UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se - v.33

16:20 / 26 augusti 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se

 


 

 

Vi hade nöjet att ha Christian Berner Tech Trade på en lunch hos oss förra veckan. Bolaget har nyligen kommit med sin Q2a och vi har publicerat både en analys och intervju. I analysen skriver vi om den starka marginalutvecklingen, nya finansiella mål och justerade estimat.

Vi tror att bolaget tjänar 1,18 kr/aktie i år men att detta ökar till 1,56 kr / aktie nästa. PE-talet för 2017 blir således 12,4x vid kursen 19,40 kr.


 

Stark lastbilskonjunktur
Efter en mycket stark inledning på året fortsatte VBG att leverera under Q2. Omsättningen ökade valutarensat med ca 10% till 372,4 MSEK (331,5), vilket var över vår prognos. Omsättningsökningen fick ett betydande genomslag på rörelseresultatet som steg till 48,7 MSEK (30,7) vilket gav en rörelsemarginal på 13,1% (9,2). Den starka lastbilskonjunkturen i Europa får uppenbarligen ett ordentligt genomslag på de två lastfordonsrelaterade verksamheterna medan Ringfeder Power Transmission fortsätter att ha en betydligt mer utmanande marknad. Den största divisionen VBG Truck Equipment fortsätter att vara stjärnan bland de tre divisionerna med en rörelsemarginal om 18,0% (14,5). 

Denna vecka publicerade vi även en teknisk analys för VBG. VBG Group - (TA) Pågående utbrott


Vi har publicerat en ny analys för Briox. Nedan kan ni läsa ett utdrag från denna och hela här. Vi tror bolaget växer med nästan 100% i år och lika mycket nästa. Däremot tror vi inte de lyckas vända rörelseresultatet i år eller 2017. Men att de förbättrar VPA 2017 till -1,12 kr från -1,94 kr.

För att Briox ska nå en intjäningsnivå som täcker de fasta kostnaderna och därefter ge lönsamhet inom prognoshorisonten krävs dock enligt vår bedömning högre tillväxtnivåer än vad bolaget hittills visat. I Finland har försäljningsarbetet nu lett till diskussioner med större redovisningsbyråer och mottagandet har hittills enligt ledningen varit positivt. Målsättningen är att nå avtal under hösten vilket ger potential för klart högre tillväxt än vad Briox haft historiskt.


En ny analysNordic Leisure finns nu på vår hemsida. Vi skriver om estimaten som var i linje med förväntan, avyttringen av Betting Promotion & Tain samt de nya estimaten. Neda om avyttringen:

I december förra året förvärvade NLAB bolaget Betting Promotion med aktier, till ett värde av ca 60 MSEK som betalning. Efter kvartalets utgång har bolaget nu avyttrat största delen av detta bolag för 9 MEUR (ca 85 MSEK) till ett filippinskt spelbolag. Fokus blir nu återigen fullt på B2C. Affären ger ett betydande kapitaltillskott och vinsten bokas i det tredje kvartalet. Vi utgår från att ca 25 MSEK utgör vinst och går via finansnettot och resterande ca 60 MSEK kommer som omvänd capex. Affären möjliggör ytterligare investeringar för NLAB, exempelvis förvärv. Härutöver har bolaget fortsatt en pågående licensansökan ute på en europeisk marknad och tittar på ytterligare länder att expandera till.

Nordic Leisure (NLAB) är moderbolag i en koncern som driver onlinespel. Koncernens bolag har spellicenser i Estland, Lettland och Malta. Verksamheten drivs under flera varumärken med Optibet som det primära. 


 Sportamore - (TA) Stor motstånd vid 59 kr

(Dagsgraf)

Trenden har de senaste 12 månaderna varit uppåtgående. Aktien har även sedan årsskiftet genererat en avkastning om 29 %. Sportamore handlas nu nära motståndet vid 59 kr. En notering över 59 kr kan initiera ytterligare uppgångar, vid detta fall noterar vi nästa motstånd vid 62 kr. Närmsta stöd noterar vi runt 55 kr, observera att MA50 även noteras vid 55 kr. En etablering under 55 kr kan således varna för att trenden har vänt till nedsidan. En positiv signal kommer att utlösas vid fallet där Sportamore finner stöd vid MA50. Detta kommer att indikera att den korta trenden är uppåtgående.


Denna vecka publicerade vi en ny analys för Consilium. Våra estimat är att bolagets omsättning växer negativt med -12 % innevarande år (2016E) samt +32 % nästa år (2017E). Aktien handlas nu till 11x P/E 2017E. 

Consiliums VD Ove Hansson var även här denna vecka för att spela in en videointervju för Introduce läsarna. 


