UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce

17:43 / 22 juli 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se

 


Sportamore logo

Sportamore släppte sin rapport nu i torsdags och kom in under förväntningarna. Vi följde upp med en analytikerkommentar (fullständig analys kommer inom kort).

Nettoomsättningen i Q2 uppgick till 154 MSEK (132) motsvarande en tillväxt om 17% (51) där vi hade räknat med att omsättningen skulle öka med 32%. Bland annat inleddes april månad med kall väderlek och svåra historiska jämförelsetal vilket drog ned tillväxten för hela kvartalet. Dessutom belastades april av en hög andel returer från föregående kvartal som ytterligare tyngde Q2. Däremot utvecklades maj och juni i linje med Sportamores förväntan. Bruttomarginalen blev 35% (33,8) där vi hade räknat med 34,5%. Rörelseresultatet blev 0 MSEK (-10,8) gentemot vårt estimat om 3,9 MSEK. Anledningen till avvikelsen härrör främst från lägre tillväxt samt 1,5 MSEK högre personalkostnader än vi förväntade oss.

Läs hela kommentaren här.

Vi avser publicera en textintervju med VD Johan Ryding inom kort med frågor på kvartalets utveckling.


 

Vitecs Q2-rapport levererade ett resultat över förväntan i det andra kvartalet och detta trots en relativt svag försäljning.

Rörelseresultatet, rensat för orealiserade valutakursdifferenser, uppgick till 28 MSEK (23) motsvarande en rörelsemarginal om 17% (15,4). Vårt estimat var 24 MSEK. Omsättningen blev 161 MSEK (153) innebärande en tillväxt relativt samma period ifjol om 5%. Vi väntade oss en försäljning om 167 MSEK. Det var framförallt inom affärsområde Mäklare som intäkterna var svagare än väntat. Inga betydande prognosjusteringar görs.

Läs analysen här.


 

Poolia levererade en Q2-rapport under veckan med klart starkare resultat än väntat.

Omsättningen uppgick till 202 MSEK (187), vilket också var vårt estimat, innebärande en tillväxt om 8% jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Rörelseresultatet överträffade dock våra förväntningar kraftigt och blev 7,9 MSEK (1,4), vilket inkluderar 1,0 MSEK (1,5) i omställningskostnader i den svenska verksamheten. Vi väntade oss 3,9 MSEK. Avvikelsen förklaras av ett långt bättre rörelseresultat i Sverige än väntat där utfallet blev 4,0 MSEK (-2,1) jämfört med vårt estimat om 0,3 MSEK. Verksamheten får visserligen stöd av en stark konjunktur och säsongseffekter (avsaknad av påsk under Q2) men trots det indikerar det starka resultatet att Poolia Sverige tagit ett tydligt kliv åt rätt håll. Poolia Tyskland gjorde under kvartalet ett rörelseresultat om 4,0 MSEK (3,0) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7% (7,2). Vårt estimat var 3,6 MSEK. Den tyska verksamheten fortsätter således att leverera stabila intäkter till god lönsamhet. 


Läs mer i den fullständiga analysen här..

Vi fick även besök av bolagets VD Morten Werner som spelade in en ny intervju med frågor om kvartalet. Han börjar med att sammanfatta perioden och svarar därefter på frågor om vad som föranledde det lyfta resultatet i Sverige, om han anser att bolaget nu har växt in i den något för stora kostnadskostymen jämfört med tidigare samt berättar avslutningsvis hur bolagets verksamhet påverkas av högkonjunkturen i både Sverige och Tyskland.
 

 


 

atrium ljungberg introduce aktieanalys

Atrium Ljungberg släppte sin Q2-rapport 12 juli och i veckan följde vi upp med en analys på kvartalet.

I Q2 redovisade Atrium Ljungberg hyresintäkter om 538 MSEK (522), ett driftnetto om 375 MSEK (357) och ett förvaltningsresultat om 247 MSEK (238). Samtliga förvaltningsposter kom in något över våra estimat vilket främst förklaras av lägre förvaltningskostnader än vi hade räknat med. Ökningen i hyresintäkter förklaras främst av nyuthyrning samt hyresomförhandlingar och för jämförbart bestånd var ökningen 4,5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade sekventiellt till 139 SEK (133) per aktie. 


