UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce - v.32

16:25 / 19 augusti 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se

 


 

 

JLT Mobile Computers hade en stark Q2-rapport. Vi väntat oss en stark tillväxt under andra kvartalet där vi räknade med en omsättning om 29,4 MSEK. Utfallet blev dock klart bättre än så och omsättningen uppgick till 39,2 MSEK (19,2) innebärande en tillväxt om 104% jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

Hela analysen finns att läsa här, där vi bland annat skriver om tillväxten, bruttomarginalen och orderstocken. Vi tror bolaget landar på en omsättning om 114,8 MSEK i år, vilket innebär en tillväxt på 41,4%. Nästa år tror vi dock omsättningen minskar med 5% till 109 MSEK. Aktien handlas just nu kring en värdering på EV/EBIT 7,6x.


 

 

Doro är ett av världens ledande märken för mobiltelefoner och andra telekomprodukter som är enkla att använda. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter som är särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. Produkterna delas in i de två sortimenten Consumer och Care.

Bolaget kom förra veckan med sin Q2-rapport och vi har publicerat en analys med rubrikerna: 

• Kräftgång för Doro Care
• 2016 blir ett investeringsår
• Prognosjusteringar

 

 


 

 

DistIT publicerade i veckan sin Q2-rapport, läs den här. Nedan ett utdrag från vår rapport.  

Överlag var rapporten över våra förväntningar på flertalet punkter där framförallt utvecklingen i Aurora imponerar. Traditionellt är andra halvåret starkare för Aurora och i och med den positiva utvecklingen som uppvisats under kvartalet kommer vi att höja vårt estimat för segmentet. Vi kommer även att göra mindre upprevideringar i SweDeltaco. Läs hela vår kommentar här

I vår analys, som också finns för läsning, skriver vi om tre punkter:

• Hög tillväxt i kvartalet
• Auroras nya varumärken imponerar
• Utdelning av Alcadon

Vi tror bolaget växer med cirka 13% i år och värderas vid 60 kr till EV/EBIT 8,8x.
CBTT rapporterade en försäljning om 119 MSEK (115) i Q2 vilket överträffade vårt estimat med omkring 5%. EBITDA uppgick till 9,8 MSEK (6,6) motsvarande en marginal 8,3% (5,8). Vi hade räknat med en marginal om 5,9%. Den positiva avvikelsen var hänförlig till såväl Process & Miljö som till Materialteknik. Dessutom torde det underliggande resultatet för gruppen varit något högre givet att bolaget ackumulerat tagit kostnader relaterade till det planerade listbytet om totalt 2,1 MSEK. 

Ni kan läsa hela vår kommentar här, vi kommer sedvanligt återkomma med en uppdaterad analys längre fram.


BioGaia kom i veckan med sin rapport och vi har släppt en analys med rubriken: Trendvändning i sikte.  Nedan kan ni läsa ett kort utdrag från analysen:

EBIT under Q2 uppgick till 53,4 MSEK (48,4), motsvarande en ökning om 10% Y/Y. Bruttomarginalen för Barnhälsa stärktes till 73% (68) tack vare ökade royaltyintäkter samt minskad försäljning av kultur med mycket låga marginaler. Bruttomarginalen för Vuxenhälsa minskade däremot till 63% (73) på grund av lägre marginaler för Gastrus under lanseringsperioden och ökade kostnader för bakteriekultur. EBIT-marginalen landade på imponerande 39% under kvartalet där valutakurseffekt på drygt 3 MSEK påverkade positivt. BioGaia kommer fortsätta investera i personalrekrytering och fortsatta kliniska studier. Forsknings- och utvecklingskostnader torde därför öka i absoluta tal under andra halvåret 2016.

Vi har även spelat in en videointervju med VD Axel Sjöblad, ni kan lyssna på honom nedan. 

 
Denna veckan har bjudit på flera rapporter, nedan kan ni läsa ett utdrag ur Motion Display, INVISIO, Pricer, Amasten & Odd Mollys rapportkommentarer. 

Motion Display

Motion Display ökade nettoomsättningen med 26% till 4,37 MSEK (3,47) gentemot vårt estimat om 3,8 MSEK. Nytt för kvartalet var att MODI för första gången var delaktig vid installation av displayer i butik där själva arbetet utfördes av extern part. Bolaget ser till denna del med tillförsikt då det förstärker greppet om kundsituationen med tillhörande förväntningar om att detta kommer att bli återkommande intäktskällor. Läs mer här...

Det finns även en ny intervju med VD Anna Engholm som man kan läsa här, hon berättar bland annat om huruvida installationsintäkten kan vara återkommande.

Invisio Communications 

Orderingången var stark och orderboken om 187 MSEK var rekordhög. I slutet av kvartalet fick Invisio en order om 100 MSEK från TCAPS (amerikanska arméns moderniseringsprogram) med löpande leverans under H2 2016 och H1 2017. Totalt sett har bolaget kommunicerat ordrar från TCAPS om runt 280 MSEK sedan 2014. Detta, tillsammans med återkommande ordrar från NATO-länder och kontinuerlig produktutveckling, gör att vi känner oss bekväma med att räkna med fortsatt stark tillväxt även framöver, samtidigt som orderingång och leverans fortsatt är slagiga på kvartalsbasis. Läs mer här...