I onsdags publicerade vi en ny analys för Motion Display. Vi estimerar nu att bolaget omsätter 28,7 MSEK nästa år (2017E). Vår analytiker förväntar sig även att bolaget presenterar ett EBITDA resultat om 1,3 MSEK. 

 

 


 

Elverket Vallentunas VD Patrik Johansson berättar om bostadsbyggnadsprognosen för Vallentuna och hur den påverkar bolagets tillväxt och investeringar. Vidare berättar han om det förbättrades resultatet inom affärsområdet Elhandel och vad som ligger bakom. Han berör också de prishöjningar som skett på Elnätssidan under året samt avslutar med sin syn på huruvida en ökning av privata solenergianläggningar utgör ett hot mot bolaget på sikt eller ej.


Hög tillväxt under kvartalet.

Nettoomsättningen i Q2 steg till 81,4 MSEK (56,5), motsvarande en tillväxt om hela 44% jämfört med samma period föregående år. Både detaljhandelsverksamheten och grossistverksamheten bidrog med höga tillväxttal, 47% respektive 39%. I detaljhandelsverksamheten bidrog 6 nya butiker jämfört med Q2 föregående år och för närvarande har Odd Molly 15 stycken egna butiker. Därutöver gick E-handelsverksamheten fortsatt bra och de investeringar som har gjorts i butiker samt e-handel ger resultat på top-line. Bruttomarginalen om 56% (55,5) ökade och i takt med att detaljhandelsverksamhetens andel av total försäljning stiger bör marginalen fortsätta uppåt framöver. R12m försäljning uppgår till 165 MSEK (115) i detaljhandelsverksamheten och 222 MSEK (202) i grossistverksamheten. Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-6,2) vilket tydligt visar att Odd Molly är på rätt väg.


Rekordhög serieproduktion

Produktionen mätt som motorekvivalenter i årstakt uppgick under Q2 till 2,2 miljoner (2,2), vilket tangerar den högsta produktionsnivån någonsin uppnådd motsvarande kvartal förra året. Även mättkoppsleveranserna om 46 800 stycken (34 900) var på en mycket hög nivå. Den höga produktionsaktiviteten ledde till en 10% ökning av intäkterna från serieproduktion till 16,9 MSEK (15,4). Sintercast handlas till P/E 23x 2017E. Vår analytiker estimerar att bolaget nästa år presenterar en EPS tillväxt om 10,6 % (2017E).

Under veckan publicerade vi en ny videointervju med Sintercasts VD Steve Dawson. Observera att intervjun är på engelska. 


 

Q2 bekräftar skalbarheten i Invisio


Invisios intäkter växte i det andra kvartalet med 23% y/y och uppgick till 84 MSEK (68), strax över vår förväntan. I jämförbara valutor var tillväxten hela 30%. Såväl brutto- som EBIT-marginalen var något över våra estimat och uppgick till 51,7% (50,1) respektive 26,6% (23,7) trots att antalet anställda ökat till 48 från 34. Kvartalets resultat visar således återigen på skalbarheten i Invisio där rörelseresultatet växte med 38% och vinsten med 64% när intäkterna växte med 23%. Förvisso betalades ingen skatt i Q2 (p.g.a. tidigare underskott) men resultatutvecklingen är ändock imponerande. Invisios balansräkning är fortsatt skuldfri och nettokassan uppgår nu till 91 MSEK. Kassaflödet från rörelsen var 45,6 MSEK (9,0) men ett stor positivt tillskott från rörelsekapitalet bidrog samtidigt som bolaget inte betalade skatt i Q2.


För följande bolag har vi i samband med inkommande delårsrapporter uppdaterat våra analyser. Nedan finner du korta utdrag ifrån dessa analyser. 

''Sekventiell förbättring. 2E Group rapporterade en försäljning om 190 MSEK för årets andra kvartal. Jämfört med motsvarande period ifjol var tillväxten drygt 1% vilket motsvarar en klar sekventiell förbättring relativt inledningen av 2016. I det säsongsmässigt svaga Q2 uppgick EBIT till - 14,6 MSEK (-9,1). Rörelseresultatet belastades av omstruktureringskostnader om 1,1 MSEK. Relativt våra prognoser var omsättningen omkring 9% bättre samtidigt som EBIT kom in något under vårt estimat. Avvikelsen på EBIT-nivå var hänförlig till utvecklingen inom Live Entertainment och Venues, men vilket till viss del motverkades av ett starkt kvartal inom Event, såväl omsättnings- som resultatmässigt.''