Läs hela analysen här.

Vi påminner även om  intervjun från förra veckan med VD Annica Ånäs.


 

Vi har under veckan publicerat en ny analys för Midsona som släppte sin rapport i slutet av förra veckan. 

Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 351 MSEK (223), vilket motsvarade en ökning om 57% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Exklusive förvärv av Urtekram och valutakurseffekter minskade omsättningen med 3%. Minskningen berodde främst på avslutade försäljningsuppdrag i Norge samt lägre försäljning i Sverige och Finland för några varumärken inom kosttillskott. Försäljningen av Friggs återhämtade emellertid till stor del tidigare tappade volymer till följd av lanseringen av majskakor och återhämtning för riskakor. Bolagets nya förvärv i Internatural AB, med varumärken som Kung Markatta och Helios stärker bolagets positionering inom ekologiska produkter.

Läs hela analysen här.


 

ITAB Shop Concept kom med sin rapport i förra veckan som inte riktigt levde upp till våra förväntningar.

Omsättningen under Q2 uppgick till 1209 MSEK (1299), motsvarande en negativ tillväxt om 7% och valutajusterat minskade omsättningen med cirka 3%. Positivt var att bruttomarginalen fortsatte att öka och uppgick till 28,4% (28,0). Kontinuerliga effektiviseringar i ITAB ger utväxling på marginalerna och vidare är det tydligt att bolaget fokuserar på lönsamhet framför tillväxt och avböjer affärer med låg marginal. Rörelseresultatet minskade till 90 MSEK (123) där valutaeffekter påverkade koncernen negativt med 14 MSEK. Därtill belastades resultatet med cirka 10 MSEK i engångskostnader till följd av förvärv och fastighetsförsäljning.

 Läs mer i analysen r


 

 CellaVision levererade en rapport för Q2 som visade på ett väsentligt förbättrat resultat än våra prognoser.

 Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 65,7 MSEK (51,5), vilket valutajusterat motsvarade en ökning om 27% jämfört med föregående år. Försäljningen bestod uteslutande av instrument till humanmarknaden där APAC stod för en mycket stark tillväxt med en försäljning som var åtta gånger större jämfört med ifjol. Visserligen skedde ökningen från förhållandevis låga nivåer men det var positivt att tillväxten var drivet av bra försäljning i Kina, en marknad som CellaVision bearbetat under flera år.

Läs den fullständiga analysen här


 

Vi följde upp med en ny analys för Vitrolife med anledning av bolagets släppta rapport i förra veckan, läs den här. 

Försäljningen under Q2 uppgick till 208 MSEK (184), vilket motsvarade en ökning om 15% i lokala valutor jämfört med föregående år. Förvärven av OCTAX och MTG bidrog med försäljning om 3 MSEK, och rensat för detta uppgick tillväxten till 13% i lokala valutor. Både Media och Disposable Devices visade god tillväxt under kvartalet medan Time-Lapse ökade med endast en procent. Försäljningen i EMEA visade en blygsam tillväxt medan Nord- och Sydamerika backade något påverkad av svag time-lapseförsäljning.

Läs hela analysen här.

Vi påminner även om den tidigare publicerade intervjun med VD Thomas Axelsson som svarar på frågor om kvartalet.


 

Nolatos största affärsområde Telecom utvecklades betydligt sämre än förväntat under Q2 (se hela rapporten), och vi publicerade en uppdaterad analys angående perioden för bolaget..

Omsättningen och rörelseresultat under Q2 kom in betydligt lägre än vi förväntat. Omsättningen minskade valutarensat y/y med 17% till 1037 MSEK (1280). Rörelseresultatet minskade till 106 MSEK (163). Den stora avvikelsen i rapporten i jämförelse med våra förväntningar återfinns inom Telecom. Efter förra kvartalets guidning från företagsledningen var vi inställda på ett betydligt sämre kvartal än motsvarande förra året då allting gick åt rätt håll, men samtidigt bättre än i Q1. Justerat för valuta minskade omsättningen med hela 44%, vilket var ännu sämre än vi räknat med. Vi hade räknat med en försäljning som var 100 MSEK högre än utfallet. Inom de två andra områdena överraskade Medical oss med en fortsatt stark tillväxt och bättre marginal medan Industrial var lite av en besvikelse till följd av uppstarten av nya produkter.

