UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se - v.36

16:53 / 9 september 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


Veckan startade här på Introduce.se med en ny analys för MedCapTrots att utfallet för omsättningen överträffade vår prognos med 11% var EBITDA om 9,7 MSEK (9,7) lägre än förväntat. Periodens resultat tyngdes av en oväntad lagernedskrivning inom Pharma Trading motsvarande 3,8 MSEK, vilket berodde på att Läkemedelsverket förtydligat tillämpningen av rådande regelverk för export av läkemedel från Sverige. Ändringen innebar att vissa produkter i Unimedics lager inte längre var försäljningsbara. Förtydligandet förväntas emellertid inte ha någon ytterligare resultatpåverkan framöver. På koncernnivå förbättrades EBITDA-marginalen på R12M väsentligt jämfört med ifjol då den uppgick till 6,3% (3,9), och rensat för lagernedskrivningen uppgick den till 6,8%, vilket indikerar att det tidigare genomförda effektiviseringsarbetet gett effekt. 

Vi estimerar nu att bolagets omsättning för det brutna räkenskapsåret 2016/17e hamnar på 669,3 MSEK samt 1026,2 MSEK 2017/18e. Vi förväntar oss även att bolaget presenterar ett EPS-resultat om 0,21 SEK 2016/17E samt 0,30 SEK 2017/18E. 


 

General Electric lade på tisdagsmorgonen ett kontantbud på Arcam om 285 SEK/aktie. GE är en av Arcams största kunder och har många system sedan tidigare och har ett stort antal flygmotorprojekt på gång de närmaste åren. 

Läs Arcams pressmeddelande här.


Brighters VD Truls Sjöstedt berättar först om avtalen med operatören Telia Company och produktionspartnern Sanmina. Därefter svarar han på frågor om vilka ytterligare milstolpar som ligger framöver inför en lansering av Actiste, varför bolaget inriktat sig på operatörsavtal i Indonesien och Thailand, bolagets arbete med ny strategi för jDome, samt avslutningsvis vad man kan förvänta sig av Brighter under det andra halvåret.

Vi släppte även en ny analys på Brighter strax efteråt. Här följer ett kort utdrag:

I sin halvårsrapport redovisade Brighter en rörelseförlust om -7,5 MSEK (-5,1) för räkenskapsårets sex första månader. Under Q2 uppgick dito till -4,5 MSEK (-2,5) och kassaflödet efter investeringar var -13,2 MSEK (-6,3). De högre kostnaderna är hänförliga till en tillfällig utvecklingsfas av bolagets produkt Actiste. Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 6,3 MSEK. Rörelseskulderna ökade sekventiellt med 8 MSEK men ökningen var dock hänförlig till lån som återbetalats i samband med den riktade emission som genomfördes efter balansdagen. Återbetalningen skedde genom kvittning mot nya aktier vilket medförde en utspädning om 4,2 miljoner aktier. 


 

Vi publicerade en ny analys för East Capital Explorer, nedan följer ett utdrag:

East Capital Explorers substansvärde per aktie uppgick, i euro, vid utgången av Q2 till 8,74, motsvarande en nedgång om 2,9% y/y. Justerat för utdelning var substansnedgången 1,9%. Tar man dessutom jämförelsestörande poster i form av uppsägningskostnader för investeringsavtalet med East Capital (mer om detta nedan) i beaktande var substansutvecklingen däremot +2,1%. Den avtalade försäljningen av Starman till amerikanska Providence Equity har blivit försenad men förväntas slutföras under Q3 och till dess är innehavet att se som en kortfristig placering. Under det andra kvartalet har bolaget även avyttrat 7 MEUR i Frontier Markets Fund. Av portföljen utgjorde vid utgången av Q2 Fastigheter 25% (19) och direktinvesteringar 14% (42) samtidigt som kortfristiga placeringar utgjorde hela 40% (14).


 

Analys

Föreslår förvärv
Efter de låga intäkterna från bolagets i nuläget enda spel The Descendant i Q1 växte intäkterna sekventiellt i Q2. Dock uppnädde dessa endast 64 TSEK (127) gentemot vår förväntan om 272 TSEK. Bolaget har nu släppt tre episoder av totalt fem. Härutöver aktiverade bolaget 1,0 MSEK (3,1). Rörelsekostnaderna om 8,1 MSEK (7,5) var något över vårt estimat. EBIT om -7,1 MSEK (-4,5) var således under vad vi hade räknat med. Under Q2 tillfördes bolaget 7,8 MSEK från en riktad emission och vid utgången av kvartalet hade Gaming Corps 7,7 MSEK i kassan. Under kvartalet har en ny VD i form av Magnus Kolaas, med bakgrund inom turnaroundbolag, tillträtt. 