''Något under förväntan. Omsättningen uppgick under det första halvåret till 20,3 MSEK (19,5), motsvarande en tillväxt om 4% jämfört med samma period ifjol. Vi väntade oss 23,7 MSEK. Bruttomarginalen blev 31% (34) och understeg således vår prognos om 37%, vilket förklaras av en jämförelsevis hög andel vidareförsäljning av hårdvara. Rörelseresultatet uppgick till -3,3 MSEK (-4,5) vilket var en högre förlust än de -1,6 MSEK vi väntade oss. Under perioden har Aqeri aviserat kontrakt i bland annat Sverige, där det enligt ledningen går att skönja en viss ljusning på försvarsmarknaden, och Italien, till värden om totalt 5,0 MSEK respektive 2,9 MSEK.''

''Rörelsekostnader lägre Y/Y. I Q2 uppgick rörelsekostnaderna till -2,9 MSEK, ned från -3,9 MSEK under motsvarande period föregående år. Den lägre kostnadsmassan var primärt hänförlig till prospekteringskostnader. Kassaflödet efter investeringar blev -3,2 MSEK, vilket var i linje med jämförelsekvartalets nivå och en viss sekventiell nedgång. Under kvartalet erhölls ett lån om 4 MSEK från en av bolagets huvudägare och vid kvartalets utgång uppgick de likvida medlen till 3,7 MSEK. Lånet löper med en ränta på 8% och enligt bolaget kommer den att regleras antingen via emittering av aktier eller genom återbetalning när positivt kassaflöde uppvisas.''

I onsdags publicerade vi en ny videointervju med Botnia Explorations VD Bengt Ljung. Nedan finner du Soundcloud länken. 

''Successivt bättre. Omsättningen uppgick i det andra kvartalet till 219 MSEK (283) motsvarande en negativ tillväxt om 23% jämfört med samma period ifjol. Den sjunkande försäljningen förklaras i huvudsak av att bolaget skalat ned sin personalstyrka till 121 medarbetare (148) samt ett färre antal stororder. Vårt estimat var 259 MSEK. Rörelseresultatet blev 4,0 MSEK (2,7) vilket understeg vår prognos om 5,0 MSEK och motsvarade en rörelsemarginal om 1,8% (1,0). Således har Caperio förbättrat marginalen två kvartal i rad, även om nivåerna fortsatt är låga, vilket indikerar att effektiviseringsarbetet givit utslag. Ledningen menar att verksamheten utvecklas åt rätt håll men att de samtidigt inte är nöjda.''

''Något svagare än väntat. Omsättningen uppgick till 27,0 MSEK (28,9) vilket motsvarade en tillväxt om -9%. Vårt estimat var 29,7 MSEK. Rörelseresultatet blev 1,7 MSEK (1,6), innebärande en rörelsemarginal om 6,2% (5,5), vilket understeg vårt estimat om 2,0 MSEK. Telekomverksamheten växte intäkterna med 4% relativt motsvarande kvartal ifjol vilket var tredje kvartalet i rad som affärsområdet visade en positiv tillväxt. Detta står i stark kontrast till de senaste åren där Telekomverksamheten med undantag för enstaka kvartal successivt minskat försäljningen. Omsättningen i affärsområdet uppgick till 12,2 MSEK (11,8) vilket var i linje med vår prognos. Intäktsökningen var hänförlig Messit som under perioden attraherat flertalet nya kunder. Rörelseresultatet blev 2,1 MSEK (2,1) och var således i linje med fjolårets men något under vårt estimat om 2,3 MSEK.''

''Stark Q2 över estimatNettoomsättningen (exklusive aktiveringar) i Q2 kom in 36% över vårt estimat och uppgick till 7,4 MSEK (4,9). motsvarande en tillväxt om 52% y/y och 60% sekventiellt. Samtidigt ökade faktureringen med 141% y/y. Även bruttomarginalen var högre än väntat och uppgick till 79% (80). Detta, tillsammans med något högre rörelsekostnader än vi förväntat, resulterade i att rörelseresultatet blev -0,4 MSEK (-0,7). Vi hade räknat med -0,8 MSEK. Under kvartalet har Mindmancer fortsatt med fakturabelåning och nettoskulden uppgick vid kvartalets utgång till 10 MSEK, och kassan var 5 MSEK. Den marknadsundersökning som bolaget genomförde i Irak har resulterat i att en första kamera nu är live. Vi tolkar bolagets förväntningar på området i närtid som låga men att mellanöstern är ett område med potential framöver. Vidare satsar bolaget inom Smart Cities och kommer att utvärdera en parkeringslösning tillsammans med Göteborgs Stad.'


 

Fortnox tillförordnade VD Johan Berg inleder med att sammanfatta det andra kvartalet. Därefter svarar han på frågor om orsaken till den accelererade tillväxttakten i Q2, bolagets nya tjänster Smarta inköp och Digital Aktiebok, hur långt han bedömer att övergången till molnbaserad mjukvara har kommit inom bolagets segment samt avslutningsvis vad Fortnox har för marknadsandel inom molnbaserad mjukvara i bolagets nisch. 