Läs hela analysen här.

Vi publicerade även en textintervju med VD Christer Wahlquist där han bland annat förklarar omsättningstappet i Telecom och huruvida det var mer omfattande än bolagets förväntan samt Medicals starka utveckling .

Läs intervjun här.

 Addtechs rapport för det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår 2016/17 imponerade på vår analytiker.

Räkenskapsåret inleddes starkt med en försäljning om 1 760 MSEK (1 472) i Q1. Rörelseresultat var 153 MSEK (109) varpå EBIT-marginalen uppgick till 8,7% (7,4). Försäljningstillväxten om 20% Y/Y utgjordes av imponerande 8 procentenheter organisk tillväxt. Den organiska tillväxten torde dock till viss del ha gynnats av positiva kalendereffekter. Förvärvstillväxt och valutakurseffekter uppgick till 13 samt -1 procentenheter. Efterfrågan inom infrastruktur relaterad till eltransmission och bygg & installation i Sverige uppgavs som god under kvartalet. Även marknadsläget inom vindkraft framhölls som särskilt positivt. I linje med föregående kvartal upplevdes indikationer på en viss stabilisering inom olja och gas i Norge, men fortsatt på en låg nivå. 

Hela analysen kan läsas här.


HMS Networks bröt sin negativa resultattrend under Q2, läs bolagets släppta rapport här.

Till skillnad från de två föregående kvartalen levererade HMS en rapport något över vår förväntan. Omsättningen uppgick till 232 MSEK (177) innebärande en tillväxt om 32%, varav 7% var organisk, jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Vår prognos var 229 MSEK. Rörelseresultatet blev 35 MSEK (24) motsvarande en rörelsemarginal om 15% (14). Vårt estimat var 33 MSEK. Även bruttomarginalen, som den senaste tiden visat på en svag utveckling, ökade sekventiellt till 60,9% (62,2) från 59,2% i Q1. Vi väntade oss en bruttomarginal om 60,1%. Ledningen hänvisar till en starkare produktmix men påtalar samtidigt att nivåerna fortsatt är känsliga för försäljning till storkunder där bruttomarginalerna i regel är lägre.

Fullständig analys kan ses här.


 

Studsvik rapporterade Q2:an på fredagen, läs rapporten här. Vi släppte kort därefter en analytikerkommentar och följer inom kort upp med en ordinarie analys.

Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var i stort sett oförändrad och uppgick till 176 MSEK (178), gentemot vårt estimat om 183 MSEK. Bränsle- och materialteknik ökade omsättningen med 4,5% till 70 MSEK (67) där vi hade räknat med 73 MSEK och segmentet redovisade ett rörelseresultat om 5,6 MSEK (5,8) gentemot Remiums estimat om 11,7 MSEK. Konsulttjänster ökade omsättningen med 2,5% till 105,6 MSEK (103) mot vårt estimat om 102 MSEK och rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (4,9) där vi räknade med 6 MSEK. Avfallshantering (som redovisas som verksamhet till försäljning) minskade omsättningen till 32 MSEK (57,6) där vi förväntade oss en minskning med 15% till 49 MSEK. Segmentet redovisade ett rörelseresultat om -18 MSEK (10,5) där vi räknade med -14 MSEK. Resultatet i avfallshantering belastades med 6,2 MSEK hänförligt till den genomförda avyttringen där vi förväntade oss 8 MSEK. EPS för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,2 SEK (-0,6) gentemot Remiums förväntade 0,81 SEK.

 

Läs hela kommentaren här.


 

Screening

Vi har under veckan även gjort en screening bland småbolagen på Introduce, då vi under denna vecka har tittat på vilka bolag som har hög tillväxt om minst 25 % och ett PS-tal om minst 1,5x  för våra helårsestimat under 2016. Tabellen haltar något då en del av bolagen inte hunnit rapportera sina Q2-rapporter. Använd vår Screener för att själv söka på de parametrar ni anser är intressanta när det gäller att hitta intressanta aktier att investera i.