Odd Molly

Odd Molly ökade nettoomsättningen med hela 44% till 81,4 MSEK (56,5) gentemot vårt estimat om 67,8 MSEK. Både detaljhandelsverksamhetens och grossistverksamhetens utveckling imponerade och omsättningen i respektive segment motsvarade 48 MSEK (32,6) och 33,5 (24). Vi hade räknat med en tillväxt om 31% respektive 5%. Den stora ökningen inom grossist beror delvis att vårkollektionen 2015 slutlevererades under Q1 medan en del vårvaror levererades under Q2 i år. Läs mer här...

Pricer 

Pricers omsättning minskade y/y mer än förväntat under Q2 (-14% mot vårt estimat om -2%). Samtidigt var både brutto- och rörelsemarginal över vår förväntan. Orderingången sjönk med 48% y/y vilket förklaras av både upphandlingsförseningar och avsaknad av enskilda större ordrar under kvartalet. Läs mer här...

Amasten

Under kvartalet var Amasten fortsatt nettoförvärvare av fastigheter där bolaget bland annat förvärvade ett bestånd i Härnösand till en direktavkastning om cirka 6% och två kommersiella fastigheter i Åstorp med en hög direktavkastning om cirka 7,3%. Förvärvet i Åstorp är av en annan art än vad som är brukligt men innehar egenskaperna låg risk och stabilt kassaflöde, vilket till stor del liknar en bostadsinvestering men med en högre direktavkastning. Fastighetsportföljen är nu 5% större än vid utgången av Q1 efter att bolaget även renodlat beståndet genom ett antal avyttringar. Läs mer här...

Lyssna också nedan på en ny intervju med Amastens VD David Dahlgren

 

Opus Group

Justerat för avyttringar var Opus tillväxt 8,9% i Q2, en bit över vår och konsensus förväntan. Tillväxten drevs främst av EaaS-programmet i USA (uthyrning av utrustning) och en stark utveckling på den svenska marknaden. Valutajusterat var den organiska tillväxten 10,7% i kvartalet. Efter Q2, i juli, passerade också Opus för första gången AB Svensk Bilprovning i marknadsandel (Opus nu 28,2%) och var således den största svenska fordonsprovningsaktören. Läs mer här...

Stendörren

Precis som bolaget kommunicerade i slutet av juli präglades kvartalet av stora värdeförändringar om 427 MSEK i fastighetsbeståndet. Stendörren lät externvärdera samtliga fastigheter i bolaget inför den pågående omlistningsprocessen till börsens huvudlista där arbetet kommer att intensifieras under det tredje kvartalet. Möjliga positiva utfall vid byte till huvudlistan är bland annat högre likviditet i aktien samt förbättrade kredit-förutsättningar/villkor. Läs mer här...
Det finns en ny intervju med Diös VD Knut Rost. Han summerar det andra kvartalet, berättar om det nyemitterade obligationslånet samt det gemensamägda nya SFF AB. Han pratar även om avyttringsaktiviteten och målsättningen att öka investeringarna i befintligt bestånd de kommande åren.

Läs hela intervju här.


Vi hade Tethys Oil hos oss för en kvartalspresentation och har även nu publicerat en ny analys på bolaget. Vi skriver om:

• Produktion påverkad av underhållsarbete
• Positivt fritt kassaflöde
• Goda utsikter för Q3 


 

Det finns en ny analys med Nexstim att läsa, nedan ett kort utdrag från den:

FDA-ansökan inlämnad
Intäkterna under första halvåret 2016 uppgick till 0,9 MEUR, motsvarande en ökning om 39% jämfört med motsvarande period föregående år. EBIT uppgick till -4,1 MSEK, vilket var en liten förbättring jämfört med ifjol. Försäljningen av NBS-system ökade i USA och bolaget uppger att försäljningsutsikter för helåret 2016 är goda. Fas III-multicenterstudien av NBT avbröts tidigare än planerat men bolaget har efter analyser av forskningsdata valt att lämna in dokumentation för 510 (k) De Novo-tillstånd till FDA. Nexstim förväntar sig preliminärt svar senast under september 2016. 


Fortnox kom med en Q2-rapport som översteg vår prognos om 42 MSEK med råge och uppgick till 47 MSEK motsvarande en tillväxt om 53% jämfört med samma kvartal ifjol. Den höga tillväxten förklaras av en kombination av en stark kundtillväxt, uppgående till 10 000 st (5 400) under kvartalet, samt en hög genomsnittlig ARPU om 120 SEK/månad (103) (räknat på ett genomsnitt av kunder vid utgången av Q1 respektive Q2). Vi väntade oss en kundtillväxt om 7500 st samt en ARPU om 108 SEK/månad. Läs hela kommentaren här.

Vi har även nu uppdaterat analysen på Fortnox där våra tre rubriker är:

• Accelererande tillväxt
• Är skalfördelarna här?
• Fortsatt tillväxtpotential

Vi tror att bolaget ungefär växer med 44% detta år och cirka 28% nästa. Samt att rörelsemarginalen fortsätter öka. På 2016 års prognoser handlas bolaget, vid kursen 22,40 kr, till EV/EBIT 28x.


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Senaste artikeln: Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet


Kommande investerarpresentationer

Välkommen att anmäla dig till våra kommande  investerarpresentationer i Stockholm hos Remium, Kungsgatan 12 (vån 4):

Stendörren, 22/8 kl. 12 FULLT
Opus Group, 23/8, kl. 08 FULLT
Seamless, 24/8, kl. 12
Elos Medtech, 26/8, kl. 08
Polygiene, 26/8, kl. 12
Swedencare, 29/8, kl. 12
Concordia Maritime, 31/8, kl. 12
Pricer, 1/9, kl. 12
RusForest, 2/9, kl. 12

 


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com