Analys

Q1 under vår prognos
Nettoomsättningen om 230 MSEK (225) under Q1 motsvarade en ökning om 2% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Räknat på R12M ökade omsättningen med 11% jämfört med motsvarande period ifjol. EBIT uppgick till 32,1 MSEK (31,4) under Q1, och EBIT-marginalen landade på 13,9% (14,0), vilket var i linje med föregående år. På R12M ökade EBIT med 17% Y/Y, vilket var en godkänd utveckling. Utfallet för EBIT kom emellertid in 9% under vår prognos där lägre än beräknad omsättning var största anledningen till avvikelsen. Valutakursrörelser, främst hänförliga till försvagning av det brittiska pundet, påverkade resultatet negativt med drygt 1 MSEK.

Vi spelade även in en intervju i veckan med Sectras VD Torbjörn Kronander. Han inleder först med att berätta om han var nöjd med utvecklingen under det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Därefter svarar han på frågor om den minskade orderingången i kvartalet är något som oroar honom framöver, orsaken till det försvagade rörelseresultatet för Imaging IT Solutions, ger en uppdatering om de ökade aktiviteterna inom Secure Communications samt berättar avslutningsvis hur Sectra har påverkats av Brexit.


Förra veckans insynstransaktioner på Introduce.se v.35

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce.

 


Småbolag med lågt P/E och hög direktavkastning (2017E)

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.  

Denna gång har vi screenat fram bolag som har minst 5 % i direktavkastning och ett P/E på max 12 (2017E). Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

 


Analys

Ännu ett starkt kvartal
Omsättningen i Q2 ökade till 433,5 MSEK (88,8) och rörelseresultatet uppgick till 115,3 MSEK (53,8). Under kvartalet sålde Magnolia Bostad 901 bostäder varav 890 var hyresrätter och 11 var bostadsrätter. Den stora avvikelsen gentemot våra förväntningar är främst hänförligt till att vi i vårt estimat för det andra kvartalet resultatförde försäljningen av drygt 300 hyresrätter till SEBs bostadsfond Domestica II. Projektet är villkorat finansiering och förväntas att realiseras under Q3. Magnolia Bostad ser även fortsatt över möjligheten att vid försäljning av 100% hyresrätter till en kund sondera terrängen för möjliga bostadsrätter fram till och med byggstart. Vid stort intresse kan delar av hyresrättsprojektet istället bli bostadsrätter, vilket medför en högre vinst än om enbart hyresrätter byggs. Denna högre vinst delas sedan lika med kunden och på så sätt kan Magnolia få en högre marginal utan att ta högre risk.


 

 Analys

God lönsamhet i Q2
För det andra kvartalet redovisade Eurocon intäkter strax under våra estimat men ett resultat desto högre. Intäkterna växte med 6% till 56,5 MSEK (53,3) samtidigt som EBIT var 7,1 MSEK (3,7). Rörelsemarginalen ökade således till 12,5% (7,0), där vi hade räknat med 9%. Kvartalsresultatet var även det högsta hittills för Eurocon. Utvecklingen drevs bland annat av ett större antal konsulter men också av en något högre debiteringsgrad, om 84,9% (84,7). Samtidigt inföll årets påsk under Q1 varför kalendereffekten under Q2 var gynnsam med fler arbetstimmar. Intäkterna från segmentet Produktförsäljning stod dock still y/y men bolaget förväntar sig nya affärer framöver. Under det första halvåret växte antalet anställda organiskt med 4,6% till 203 - vilket kan ställas mot bolagets målsättning om 10% - och är till syvende och sist det som avgör hur fort bolaget kan växa. Under kvartalet delade Eurocon ut 0,25 SEK per aktie (0,15).  


 

Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Senaste artikeln: Fortsatt god global konjunktur


Kommande investerarpresentationer

Nuevolution, Onsdag 21/9, kl. 12


 

 

Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com