 

MSAB släppte på fredagen sin Q2-rapport, läs den här

Omsättningen ökade med 4,3% i lokala valutor relativt motsvarande period ifjol och uppgick till 52,0 MSEK (51,5). Vårt estimat var 54,2 MSEK, dock räknade vi med en något mindre negativ påverkan från valutaeffekter. Rörelseresultatet blev 8,5 MSEK (10,1) vilket var i linje med vårt estimat om 8,8 MSEK. Den mindre avvikelsen i rörelseresultat relativt omsättningen förklaras av en bättre bruttomarginal än väntat, uppgående till 96,5% (92,6). Vårt estimat var 92%. Bolagets övriga kostnader var i linje med prognos.

Läs mer i vår analytikerkommentar på rapporten.

Vi planerar även publicera en textintervju med VD Joel Bollö inom kort.


 

 eWork visade stark orderingång i Q2-rapporten som släpptes 20 juli, läs hela rapporten här. Vi följde upp med en ny analys.

Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 1 934 MSEK (1 575), vilket överträffade vår förväntansbild med 7%. Jämfört med motsvarande kvartal ifjol motsvarade det en ökning om 23% samtidigt som orderingången om 3 022 MSEK (2 019) motsvarade en ökning om imponerande 50%. Antalet konsulter på uppdrag fortsatte att stiga och uppgick som mest till 6 315 där konsulter på nya uppdrag stod för merparten av ökningen. Samtliga regioner visade bra tillväxt där Danmark utmärkte sig med en ökning om 31% som en följd av stark marknad. Även Sverige drog fördelar av en stark marknad med en tillväxt om 23%. Den finska marknaden uppgavs ha normaliserats med en positiv efterfrågeutveckling. Under Q2 återhämtade eWork Finland den svaga inledningen på året och ökade omsättningen med 16%. Även den norska verksamheten utvecklades bra med en tillväxt om 26%, drivet av en ökning av antalet konsulter på nya uppdrag.

Läs hela analysen här.


Probi fortsatte visa stark organsik tillväxt även i Q2, i bolagets rapport och vi släppte i veckan en ny analys för perioden.


Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 73 MSEK (59), vilket motsvarade en ökning om 24% jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Exklusive valutakurseffekter uppgick tillväxten till 28%. Det var återigen affärsområdet Consumer Healthcare (CHC) som drev tillväxten med en ökning om 30% Y/Y där leveranser till amerikanska NBTY sannolikt varit på fortsatt höga nivåer. Inom Functional Food (FF) minskade emellertid försäljningen med drygt 6% Y/Y. Probis satsning på affärsutveckling inom FF uppges dock ha lett till en mängd produktutvecklingsprojekt, vilket torde ge stöd till försäljningsökning framgent. 

Läs hela analysen här.


 

Enzymaticas rapport för det andra kvartalet kom i början av veckan och visade på bra tillväxt för bolaget. 

Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 4,9 MSEK (3,1), vilket motsvarade en ökning om 58% jämfört med motsvarande kvartal föregående år och överträffade vår prognos med 6%. Förvärvade Zymetech bidrog med intäkter om 1,1 MSEK och ett resultat om -2,7 MSEK under kvartalet. Exklusive förvärvet ökade omsättningen med drygt 22%, främst drivet av ökad försäljning av ColdZyme i Sverige och Danmark. Enzymatica uppger att de fortsätter arbetet med att hitta en kraftfull distributör på den brittiska marknaden som utgör en mycket stor potential på sikt. Bolaget arbetar dessutom med att sluta avtal med nya distributörer för marknader i Europa där bolaget ännu inte är verksamma på. Det är möjligt att Enzymatica kan presentera nya avtal under hösten och att de första intäkterna därifrån kan synas mot slutet av året. Den pågående uppföljningsstudien av ColdZyme (COLDPREV II) som pågår i England förväntas presenteras mot slutet av året, vilket indikerar att vi har intressanta nyhetsflöden att se fram mot under andra halvåret.

Läs hela analysen här.


 

Uniflex rapporterade i fredags förra veckan och visade på ett svagare resultat för Sverige under Q2 men en återhämtning i Norge. I veckan gav vi ut en uppdaterad analys på bolaget.