Svag omsättning men bra marginaler

Omsättningen minskade betydligt mer än vi beräknat (-14% valutarensat) och uppgick enbart till 204,2 MSEK (239,4). Avsaknaden av enskilda större projekt verkar ha slagit hårdare på försäljningen än vad företagsledningen prognostiserat. Glädjande är däremot dock att bruttomarginalen förbättrades avsevärt och uppgick till 27,6% (18,6). Förbättringen berodde dels på en fördelaktig produktmix men också av en markant bättre kostnadsstruktur med sänkta produkt- och logistikkostnader. Till skillnad från förra året hade bolaget inte heller någon valutamotvind till följd av en i stort sett oförändrad dollarkurs. I det redovisade rörelseresultatet om 14,6 MSEK (7,0) ingår 6,5 MSEK i omstruktureringskostnader (till stor del kostnader för avveckling av tidigare VD). Om man bortser från dessa kostnader var rörelseresultatet nästan i nivå med vår prognos.


Opus Groups VD Magnus Greko berättar först om vad som drev tillväxten och marginalutvecklingen i Q2. Därefter svarar han på frågor om hur han ser på den svenska marknaden framöver som största aktör, berättar om bolagets internationella program samt vad pengarna från bolagets upptagna obligationslån skall användas till.


Denna vecka har bjudit på flera rapporter, nedan kan ni läsa utdrag ur analytikerkommentarerna.

Catella

Catella redovisade ett rörelseresultat om 65 MSEK (46), vilket var strax över vår prognos om 57  MSEK. Till det kommer så den tidigare aviserade försäljningen av Visa Europe som gav en engångsintäkt om 219 MSEK. 

  • Eqyuity, Hedge och Fixed Income Funds var rörelseresultatet 48 MSEK (36) ungefär i linje med våra förväntningar.
  • Corporate Finance redovisade ett rörelseresultat om 36 (25), något under vår prognos.
  • Inom Banking fortsätter förlusterna sakta att minska  genom ökade förvaltningsvolymer inom  Wealth Management och en fortsatt lönsam kortaffär. Resultatet uppgick till -3 MSEK (-6), vilket var bättre än vår förväntan.
  • Inom Property Investment Management pågår ett intensivt arbete för att utöka verksamheten. Från att tidigare i huvudsak erbjudit fastighetsfonder i Tyskland har man nu verksamhet i ett antal europeiska länder. Expansionsplanerna belastar som förväntat resultatet och rörelseresultatet om -4 MSEK (-1), var ungefär som vi förväntat.

 

Swedencare

Swedencare redovisade en nettoomsättning om 11,2 MSEK (8,2) vilket var något under vårt estimat om 12 MSEK. Försäljningen sker till stora veterinärklinik- och djuraffärskedjor i USA, Europa och Asien vilket innebär att orderstorleken i flertalet fall är av betydande storlek, 0,5-1 MSEK per order. Under andra kvartalet blev vissa utleveranser och därmed fakturering i det amerikanska dotterbolaget förskjutet från juni till juli/augusti vilket är av vikt att beakta. Bruttomarginalen uppgick till 76,5% (65,6) och faller sekventiellt från 85,6%. En långsiktigt hållbar nivå exklusive framtida förvärv bör enligt våra antaganden ligga någonstans kring 80%.

Railcare

Railcares omsättning och rörelseresultat i Q2 underskred våra förväntningar. Omsättningen ökade visserligen med 22% till 76,0 MSEK (62,3) men med tanke på den ökade verksamhetsomfattningen hade vi räknat med ännu lite mer. Kvartalet är dock alltid svårprognostiserat med tanke på att årets order från Trafikverket kan bli försenade. Enligt ledningen kom Railcare i år igång en och en halv månad senare än brukligt, vilket förklarar en stor del av avvikelsen. Från mitten av juni så är dock nästan alla Railcares maskiner, lok och personal i Sverige i full produktion.


 

Railcares VD Daniel Öholm inleder med att berätta om kvartalet och varför resultatet försämrades. Vidare berättar han varför transport- och entreprenadsidan kom igång senare under kvartalet än man hoppats på, han ger också en lägesuppdatering på verksamheten i England samt berättar vad som händer på exportsidan.


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Senaste artikeln: Vad är en normal räntenivå?


Kommande investerarpresentationer

Välkommen att anmäla dig till våra kommande  investerarpresentationer i Stockholm hos Remium, Kungsgatan 12 (vån 4):

Swedencare, 29/8, kl. 12 . FULLT
Concordia Maritime, 31/8, kl. 12
Pricer, 1/9, kl. 12 - FULLT
RusForest, 2/9, kl. 12

 


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com