UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

16:56 / 8 juli 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


 Jays

Jays kom förra veckan med sin Q4 rapport (bolaget har brutet räkenskapsår). Man kom in högre än våra försäljningsestimat men med ett sämre resultat. Vår analytiker belyser hur de olika kostnadsposterna påverkade resultatet samt kommenterar det globala ramavtalet med Brightstar. Läs hela analysen här.

Vi uppskattar att Jays för kommande räkenskapsår omsätter cirka 55 MSEK, vilket är en omsättningstillväxt på 11,7%. Vi tror också att bolaget minskar sin förlust från -0,73 kr/aktie till -0,48 kr/aktie. Bolaget värderas till EV/Sales 0,4x vid kursen 1,70 kr.

Jays


introduce.se aktieanalys insider

I vanlig ordning så går vi igenom våra bolags insynstransaktioner. Det var denna gång bland annat ett större ägarbyte i Railcare, köp i Cavotec och Fortnox. Hos Fortnox lade Visma ett bud på bolaget den 14 mars som man förra veckan meddelade att man inte fullföljer. Fortnox marknadschef Johan Claesson sålde samtliga sina aktier (19 280 st) den 15 april. Nu har han köpt 18 000 st och äger efter det lika många.


ITAB meddelade idag att de förvärvar det italienska La Fortezza Group till en köpeskilling på skuldfri basis om 85 MEUR. Därutöver tillkommer en tilläggsköpeskilling om maximalt 20 MEUR baserat på bolagets utveckling till och med 2017. Tillträde förväntas ske under Q4 2016 och är villkorat av konkurrensgodkännande.

La Fortezza är ett av Europas ledande företag inom butiksinredning med ett starkt erbjudande i Sydeuropa, vilket ITAB hitintills har saknat. Förvärvet är i linje med bolagets strategi och Remiums förväntningar om en geografisk expansion söderut och kan nu på riktigt ta upp kampen med exempelvis jätten HMY Group. Bolaget omsatte 1,3 Miljarder SEK 2015 och har en rörelsemarginal i nivå med ITABs, dvs. cirka 10% och vi tycker att förvärvet ser attraktivt värderat ut.

På de siffror som finns att tillgå värderas La Fortezza till EV/EBIT 6,2x exklusive tilläggsköpeskilling respektive 7,7x inklusive tilläggsköpeskilling, att jämföra med ITABs EV/EBIT-multipel 15x för 2016E. Förvärvet förväntas bidra med 0,65 SEK per aktie, motsvarande en nettomarginal om cirka 5%. EPS-bidraget är dock före synergieffekter och med tanke på att det förvärvade bolaget liknar tidigare gjorda förvärv (där ITAB lyckats med både effektiviserings- och samordningsbesparingar) tror vi att det finns synergier även mellan ITAB och La Fortezza.


 

QuickCool är ett nylanserat bolag på Introduce som utvecklar system med snabb intranasal applicering för säker kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, stroke- och feberpatienter. Bolaget har redan en CE-märkt och kliniskt testad produkt, ComVic, som ska utvecklas till en uppdaterad kommersiell version, kallad TTM 2.0 (Targeted Temperature Management)

Lyssna nedan på VD John Wennborg inleder med att kortfattat berätta om bolaget. Vidare beskriver han vad som särskiljer deras produkt på marknaden. Han beskriver också när de kommer lansera TTM 2.0 samt varför de avser genomföra kliniska studier. Avslutningsvis berör intervjun den planerade nyemissionen som beräknas ske under hösten samt vad pengarna skall användas till.

 


FastPartner var snabbast ut bland bolagen på Introduce att rapportera det andra kvartalet. Nedan är vår kommentar på rapporten. Vi återkommer med en analys längre fram.

Starkaste förvaltningsresultatet någonsin

Hyresintäkterna för kvartalet ökade med ca 13% till 316 MSEK (280,2). Under perioden har dock den uthyrningsbara ytan ökat med ca 9% och med hänsyn taget till detta kom intäkterna in något under vårt estimat om 318 MSEK. Även fastighetskostnaderna för jämförbart bestånd har ökat med strax över 3% vilket var marginellt högre än väntat. Överskottsgraden för kvartalet blev därmed 70% (71).

Driftnettot blev 220,3 MSEK (199,2) och efter finansiella poster och centrala kostnader uppgick förvaltningsresultatet till 157,2 MSEK (134,2), vilket är det på kvartalsbasis starkaste förvaltningsresultatet någonsin.

Det sedan tidigare uppsatta målet med ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om minst 700 MSEK är efter detta kvartal inom räckhåll givet att bolaget fortsätter att vara aktiva på transaktionsmarknaden. 

FastPartner har under kvartalet inte genomfört några förvärv men har fortsatt att investera i befintligt bestånd. Även under årets andra kvartal redovisar bolaget kraftiga värdeförändringar i fastighetsbeståndet om 356,5 MSEK, att jämföra med 438,5 MSEK under årets första kvartal. Detta var väntat givet de under året sänkta avkastningskraven samt att bolaget löpande tecknar nya omförhandlade hyreskontrakt.


 

Diös släppte idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016, läs den här. Nedan finner ni en kort kommentar på rapporten, men längre fram följer vi sedvanligt upp med en uppdaterad analys samt en intervju med bolagets VD Knut Rost.

Trots att den uthyrningsbara ytan minskat med ca 5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade hyresintäkterna till 330 MSEK (323) och driftnettot till 212 MSEK (207). Detta var i linje med våra förväntningar om 329 MSEK respektive 215 MSEK. Överskottsgraden för kvartalet blev ca 64% vilket är den starkaste överskottsgraden för det andra kvartalet bolaget hittills uppvisat.

Diös uppvisade under perioden en ökad förvärvsaktivitet med en bytesaffär med NP3 Fastigheter och ett förvärv om 290 MSEK i Luleå. Fastigheten i Luleå tillträds först 2017 och har en ekonomisk uthyrningsgrad om 94%, vilket är exakt i nivå med bolagets uppsatta mål för år 2020. Diös har för tillfället en ekonomisk uthyrningsgrad om ca 90 %, vilket är en bit från det långsiktiga målet, men utvecklingen är positiv och dagens uthyrningsgrad är den starkaste bolaget uppvisat sedan förvärvet av Norrvidden.

Under kvartalet har bolaget ersatt delar av bankfinansieringen med obligationslån om 441 MSEK genom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (ett med Catena Fastigheter, Fabege, Platzer och Wihlborgs samägt finansbolag). Obligationsfinansiering har under 2016 blivit mycket populärt bland fastighetsbolagen och hittills under året har sektorn genomfört obligationsemissioner till ett värde om nästan 5 mdr SEK.

Överlag var rapporten i linje med våra förväntningar och Diös fortsätter att utvecklas positivt i riktning mot bolagets långsiktiga mål avseende en ekonomisk uthyrningsgrad om 94% och en  överskottsgrad överstigande 60%. Vi kommer troligen inte behöva göra några större förändringar i våra estimat för helåret.


 

Screening

Vi har även gjort en screening denna vecka på bolag vars vinst per aktie växer med minst 20% samtidigt som de värderas till högst EV/EBIT 10. Nedan kan man se resultatet. Använd screenern för att sortera bland bolagen på Introduce.

 


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artikeln: Blir Italien nästa offer?


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com