Omsättningen uppgick till 307 MSEK (345) motsvarande en tillväxt om -11% jämfört med samma kvartal föregående år. Vårt estimat var 311 MSEK. Rörelseresultatet blev 5,9 MSEK (12,3) och inkluderar 1,5 MSEK i engångskostnader avseende semesterlöner på grund av höjningen av arbetsgivaravgifter för unga. Dock inföll påsken under Q1 detta år (Q2 2015) innebärande ungefär motsvarande summa i positiv engångseffekt. Vårt estimat var 9,2 MSEK vilket inkluderade engångseffekter och är därmed jämförbart med rapporterat resultat. De tidigare aviserade ökningarna av marknadsförings- och försäljningskostnaderna var en viktig orsak till det försvagade resultatet. Dessa satsningar talar dock för en bättre intäktsutveckling under andra halvåret. Även om resultatet försvagades relativt motsvarande period ifjol innebar kvartalet en förbättring sekventiellt då rörelseresultatet under Q1 var 0,9 MSEK (4,7). Sammantaget bedömer vi givet ovanstående, trots ett svagare resultat än väntat, att det värsta är över för Uniflex. 

Läs hela analysen här.


 

 NAXS visade en hög exitaktivitet i Q2 om man läser rapporten som släpptes i tisdags. Samma dag släppte vi vår analys på perioden.

Det redovisade substansvärdet sjönk något i Q2 till 53,3 SEK per aktie . Med hänsyn till lämnad utdelning i kvartalet om 2,5 SEK per aktie steg dock substansvärdet med 2,4% och 7,2% under de senaste 12 månaderna. Den volatila aktiemarknaden fortsatte under kvartalet men flera private equity firmor lyckades genomföra exits, vilket också reflekterades i NAXS portfölj. En rad tilläggsförvärv genomfördes men inga förvärv av nya portföljbolag skedde av de åtta buy out fonder som NAXS hittills investerat i. Trots den lämnade utdelningen, vartill det åtgick 37,2 MSEK är nettokassan rekordhög och uppgick per 30/6 till 333 MSEK, motsvarande 42% av tillgångarna.

Läs hela analysen här.

 


 

GHP Specialty Care rapporterade en stark organisk tillväxt i Q2, läs rapporten här.  

GHP redovisade under Q2 det bästa kvartalsresultatet hittills i bolagets historia. Försäljningsintäkterna uppgick till 262 MSEK (212) där den organiska tillväxten uppgick till 22%. Samtliga affärsområden visade en ökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år till följd av ökad kapacitet i Stockholm samt uppstart av det nya avtalet i Förenade Arabemiraten (UAE) som var i kraft under hela kvartalet. GHP har under avtalets sex första månader ett uppdrag att utvärdera och genomlysa sjukhusen, vilket under Q2 innebar ca 10 MSEK i omsättning och vinstmarginal om ett par procent. Under Q3 väntas detta projekt generera ytterligare 2-3 MSEK extra i omsättning.

Läs hela analysen.


 

TagMasters rapport publicerades i fredags förra veckan och kom in något under vår förväntan. 

TagMaster växte med 10% i Q2 och redovisade intäkter om 20,6 MSEK (18,7) vilket var en bit under våra estimat. Tillväxten är helt hänförlig förvärv. Liksom i Q1 hade vi överskattat intäktsbidraget från CitySync. Denna del har YTD omsatt 10,1 MSEK och R12 22,6 MSEK och vi bedömer att det tar lite längre tid än vi och bolaget tidigare räknat med för att nå upp i de ca 40 MSEK i årstakt som tidigare kommunicerats. EBIT uppgick i kvartalet till -5,5 MSEK (2,4) men då har bolaget tagit 3 MSEK i omstruktureringskostnader under Q2 varför det justerade rörelseresultatet var -2,5 MSEK. Vi hade räknat med ungefär lika mycket, men positivt. Ser man däremot till den rullande tolvmånadersutvecklingen har försäljningen aldrig varit så hög som nu - 86,3 MSEK (69,9) samtidigt som det innevarande kvartalet, Q3, åtminstone historiskt varit ett lite svagare kvartal intäktsmässigt.

Läs hela analysen här.


 

Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Senaste artikeln: Vinstprognoser Q2: Bra eller dåligt?


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com