer. Ledningen påpekar dock att ledtiderna även i denna del av processen är långa. Tre upphandlingar vid utgången av Q1 i kombination med bolagets tidigare uttalande om viss försäljning under slutet av 2016 indikerar att ledtiderna uppgår till åtminstone sex månader men i normalfallet sannolikt längre än så. Sammantaget ger upphandlingsaktiviteten stöd till våra antaganden om betydande tillväxt från telekomsegmentet under prognoshorisonten.

MSC Group

Q2 i linje med våra estimat
Den förvärvsdrivna tillväxten fortsätter i MSC och intäkterna i Q2 uppgick till 42,3 MSEK (11,5), motsvarande en tillväxt om 268%. Tillväxten hänförs till förvärven av Frontwalker och Racasse, där det förstnämnda sedan den 1a juli ägs till 100% från den tidigare ägarandelen om 60%. Rörelseresultatet tyngs däremot av en del strukturkostnader. Justerat för dessa kostnader, om 0,7 MSEK, uppgick EBIT till 0,8 MSEK (-0,1). Den justerade marginalen lyfte således till 3,5% (-1,2), men nivån är något ledningen kommunicerar viss besvikelse kring - med ambitionen att ta denna högre framöver. 

RusForest

Starkt kvartal överlag
Under Q2 uppgick intäkterna till 5,8 MUSD (4,9) motsvarande en tillväxt om 18% Y/Y. För sågade träprodukter kompenserade ett högre pris för en något lägre volym vilket innebär att intäkterna var oförändrade Y/Y. För rundvirke mer än dubblades intäkterna Y/Y drivet av volymerna från den egna avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk. Utöver det bidrog den nya pelletsfabriken med 0,6 MUSD (0,0). Totalt var omsättningen drygt 20% bättre än vår prognos med en bättre än väntad utveckling inom samtliga segment. EBITDA uppgick till 3,0 MUSD (0,3). Justerat för positiva engångseffekter uppgick dito till 1,0 MUSD (0,4) innebärande en stark förbättring av den justerade EBITDA-marginalen till 16,8% (8,1). 

Se även den intervjun som publicerades med CFO Gustav Wetterling där han berättar om den positiva utvecklingen under kvartalet samt hur han uppelver efterfrågan och prisbilden i nuläget.


 

Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Senaste artikeln: Småbolag slår rekord


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com